Plan naprawczy OT Logistics przynosi efekty

gru 6, 2019 | Polskie nowości

otlogisticstwitter

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce, zanotowała 758,7 mln zł skonsolidowanych przychodów po 3 kwartałach 2019 r., co oznacza wzrost o 4,8% r/r. Grupa odnotowała też wyraźny wzrost wyniku EBITDA oraz poprawę efektywności w głównych segmentach działalności, co jest efektem realizacji planu naprawczego.

Skonsolidowany wynik EBITDA za 3 kwartały 2019 wyniósł 98,6 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 157% r/r. Porównywalny wynik EBITDA (skorygowany o wpływ zastosowania MSSF16) zwiększył się o 43,6% r/r do 55,1 mln zł. Wdrożenie standardu MSSF 16 powoduje uwzględnienie w bilansie Grupy aktywów objętych umowami leasingu i dzierżawy (np. aktywa portowe) przy równoczesnym wzroście poziomu EBITDA wynikającym ze spadku kosztów usług najmu i wzrostu kosztów amortyzacji. Raportowany wynik EBITDA, uwzględniający zastosowanie MSSF16, sięgnął 98,6 mln zł.

– Po trzech kwartałach możemy śmiało powiedzieć, że realizacja planu naprawczego idzie zgodnie z planem. Uważna kontrola kosztów oraz wysiłki zespołów sprzedaży w spedycji, portach, żegludze dają pozytywne efekty – główne segmenty notują pozytywną rentowność. Pod presją pozostaje działalność segmentu kolejowego, ale i tam robimy co możemy, aby zwiększyć efektywność – np. zrezygnowaliśmy z części starszego taboru. Wynik netto Grupy wciąż obciążony jest znacznymi kosztami finansowymi, jednak redukujemy zadłużenie i wiemy, że niebawem obciążenia te będą się zmniejszać – powiedział Radosław Krawczyk, prezes zarządu OT Logistics. – Już po zakończeniu trzeciego kwartału poinformowaliśmy o dwóch ważnych umowach sprzedaży aktywów, które pozwolą znacząco zmniejszyć nasze zobowiązania. Sprzedajemy nieruchomość we Wrocławiu. oraz negocjujemy sprzedaż udziałów spółki Deutsche Binnenreederei AG (DBR) i floty przynależnej do tej działalności. Oczekujemy że efekty tych działań pozwolą zredukować zadłużenie o ok. 130 mln zł. Zakładamy też znaczną poprawę płynności finansowej w kolejnych miesiącach. Wszystko to dokładnie w myśl założeń planu naprawczego Grupy – dodał Prezes Krawczyk.

Na rosnące wyniki Grupy w znaczący sposób składają się wyniki segmentu spedycji, który generuje 56% skonsolidowanych przychodów. Segment ten zanotował wzrost przychodów od klientów zewnętrznych o 8% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Zysk netto spedycji po 3 kwartałach 2019 r. zwiększył się o 21% do 9,7 mln zł (bez wpływu MSSF16). Przyczynił się do tego zauważalny wzrost przewozów kontenerowych z Wielką Brytanią oraz zwiększony wolumen liczby obsłużonych kontenerów (+28%). Działalności spedycyjnej sprzyja także koniunktura w zakresie spedycji wyrobów metalowych oraz eksportu drewna.

Segment usług portowych, który odpowiada za 14% przychodów Grupy, zanotował przychody od klientów zewnętrznych na podobnym poziomie jak rok wcześniej, jednak wyraźnie wzrósł wynik EBITDA do 22,3 mln zł (po oczyszczeniu o efekt zastosowania MSSF16) wobec 10,5 mln zł rok wcześniej. Porty Grupy poprawiły osiągane marże poprzez wynegocjowanie nowych stawek za przeładunki oraz poprawę organizacji pracy, co wpłynęło na wzrost efektywności operacji portowych. W OT Port Świnoujście odnotowano spadek przeładunków o 11% r/r, ale dzięki optymalizacji stawek, restrykcyjnej kontroli kosztów oraz reorganizacji pracy na nabrzeżach zwiększone zostały przychody i zmniejszone koszty kar za nieterminowe rozładunki statków. OT Port Gdynia znacząco zwiększył przeładunki towarów do poziomu 2,4 mln ton (+16% r/r), zwłaszcza w zakresie przeładunków koksu i wysokomarżowych towarów drobnicowych. Od stycznia do września 2019 r. segment portowy Grupy wypracował zysk netto (oczyszczony o zastosowanie MSSF16) w wysokości 6,5 mln zł wobec 7 mln zł straty rok wcześniej.

W przypadku segmentu żeglugi śródlądowej i pozostałych przewozów (25% przychodów Grupy) odnotowano znaczący wzrost porównywalnego wyniku EBITDA do 16,2 mln zł (156% r/r) i porównywalny wynik netto 5,5 mln wobec 6,3 mln zł straty rok wcześniej. Na znaczące zwiększenie rentowności tego segmentu wpływ miały nowe stawki za przewozy, redukcja floty, rezygnacja z nierentownych kontraktów oraz zniesienie opłaty kanałowej w Niemczech od stycznia 2019 r. Pod presją nadal pozostają wyniki segmentu kolejowego (4% przychodów Grupy), który po 3Q 2019 zmniejszył stratę netto do 7,7 mln zł (po wyłączeniu wpływu MSSF16) z 8,8 mln zł w roku ubiegłym. W segmencie tym przeprowadzono reorganizację taboru, zrezygnowano z nieefektywnego sprzętu oraz dokonano redukcji zatrudnienia.

Ostatecznie Grupa zakończyła 3 kwartały 2019 r. z raportowaną stratą netto na poziomie 26,5 mln zł (13,0 mln zł po wyłączeniu wpływu MSSF16) wobec straty w ubiegłym roku na poziomie 35,6 mln zł.

Grupa Kapitałowa OT Logistics realizuje obecnie plan naprawczy przyjęty w grudniu 2018 r. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10% poprzez m.in. zmiany w strukturze zarządzania Grupą, centralizację procesów, eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat.

 

OT Logistics