Wniosek KE dotyczący uprawnień do zrównoważonych połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2013

sie 28, 2012 | Polityka Morska

lososW tym miesiącu Komisja Europejska przedstawiła swój wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2013.
Z opinii naukowych wynika, że liczba stad zarządzanych na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w Morzu Bałtyckim może wzrastać. Ograniczenia wielkości całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) przyjęte w poprzednich latach okazały się skuteczne i liczba stad odławianych na poziomie MSY mogłaby wzrosnąć w 2013 r. z trzech do sześciu, o ile zostaną przyjęte proponowane wielkości TAC.
Komisja proponuje wyższe wielkości TAC w odniesieniu do szprota, centralnego i zachodniego stada śledzia oraz gładzicy. Ogranicza także wielkości TAC pozostałych stad gatunków pelagicznych w odpowiedzi na naturalne fluktuacje stad i w celu zapewnienia poziomów MSY. Liczba dni przebywania poza portem w odniesieniu do statków rybackich pozostaje niezmieniona w stosunku do lat poprzednich.
Ogólnym celem proponowanych zmian jest uzyskanie przez rybołówstwo na Morzu Bałtyckim stanu zrównoważenia pod względem środowiskowym i gospodarczym poprzez zastosowanie się do zaleceń naukowców. Podstawą dla wniosku Komisji są opinie naukowe wydane przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). W maju w sprawie tego wniosku zasięgano także opinii Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego (BSRAC).
Obecny wniosek będzie przedmiotem dyskusji między ministrami z państw członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa.
Kontekst
Dorsz
Komisja proponuje zmniejszyć o 9 proc. (do 61 565 ton) całkowite dopuszczalne połowy wschodniego stada dorsza bałtyckiego oraz o 2 proc. (do 20 800 ton) całkowite dopuszczalne połowy zachodniego stada dorsza bałtyckiego. Ograniczenia te wynikają z dokładniejszych wskazań naukowych, które uzyskano w bieżącym roku.
Śledź
Drugi rok z rzędu Komisja proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów zachodniego stada śledzia – o 23 proc w 2013 r. (do 25 800 t). Po ograniczeniach w 2011 i 2012 r. całkowite dopuszczalne połowy wschodniego stada śledzia mogą obecnie wzrosnąć o 9 proc. (do 85 155 t), gdyż stado to będzie się utrzymywać w 2013 r. na poziomie MSY. Zmniejszenie wielkości TAC o 10 proc. proponuje się w odniesieniu do stad, które nie odtworzyły się jeszcze w sposób wystarczający, tzn. stada śledzia w Zatoce Ryskiej, oraz stad pozostających w granicach MSY, tzn. stada śledzia w Zatoce Botnickiej (zmniejszenie TAC o 7 proc.).
Łosoś
W poprzednim roku Komisja proponowała znaczne obniżenie wielkości TAC w odniesieniu do łososia w celu uzyskania przez populacje łososia poziomów zrównoważonych Zwanych MSY = maksymalny podtrzymywalny połów. . Całkowity dopuszczalny połów proponowany na przyszły rok jest podobny do przyjętego w ubiegłym roku, co odpowiada 11-procentowej redukcji (do 108 762 sztuk). Jest to zgodne z opiniami naukowymi i zostało oparte na zasadzie kontroli odłowu zaproponowanej w planie wieloletnim dotyczącym bałtyckich zasobów łososia, z którym wiązane są nadzieje poprawy stanu tych zasobów. Ponieważ nie wydaje się, by sytuacja stada łososia w Zatoce Fińskiej uległa zmianie od ubiegłego roku, Komisja zaproponowała przyjęcie takiej samej wielkości TAC jak w 2012 r.
Szprot
Komisja proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów szprota o 11 proc., do 249 978 ton.
Gładzica
Naukowcy opracowali obecnie metodykę szacowania zasobów gładzicy, w odniesieniu do których dostępne dane są ograniczone. Zaproponowana w oparciu o tę metodykę wielkość TAC w odniesieniu do gładzicy uległa zwiększeniu o 18 proc., do 3 409 t.

Marta Angrocka – Krawczyk