Synergia technologii z nauką

paź 17, 2014 | Terminal LNG

1lngamWcześniej kompleksowe analizy mające wpływ na budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu, obecnie ścisła współpraca w zakresie badań i rozwoju, w tym praktyk studenckich i staży naukowych. Akademia Morska w Szczecinie i Polskie LNG S.A. podpisały porozumienie określające kierunki wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku skroplonego gazu ziemnego w Polsce.

Współpraca biznesu z ośrodkami naukowymi i akademickimi w celu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii to kluczowy element budowania gospodarki opartej na wiedzy. Wynikająca z tego innowacyjność jest istotnym elementem poprawy wydajności i wzrostu gospodarczego. Praktyka pokazuje, że współdziałanie podmiotów komercyjnych z jednostkami badawczo-rozwojowymi jest motorem napędowym przemian gospodarczych. Przykładów nie trzeba szukać daleko, choćby w Świnoujściu.

– Współpraca Polskiego LNG i Akademii Morskiej trwa od lat – mówi dr inż. Maciej Gucma z Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego szczecińskiej Akademii Morskiej. – Kompleksowe analizy naszej uczelni miały wpływ na budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu.

Zespół naukowców Wydziału Nawigacyjnego szczecińskiej uczelni był m.in. autorem szeregu badań symulacyjnych i analitycznych wejścia metanowców do nowo budowanego terminalu. Opracowania te były podstawą konstrukcji terminalu i portu, a obecnie są niezbędne podczas szkolenia kadr, mających obsługiwać terminal. Badania prowadzone w Akademii Morskiej pozwoliły zbadać poziom bezpieczeństwa wejścia jednostek do portu. W efekcie uczelnia otrzymała od armatora jednostek LNG, globalnej firmy Qatargas, akredytację na prowadzenia tego typu badań i będzie mogła przeprowadzać analizy bezpieczeństwa dla konkretnych statków wpływających do polskiego portu.

– W wyniku przeprowadzonych badań określono poziom bezpieczeństwa wprowadzanych do portu zewnętrznego w Świnoujściu i terminalu LNG statków typu Q-Flex, które w przyszłym roku będą zawijać do Świnoujścia – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG S.A.

Akademia Morska w Szczecinie brała także udział przy opracowywaniu wspólnie z Pionem Eksploatacji spółki Polskie LNG instrukcji odnoszących się do bezpiecznego rozładunku metanowców zgodnie najwyższymi międzynarodowymi standardami. Oprócz ogólnych warunków świadczenia usług określa ona prawa i obowiązki użytkownika terminalu oraz operatora, zasady zawinięć tankowców do nabrzeża i podejść do stanowiska rozładunkowego, a także wytyczne dotyczące wyładunku LNG oraz warunki korzystania z infrastruktury portowej.

– Dokument taki jest niezbędny, by optymalnie i przede wszystkim bezpiecznie korzystać z instalacji, do jakich podłączany będzie statek, i by w odpowiedni sposób przeprowadzić proces regazyfikacji. Takie określanie warunków rozładunku LNG zapewni bezpieczeństwo w każdych warunkach – dodaje dr inż. Maciej Gucma.

Uczelnia od samego początku bierze czynny udział w pracach nad optymalnym rozwiązaniem budowy terminalu LNG. Opracowanie naukowo-badawcze wykonane dla PGNiG, Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście było podstawą projektu budowy falochronu zewnętrznego w Świnoujściu i stanowisk przeładunkowych LNG. Rozwiązano w nim również kompleksowo sprawy bezpieczeństwa, w tym wpływu terminalu na środowisko morskie.

Podpisane porozumienie dotyczy dalszego zakresu współpracy naukowo-badawczej Polskiego LNG i Akademii Morskiej. Planowana jest wspólna działalność dydaktyczna, w szczególności z Wydziałem Nawigacyjnym uczelni, m.in. w zakresie specjalistycznych szkoleń oraz, już po uruchomieniu terminalu, praktyk i staży dla studentów.

– Porozumienie przewiduje także wymianę informacji naukowo-technicznych, prowadzenie wspólnych badań naukowych, wsparcie przewodów doktorskich i habilitacyjnych – dodaje Maciej Mazur. Przedstawiciele stron porozumienia stworzą zespoły eksperckie, które będą opracowywać programy dydaktyczne, wykłady i warsztaty.