Nowocześnie, sprawnie, bezpiecznie – na drogach i kolei w porcie Szczecin-Świnoujście

gru 13, 2013 | Port Szczecin

1drogaportPorty morskie stale podejmują się realizacji nowych działań inwestycyjnych, chcąc efektywniej obsługiwać obecnych i przyszłych klientów. Nie inaczej dzieje się w porcie Szczecin-Świnoujście. Od kilku lat prowadzony jest szeroki program inwestycyjny, a znaczna część środków na jego realizację pochodzi z funduszy unijnych.

Dzięki działaniom inwestycyjnym, oba porty będą mieć przebudowany i zmodernizowany układ drogowy i kolejowy. Projekt pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu, zakładał przebudowę prawie 9 km dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związaną z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, kanalizacyjnymi i gazowymi. Dzięki temu usprawniony zostanie ruch w portach oraz zwiększy się bezpieczeństwo pojazdów zarówno w drodze do portów jak i na ich terenie. Poprawi się także dostępność i jakość obsługi w obu portach dla nowoczesnego, ciężkiego taboru samochodowego. Nowe miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz parkingi dla samochodów osobowych, zwiększona szerokość dróg z 6 do 7 m a także zwiększony dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z istniejących 40 60 do 115 kN – to tylko niektóre efekty realizacji tej inwestycji.

Pierwotny termin oddania do użytkowania planowany był na pierwszy kwartał 2014, jednak dzięki mobilizacji i intensyfikacji działań Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Wykonawcy Firmy Budimex i ścisłej współpracy z użytkownikami działającymi na terenie inwestycji, roboty budowlane przyspieszyły. Na 7 miesięcy przed planowanym oddaniem do użytkowania, zakończona została przebudowa odcinka dróg w Świnoujściu. W listopadzie 2013 zakończyły się również prace w Szczecinie.

Koszt całkowity inwestycji to 64.525.804,48 PLN, dofinansowanie unijne wynosi 44.304.043,79 PLN.1kolejport

Kolejny projekt w końcowej fazie realizacji to Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu. W ramach projektu przebudowie i modernizacji podlega w obu portach łącznie prawie 36 km torów oraz 134 rozjazdy. Realizacja projektu istotnie poprawi parametry eksploatacyjne – nawierzchnia kolejowa zostanie przystosowana do przenoszenia maksymalnego nacisku lokomotyw i wagonów 221 kN/oś. Tym samym infrastruktura kolejowa w portach będących ważnymi elementami sieci TEN-T będzie dostosowana do wymogów stawianych przez tabor eksploatowany na międzynarodowych liniach kolejowych.

Przewidywany termin zakończenia zadania to drugi kwartał 2014 roku. Koszt całkowity tej inwestycji to 76.983.370,89 PLN, dofinansowanie unijne wynosi 52.779.863,29 PLN. Zaawansowanie rzeczowe projektu na dzień dzisiejszy wynosi 78%.

Przebudowa infrastruktury drogowej i kolejowej umożliwi dalsze rozwijanie podstawowych funkcji gospodarczych w zakresie obsługi towarów i statków oraz środków transportu. W ten sposób osiągnięty zostanie podstawowy cel, jakim jest zwiększenie konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu przy jednoczesnym zmniejszeniu społecznych kosztów, których źródłem jest transport drogowy. Oba przedsięwzięcia mają szansę także stać się znaczącym stymulatorem rozwoju gospodarki całego regionu.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

www.port.szczecin.pl

1psz