OT Logistics podsumowuje półrocze: wzrost przychodów o blisko 25% r/r do 433 mln zł i dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

wrz 25, 2017 | Polskie nowości

Barka na Odrze

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wypracowała w I półroczu 2017 r. 433,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny wyniósł 7,2 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o ponad 11% w ujęciu rocznym do 34,1 mln zł. Grupa zanotowała stratę netto na poziomie 4,3 mln zł.

W I półroczu 2017 roku Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 14,3 mln zł, co świadczy o kontynuowaniu pożądanego kierunku rozwoju. Pozytywny wpływ na przychody w omawianym okresie miała zmiana struktury organizacji, będąca następstwem wcześniejszych akwizycji. Skonsolidowane zostały wyniki spółek: Sealand Logistics, C.Hartwig Adria, OT Nieruchomości oraz STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej. Ujemny wpływ na zaraportowane wyniki I półrocza miały nakłady poniesione w związku z  koniecznością dostosowania działalności nowych firm do oferty Grupy i włączenia ich w realizowany w Grupie proces logistyczny. Na ostatecznym wyniku negatywnie odbiły się także różnice kursowe, co było efektem umocnienia się polskiej waluty.

W związku z poszerzeniem organizacji o nowe spółki, zmianie uległa również struktura przychodów w  podziale na segmenty. Na koniec półrocza w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodziło 28 spółek. Największy udział w strukturze całkowitych przychodów Grupy miały usługi spedycji: 56%, przewozy i  usługi transportowe odpowiadały za 34% przychodów, a usługi portowe za 8%. Pozostała działalność przyniosła 1% przychodów. Z uwagi na rosnącą wartość przychodów z przewozów kolejowych, w działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics odnotowano wzrost wagi segmentu transportowego w przychodach i proporcjonalne zmniejszenie wagi segmentu portowego w  porównaniu do poprzedniego okresu.

Biorąc pod uwagę działalność Grupy w poszczególnych segmentach, poprawie uległy wyniki z  działalności przewozowej. Przychody w I półroczu w tym segmencie wzrosły o 60 mln zł, zysk operacyjny o blisko 15 mln zł, a EBITDA o prawie 6 mln zł. W I półroczu gorsze wyniki zaraportowano z  kolei w segmencie portowym, co jest efektem mniejszych przeładunków i konieczności ponoszenia kosztów stałych, niezależnych od wielkości przeładunków. Warto podkreślić, że w 2017 roku nietypowo wyglądała sytuacja na rynku zbóż. Ich sprzedaż – zarówno na rynkach światowych, jak i w Polsce – zakończono w tym sezonie znacznie wcześniej niż zwykle z uwagi na niski poziom zapasów. Również obrót węglem pozostawał niewielki z uwagi na wchłonięcie polskich spółek górniczych przez firmy energetyczne i zagospodarowanie większej ilości węgla wewnątrz kraju.

W związku z sytuacją na rynku towarów masowych, Grupa Kapitałowa OT Logistics konsekwentnie realizuje plan zwiększania wolumenu przeładunków towarów agro. W I półroczu w porcie w Gdyni przeładowano o blisko 24% więcej tego typu towarów niż rok wcześniej. Ponadto Spółka uruchomiła w kwietniu br. w gdyńskim porcie magazyn dedykowany ładunkom agro, który zwiększa potencjał przeładunkowy produktów rolnych w porcie. OT Port Gdynia będzie wspierać obsługę ładunków agro w ramach Grupy Kapitałowej OT Logistics do czasu uruchomienia nowego terminalu agro w Gdańsku.

„Spodziewamy się, że po słabszych poprzednich latach koniunktura na rynku logistyki w Europie Środkowej i Wschodniej – gdzie głównie operuje Grupa Kapitałowa OT Logistics – zacznie się poprawiać. Rozbudowujemy w naszych portach infrastrukturę, która pozwoli nam na zwiększenie przeładunków towarów agro. Dostosowujemy też inne segmenty naszej działalności do transportu tego typu towarów. Z dużą satysfakcją przyjąłem informacje, że udało nam się objąć kolejny pakiet akcji chorwackiego operatora portu Luka Rijeka oraz uzyskać kontrolę operacyjną nad portem. To kolejny element realizacji naszej strategii” – mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.

7 września, OT Logistics sfinalizowała zakup dodatkowych prawie 12% udziałów w chorwackim porcie Luka Rijeka, co oznacza, że obecnie OT Logistics posiada 32,56% udziałów. Zawarto również porozumienie z akcjonariuszami Luka Rijeka – funduszami emerytalnymi Allianz ZB d.o.o. oraz ERSTE d.o.o. – umożliwiające przejęcie kontroli operacyjnej nad portem. Strony umowy mają w sumie 56,56% udziałów w operatorze portowym. Spółka planuje wezwanie na pozostałe akcje chorwackiego portu. 

W I półroczu 2017 roku Grupa Kapitałowa OT Logistics, w związku z brakiem postępów w rozmowach dotyczących nabycia udziałów w czarnogórskich spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo, zakończyła proces akwizycyjny dotyczących tych spółek. 

 

 

OT Logistics