Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

paź 1, 2013 | Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A.

1gryfiamorskaDecyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie w dniu 30 września 2013 r. do Krajowego Rejestru Sądowego wpisana została Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” SA w Szczecinie. Rejestracja w KRS kończy proces połączenia stoczni remontowych Pomorza Zachodniego.

Proces połączenia dwóch spółek trwał od października 2012 r. Uzgodniony przez zarządy obu stoczni plan pozytywnie zaopiniowały rady nadzorcze Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (3 czerwca br.) oraz Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu (4 czerwca br.).  Rady nadzorcze za najbardziej efektywne uznały połączenie poprzez przejęcie MSR S.A.  przez SSR „Gryfia” (w rozumieniu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.). Całość majątku MSR została przeniesiona na MSR „Gryfia”.  Kapitał zakładowy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA został podwyższony z 31 mln zł do 51 mln zł w drodze emisji 2.000.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 złotych każda. Akcje Połączeniowe obejmą dotychczasowi akcjonariusze MSR SA w Świnoujściu przy zastosowaniu parytetu wymiany wynoszącym 5 akcji połączonej spółki za każdą akcję MSR SA. Udział pracowników w kapitale nowej spółki wynosi łącznie 12,2%.  

26 lipca br. zarządy MSR SA w Świnoujściu i SSR „GRYFIA” SA otrzymały opinię niezależnego biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. Opinię sporządzono według stanu na dzień 7 czerwca 2013 r.  Plan połączenia obu stoczni  uznany został za sporządzony poprawnie i rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach. Niezależny biegły rewident uznał, że stosunek wymiany akcji został ustalony należycie a metoda wyceny zastosowana przez zarządy łączących się spółek przy ustalaniu parytetu wymiany akcji jest zasadna. Nie stwierdzono szczególnych trudności związanych z wyceną akcji łączących się spółek.
Na początku września br. zgodę na realizację planu połączenia wyraziły Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA (2 września 2013 r.) i Morskiej Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu (3 września 2013 r.)

Spółka z siedzibą w Szczecinie będzie działała pod nazwą Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA.

————————————————

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA

Kluczowe aktywa nowej stoczni to:    

•    tereny o powierzchni 5,6 ha w Szczecinie oraz 47,4 ha w Świnoujściu (w tym 19,2 ha nieruchomości stoczniowych i 28,2 ha nieruchomości inwestycyjnych)
•    nabrzeża o łącznej długości 1493,7 m. w Szczecinie i 661 m w Świnoujściu
•    sześć doków pływających (o nośności: 17 000 ton, 6 000 ton, 5 500 ton, 4 500 ton, 3 500 ton, 500 ton)
•    trzy pływające doko-pontony (1 460 – 1 550 ton)
•    podnośnik pontonowy o nośności 1 700 ton

MSR „Gryfia” S.A. zatrudnia w Szczecinie i Świnoujściu ponad 800 pracowników. Kapitał własny nowej spółki wynosi 67,9 mln zł, suma bilansowa – 122,8 mln zł. Docelowy poziom przychodów przekroczyć ma 200 mln zł.

Największym akcjonariuszem spółki jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(80,29% akcji). MARS FIZ zarządzany jest przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Do pracowników należy 12,24% akcji, w posiadaniu Skarbu Państwa pozostaje 7,46% akcji Spółki