Zmiany w uchwale „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”

lis 14, 2013 | Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Gospodarki Morskiej

1swinoujsciezewRada Ministrów podjęła przedłożoną przez MTBiGM uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2008-2013 pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”.

Podstawowa zmiana dotyczy wydłużenia okresu finansowania budowy falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu o rok, tj. do końca 2014 r. Chodzi o dostosowanie wydatkowania środków przewidzianych na realizację programu do realnego przebiegu procesu budowlanego. Całkowity koszt realizacji programu nie zmieni się, czyli nadal będzie to 1.016.754 tys. zł.

Do końca 2014 r. konieczne jest wykonanie zadań mających na celu dostosowanie istniejącego toru wodnego w Świnoujścia do ruchu gazowców LNG. Chodzi o pogłębienie i poszerzenie toru istniejącego do parametrów wymaganych dla gazowców LNG, wykonanie prac pogłębiarskich na nowym torze wejściowym i obrotnicy statków w porcie zewnętrznym oraz budowę dwóch staw nawigacyjnych na istniejącym torze wodnym. Terminowo zakończono zasadnicze roboty budowlane obejmujące budowę falochronu osłonowego, ostrogi zachodniej oraz obrotnicy statków i nowego toru wodnego podejścia do portu zewnętrznego.

Celem programu jest wybudowanie falochronu osłonowego dla terminala LNG w Świnoujściu. Będzie on miał długość ok. 3 km i – wraz z istniejącym falochronem wschodnim, do którego dobudowana zostanie 250-metrowa ostroga zabezpieczająca przed falowaniem – utworzy półotwarty akwen. Inwestycja ta pozwoli obsługiwać większe jednostki pływające, w tym gazowce LNG, zwiększy możliwości przeładunkowe portu, a zbudowanie terminala dla odbioru skroplonego gazu ziemnego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Port będzie obsługiwał statki o długości do 315 m, w tym gazowce LNG o zanurzeniu do 12,5 m oraz inne statki o zanurzeniu do 13,5 m.