Ulga abolicyjna: Urzędy Skarbowe wzywają marynarzy w sprawie korekty zeznań za lata 2014-2017

paź 15, 2018 | Polskie nowości

Filipino seaman

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sygnalizowaliśmy marynarzom różne problemy z wezwaniami ze strony organów podatkowych, które dotyczyły m.in. dochodów z Wielkiej Brytanii, dochodów z Danii, rozliczenia podatków z zastosowaniem ulgi abolicyjnej oraz wyjaśnienia źródeł pokrycia wydatków dokonanych przez marynarz (mieszkanie, samochód). 

Szczęśliwie prawie wszystkie z wyżej wymienionych postępowań udało się Zespołwi Kancelarii zakończyć pozytywnie dla podatników. 

Niestety od połowy września 2018 roku Urzędy Skarbowe kierują zaskakująco dużą ilość wezwań do marynarzy w zakresie czynności sprawdzających, których przedmiotem jest poprawność rozliczenia zeznań rocznych przy zastosowaniu ulgi abolicyjnej przez ww. podatników w latach wcześniejszych (lata 2014-2017). Na dzień publikacji niniejszego artykułu zespołowi Kancelarii wiadomo o ponad 70 wezwaniach. Niestety ilość wezwań kierowanych do marynarzy wzrasta z dnia na dzień i obejmuje coraz szerszy zasięg terytorialny urzędów skarbowych.  Trzeba podkreślić, iż tak szeroko zakrojona akcja organów podatkowych ww. zakresie jeśli chodzi o marynarzy, jest czymś wyjątkowym. Wcześniej organy podatkowe wysyłały wezwania incydentalnie lub sekwencyjnie. Obecnie można odnieść wrażenie, iż organy działają w oparciu o przyjęty schemat działania, który zmierza do weryfikacji w miarę możliwości jak najszerszego grona marynarzy, którzy skorzystali z ulgi abolicyjnej w latach wcześniejszych. 

W 2018 roku stosunkowo bezproblemowo, w porównaniu do lat wcześniejszych, udało się wielu marynarzom uzyskać ograniczenie poboru zaliczek. Jak widać to „ułatwienie” zmierzało najwyraźniej do pozostawienia przestrzeni urzędnikom skarbowym do weryfikacji rozliczeń podatkowych marynarzy, którzy skorzystali z ulgi abolicyjnej w latach wcześniejszych. 

Które Urzędy Skarbowe wzywają marynarzy w związku z zastosowanie ulgi abolicyjnej?

Na obecnym etapie, większość Urzędów Skarbowych kierujących wezwania do marynarzy znajduje się w zasięgu terytorialnym Izby Skarbowej w Gdańsku:

1) I US Gdynia – wezwania dotyczą marynarzy, u których była negatywna decyzja ograniczająca pobór zaliczek na podatek. Wezwanie dot. złożenia korekty PIT, wykazania prawidłowego dochodu i należnych zaliczek. Wezwania dotyczą przede wszystkim Norwegii.

2) II US Gdańsk i III US Gdańsk – wezwania dotyczy czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości rozliczenia PIT tj. zastosowania ulgi abolicyjnej. Wezwania dotyczą Norwegii, Singapuru i Brazylii,

3) US Wejherowo, US Lębork, US Słupsk, US Człuchów – wezwania dot. weryfikacji prawidłowości złożonego rozliczenia pod kątem ulgi abolicyjnej. Co ciekawe wezwania dotyczą osób, które miały pozytywną decyzję w sprawie ograniczenia poboru zaliczek. Wezwania dotyczą Norwegii i Singapuru.

Ponadto, niedawno również US Warszawa-Bielany i US Starachowice skierowały wezwania do marynarzy w opisywanym zakresie.   

Obecnie trudno przewidzieć, które Urzędy Skarbowe w Polsce przyłączą się do ww. akcji wzywania marynarzy, którzy rozliczyli się z zastosowaniem ulgi abolicyjnej. Można mieć tylko nadzieję, iż wezwania te nie eskalują na całą Polskę. 

Czy organy mają podstawy do podważania ulgi abolicyjnej?

W ocenie Kancelarii, próby podważenia ulgi abolicyjnej przez organy podatkowe są pozbawione podstaw prawnych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz na wydanie przez Ministerstwo Finansów w dniu 31.10.2016 roku (numer interpretacji: DD10.8201. 1.2016.GOJ) interpretacji ogólnej, w której rozstrzygnięto kwestię rozliczania zagranicznych dochodów uzyskiwanych przez polskich marynarzy przy zastosowaniu ulgi abolicyjnej. Interpretacja ta jest korzystna dla marynarzy i stanowi ważny argument w kontaktach z organami podatkowymi w odpowiedzi ww. wezwania.

Trudno niestety przewidzieć jaka będzie faktyczna praktyka organów podatkowych w reakcji na wnoszone odpowiedzi na wezwania, gdyż na dzień dzisiejszy Kancelaria nie otrzymała żadnej informacji zwrotnej na wniesione odpowiedzi w sprawach zainicjowanych od połowy września 2018 roku przez organy podatkowy. Niestety Izba Skarbowa Gdańsku w dalszym ciągu uznaje prawo do ulgi abolicyjnej za kwestię dyskusyjną, co stoi w całkowitej sprzeczności z ww. przytoczoną Interpretacją Ministerstwa Finansów. Warto wskazać, iż w przypadku wcześniej inicjowanych postępowań przez organy podatkowe na terenie Polski, Zespołowi Kancelarii udawało się w większości spraw osiągnąć korzystne wyniki postępowań dla podatników.

Z pewnością organy będą próbowały krytycznie oceniać przedkładane dokumenty przez podatników, dlatego też należy powołać się na stosowne orzecznictwo NSA w tym zakresie. 

Marynarze muszą również pamiętać o tym, iż wszelkie argumenty i dokumenty, które należy wnieść w toku ww. postępowań trzeba odpowiednio przedstawić na etapie postępowania przed Urzędem Skarbowym, a nie dopiero w ewentualnym odwołaniu, dlatego też odradzamy samodzielny kontakt z organami podatkowymi. Samodzielny kontakt marynarza z organem podatkowym może bardzo poważnie skomplikować późniejsze budowanie linii obrony marynarza w przypadku negatywnych wyników czynności sprawdzających.

O co jeszcze wzywają organy podatkowe?

Pojawiło się również wiele wezwań ze strony organów podatkowych, w których wzywa się marynarzy do uiszczenia odsetek od niezapłaconych zaliczek za dany rok podatkowy na poczet PIT w sytuacji uzyskania przez marynarza odmownej decyzji w zakresie ograniczenia poboru zaliczek. Powyższe dotyczy przede wszystkim marynarzy wykonujących pracę najemną na statkach eksploatowanych przez armatorów norweskich lub singapurskich, którzy rozliczyli ww. dochody w latach 2014-2017 i prawidłowo skorzystali z ulgi abolicyjnej. 

Powyższe wezwania nie są zasadne biorąc pod uwagę, iż marynarze nie są prawnie zobowiązani do odprowadzania odsetek od nieopłaconych zaliczek w przypadku zakończenia danego roku podatkowego, w którym zaliczki te miały być opłacone i rozliczenia tych dochodów z ulgą abolicyjną, co znalazło odzwierciedlenie w licznych sprawach, które zostały wcześniej pozytywnie zakończone dla marynarzy przez Kancelarię.

Jakiej grupy marynarzy dotyczą lub mogą dotyczyć wezwania US?

Urzędy Skarbowe mogą wezwać marynarzy objętych ulgą abolicyjną w latach 2014-2017 tj. tych, którzy wykonywali pracę najemną na statkach eksploatowanych w komunikacji/transporcie międzynarodowym u armatorów z faktycznymi zarządami m.in.: w Norwegii, w Singapurze od 2015 roku, w Katarze, w Arabii Saudyjskiej, w Australii, w Indiach, na Wyspie Guernsey, na Wyspie Man, w Indiach, w Nigerii, w Angoli, w Brazylii etc.

Warto pamiętać, iż ulgą abolicyjną od 01.01.2019 roku zostaną objęci marynarzy pracujący m.in. u armatorów brytyjskich i nowozelandzkich (Konwencja MLI), co szeroko opisaliśmy we wcześniejszych publikacjach.

Podsumowanie 

Sugerujemy, aby przed skontaktowaniem się z Urzędem Skarbowym w związku z jakimkolwiek wezwaniem zweryfikować swoja sytuację prawno-podatkową i najlepiej skontaktować się z Kancelarią.

Przypominamy, iż 7-dniowy termin zakreślony w wezwaniu do złożenia wyjaśnień lub korekty zeznania jest terminem instrukcyjnym, który można wydłużyć np. powołując się na przebywanie zagranicą lub potrzebę zebrania dokumentacji. 

Jeszcze raz należy podkreślić, iż marynarze powinni z bardzo dużym dystansem podchodzić do „porad” udzielanych przez pracowników organów podatkowych w bezpośrednim kontakcie z marynarzem, gdyż porady te nie są w żadnej mierze wiążące prawnie i podatnik nie może się na nie powoływać w dalszych etapach postępowania w razie problemów. 

Każdy marynarz wezwany w opisywanym zakresie chcąc zabezpieczyć swój interes prawno-podatkowy powinien skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w kontakcie z US. Istnieje uzasadnione ryzyko, iż organy podatkowe zmierzają do wszczęcia postępowań podatkowych w efekcie, który dojdzie do bezzasadnej próby nałożenia podatku na marynarzy, którzy prawidłowo skorzystali z ulgi abolicyjnej. Z uwagi na powyższe odradzamy samodzielny kontakt marynarzy z organami podatkowymi.

 

LM

Autor: