Wsparcie finansowe na rzecz zintegrowanej polityki morskiej

lut 10, 2012 | Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Gospodarki Morskiej

sztorm1Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, powiedziała: „Zintegrowana polityka morska zmieniła nasze spojrzenie na morza i oceany. Ta od niedawna istniejąca polityka już teraz daje szereg rezultatów, ale też wymaga nieprzerwanego wsparcia finansowego, aby móc zachować skuteczność i sprawność działania w nadchodzących latach obecnie obowiązującej perspektywy finansowej (2011-2013).” 

Komisja Europejska przedstawiła  wniosek w sprawie kontynuowania wsparcia finansowego na rzecz zintegrowanej polityki morskiej UE ustanowionej w 2007 r. na lata 2011 – 2013. Celem wniosku jest umożliwienie Komisji, państwom członkowskim i podmiotom z sektora morskiego utrzymania kursu politycznego na rzecz zrównoważonej eksploatacji mórz, oceanów i wybrzeży. Zintegrowana polityka morska zaleca zintegrowane podejście do zarządzania oceanami, morzami i wybrzeżami oraz zachęca do tworzenia wzajemnych powiązań pomiędzy wszystkimi unijnymi działaniami politycznymi dotyczącymi morza. Celem proponowanego finansowania, wynoszącego 50 milionów euro, jest kontynuacja działań podejmowanych od 2007 r., mianowicie usuwania barier politycznych, tworzenia oszczędności w budżecie unijnym i budżetach krajowych, wyzwalania synergii poprzez tworzenie powiązań pomiędzy wszelkimi rodzajami polityki oddziaływującej na morze, jak np. transport, rybołówstwo, polityka celna oraz ochrona środowiska morskiego.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, powiedziała: „Zintegrowana polityka morska zmieniła nasze spojrzenie na morza i oceany. Ta od niedawna istniejąca polityka już teraz daje szereg rezultatów, ale też wymaga nieprzerwanego wsparcia finansowego, aby móc zachować skuteczność i sprawność działania w nadchodzących latach obecnie obowiązującej perspektywy finansowej (2011-2013).”

W ciągu ostatnich dwóch lat liczne projekty i inicjatywy stworzyły podwaliny zintegrowanej polityki morskiej. Poddano szczegółowej analizie trzy baseny morskie w celu określenia możliwych synergii pomiędzy poszczególnymi sektorami: region Arktyki[1], Morze Śródziemne[2] oraz Morze Bałtyckie[3] – to ostatnie w kontekście strategii dla regionu Morza Bałtyckiego. Komisja zainicjowała również „Wiedzę o morzu 2020”[4] – szeroko zakrojoną inicjatywę, której celem jest głębsze poznanie stanu naszych mórz. W ramach zintegrowanej polityki poczyniono również znaczny postęp w zakresie nadzoru morskiego: wszystkie dostępne systemy zostały połączone w jedną harmonijną całość, tak aby pomóc organom krajowym w zapobieganiu nielegalnym działaniom, ochronie środowiska morskiego oraz tworzeniu efektywnego, bezpiecznego i niezawodnego transportu morskiego[5]. W celu zorganizowania obszaru morskiego opracowano wytyczne, których zadaniem jest wspieranie zrównoważonego wykorzystania tego obszaru, zachęcanie do inwestycji transgranicznych oraz pomoc na rzecz osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego do 2020 r.[6]

Wszystkie te inicjatywy zostały sfinansowane w drodze działań przygotowawczych i projektów pilotażowych, które z racji swego charakteru ograniczały się do dwóch bądź trzech kolejnych lat[7].

Przyjęty wczoraj wniosek w sprawie rozporządzenia przewiduje program, który ma dostarczyć stabilnych ram do kontynuowania tych działań i nieprzerwanego ich wspierania. Wniosek stworzy wartość dodaną dla już podjętych przez państwa członkowskie działań na szczeblu krajowym lub regionalnym. Program wyzwoli również synergie pomiędzy pozostałymi instrumentami finansowymi UE, doprowadzając w ten sposób do bardziej spójnego wykorzystania funduszy dotyczących mórz, oceanów i wybrzeży.

W programie wyznaczono sześć głównych obszarów działania.

–       Propagowanie zintegrowanego zarządzania morskiego na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, tak aby zagwarantować, że podejmowanie decyzji nie koncentruje się wokół jednego rodzaju polityki, ale charakteryzuje się szerszym podejściem do wszystkich podejmowanych działań, które oddziaływają na obszary morskie;

–       Wyznaczenie konkretnych wyzwań i potrzeb europejskich basenów morskich w kontekście poszczególnych, różnorodnych polityk sektorowych;

–       Rozwijanie zagospodarowania przestrzennego mórz oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w celu stworzenia stabilnych ram planowania w odniesieniu do mórz oraz zapewnienia, by ich rozwój był zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i opłacalny ekonomicznie;

–       Rozwijanie odpowiedniej infrastruktury wiedzy o morzu, która dostarczy wiarygodnych danych wysokiej jakości zarówno organom publicznym jak i przedsiębiorstwom, zmniejszając w ten sposób koszty operacyjne ponoszone przez użytkowników danych morskich oraz stymulując konkurencję i innowacyjność.

–       Rozwijanie wspólnej platformy wymiany informacji, która połączy wszystkie właściwe dla sektora systemy nadzoru i monitorowania, tworząc pełny obraz w zakresie uwrażliwienia na kwestie związane z morzem, tak aby organy krajowe były lepiej przygotowane do monitorowania działań, reagowania na próby prowadzenia nielegalnych działań i na zagrożenia na morzu.

–       Propagowanie trwałego wzrostu gospodarczego, innowacji i tworzenia miejsc pracy w sektorze gospodarki morskiej i w regionach przybrzeżnych, co realizuje cele wyznaczone w strategii „Europa 2020” na rzecz osiągnięcia inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

Dalsze kroki

Rozporządzenie zostanie obecnie przekazane do Rady i Parlamentu Europejskiego w celu poddania go pod dyskusję zgodnie z nową procedurą współdecyzji ustanowioną traktatem lizbońskim.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

[1]    Komunikat „Unia Europejska a region arktyczny”, COM(2008) 763 z 20.11.2008.

[2]    Komunikat „W kierunku zintegrowanej polityki morskiej zmierzającej do lepszego zarządzania Morzem Śródziemnym”, COM(2009) 466 wersja ostateczna z 11.9.2009.

[3]    Komunikat „Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego” – COM(2009) 248 z 10.6.2009.

[4]    Komunikat „Wiedza o morzu 2020: dane morskie i obserwacje środowiska morskiego na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu” – COM(2010)461 z 8.9.2010.

[5]    Komunikat „W kierunku integracji nadzoru morskiego: Wspólny mechanizm wymiany informacji dla obszarów morskich UE” – COM (2009) 538 wersja ostateczna z 15.10.2009 oraz komunikat „W kierunku utworzenia wspólnej platformy wymiany informacji na potrzeby nadzoru nad obszarami morskimi w UE”, który zostanie przyjęty w październiku tego roku.

[6]    Komunikat „Mapa drogowa na rzecz planowania przestrzennego obszarów morskich: Opracowanie wspólnych zasad w UE” – COM(2008) 791 z 25.11.2008.

[7] Artykuł 49 ust. 6 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu UE oraz art. 32 przepisów wykonawczych do niego.

Marta Angrocka-Krawczyk