Nauka dla przemysłu – przemysł dla nauki

kwi 15, 2013 | Port Gdańsk

1politechnikagdanskaBliskie kontakty Politechniki Gdańskiej i morskiego portu w Gdańsku utrzymywane były… od zawsze. Nierzadko też absolwenci PG znajdują zatrudnienie w firmach portowych. Kierownictwa obu instytucji zdecydowały jednak o potrzebie ożywienia współpracy, co wymagało uregulowań prawnych. 12 kwietnia Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Rektor PG i Jerzy Melaniuk, sprawujący Jednoosobowy Zarząd ZMPG SA podpisali Porozumienie, mające charakter umowy ramowej reaktywującej wzajemne relacje. Jego intencją jest m.in. wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez Politechnikę Gdańską na rzecz gdańskiego portu. Równoległym efektem będą zmiany w systemie kształcenia przyszłych, potencjalnych kadr poprzez wprowadzenie do programów edukacyjnych specjalistycznych elementów praktycznej wiedzy z zakresu sektora gospodarki morskiej. Mają temu służyć cykle wykładów prowadzonych na Politechnice Gdańskiej – wspólnie z pracownikami naukowymi – przez pracowników ZMPG, podobnie jak to ma miejsce na Uniwersytecie Gdańskim.

Przewiduje się także np. realizację badań geologicznych, hydrologicznych i środowiskowych związanych z planami rozwoju infrastruktury portowej na akwenach Zatoki Gdańskiej, czy opracowanie metod oraz technologii budowy i utrzymania sieci przesyłowych, umacniania dna kanału i basenów portowych, ochrony antykorozyjnej i funkcjonowania wielu innych elementów infrastruktury portowej. Szeroki profil kształcenia PG umożliwi też być może zaprojektowanie koncepcji platformy informatycznej na potrzeby ZMPG SA i działających w obszarze portu firm.

Możliwy będzie również powrót do sprawdzonej formuły wizyt studyjnych, czy praktyk zawodowych, realizowanych pod opieką doświadczonych portowców.

Janusz Kasprowicz