Podatki marynarskie: nowa umowa z USA w 2020 roku?

lis 18, 2019 | Polskie nowości

cargo container ship in port

Zgodnie informacjami uzyskanymi przez Kancelarię w dniu 14 listopada 2019 roku z Ministerstwa Finansów – Departament Systemu Podatkowego, wynika, iż w dalszym ciągu nie została ratyfikowana przez USA nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską. Nad ww. umową nadal trwają pracę w Kongresie i trudno określić, kiedy zostaną one zakończone.

Wszystko wskazuje na to, iż do końca 2019 roku nie dojdzie do ratyfikacji nowej umowy podatkowej pomiędzy Polską, a USA. Co prawda już w 2017 roku AICPA (American Insitute of CPA’s) wysłała monit do senackiej Komisji d/s Stosunków Międzynarodowych (Committee on Foreign Relations) z rekomendacją jak najszybszej ratyfikacji m.in. nowej umowy z Polską, ale jak z powyższych informacji wynika w dalszym ciągu nie doszło do sfinalizowania ww. procesu.

Konwencja MLI, a nowa umowa z USA

Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Konwencja MLI) weszła w życie 1 lipca 2018 r. i obowiązuje w Polsce od dnia 01 stycznia 2019 roku. Konwencja ta ma na celu przeciwdziałanie agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodową i unikaniu opodatkowania.

Do tej pory Konwencja MLI została podpisana przez 90 jurysdykcji.

Należy pamiętać, iż na tym etapie Stany Zjednoczone w ogóle nie podpisały Konwencji MLI, w związku z powyższym nie będzie ona stosowana w odniesieniu do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a USA.

Zwolnienie z PIT dla marynarzy, a praca u amerykańskiego armatora w 2020 roku

Z uwagi na fakt, iż od dnia 01.01.2020 roku w Polsce będzie obowiązywało zwolnienie z PIT dla marynarzy trzeba wskazać, iż przepisy te nie znajdą zastosowania do polskich marynarzy pracujących u armatorów amerykańskich, gdyż ich dochody będą i tak i tak zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie umowy pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976, Nr 31, Poz 178).

Sytuacja podatkowa polskich marynarzy w 2020 roku

Zgodnie z art. 16 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976, Nr 31, Poz 178), wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku w transporcie międzynarodowym eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będą zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli taka osoba fizyczna jest członkiem regularnej załogi statku.

Przez wzgląd na powyższe wynagrodzenie za pracę marynarza posiadającego rezydencją podatkową w Polsce, który uzyska w 2020 roku na statku morskim eksploatowanym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych będzie najprawdopodobniej w dalszym ciągu zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce.

Należy podkreślić, iż regulacje te rodzą korzystne skutki podatkowe dla polskiego marynarza, gdyż w oparciu o powyższe przepisy nie ma on obowiązku deklarowania w Polsce kwot, które zostały uzyskane z pracy najemnej na statkach morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwo amerykańskie. Pamiętać należy, iż marynarze pracujący u armatorów amerykański powinni dysponować odpowiednimi dokumentami, które w razie wezwania ze strony polskich organów podatkowych jednoznacznie określą podmiot eksploatujący jednostkę, na której jest wykonywana praca przez podatnika.

Jakie będą skutki podatkowe nowej umowy pomiędzy Polską, a USA i kiedy ona zacznie obowiązywać?

Zgodnie z nową umową wynagrodzenia uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym jako członek załogi statku morskiego, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Jak z powyższego wynika nowa nieobowiązująca na dzień dzisiejszy umowa pomiędzy Polską, a USA wskazuje na opodatkowanie ww. dochodów przez wzgląd na miejsce zamieszkania marynarza.

Z uwagi na powyższe, dochód uzyskany przez marynarza mającego miejsce zamieszkania w Polsce będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych bez możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej, co z kolei będzie rodziło obowiązek deklarowania ww. kwot w Polsce poprzez składanie PIT-36. Co więcej, po ratyfikacji ww. umowy marynarze posiadający polską rezydencję podatkową będą zobligowani do odprowadzania comiesięcznych zaliczek na poczet PIT w wysokości 17% w związku z uzyskaniem dochodów z pracy najemnej na rzecz armatorów amerykańskich.

W dalszym ciągu trudno określić, kiedy nastąpi ratyfikacja przez USA nowej niekorzystnej dla polskich marynarzy umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a USA.

Wnioski

Podsumowując, marynarze posiadający polską rezydencję podatkową, którzy uzyskują dochody z pracy na rzecz amerykańskich armatorów, w roku podatkowym 2020, będą najprawdopodobniej w dalszym ciągu objęci korzystnymi dla nich przepisami umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976, Nr 31, Poz 178), co w efekcie skutkować będzie brakiem opodatkowania ww. dochodów w Polsce w roku 2019.

O ewentualnych postępach w ratyfikacji będziemy informowali na bieżąco.

 

Radca prawny – Mateusz Romowicz

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting – Mateusz Romowicz.