Ministerstwo Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji PŻB

sty 30, 2015 | PŻB

1polferries1W związku z opiniami lokalnej społeczności opowiadającymi się przeciwko procesowi prywatyzacji PŻB, Minister Skarbu Państwa jeszcze raz rozważy przesłanki prywatyzacji tej spółki.

Konsolidacja PŻB z polskimi firmami żeglugowymi będzie możliwa tylko wtedy, gdy firmy wyrażą takie zainteresowanie. Takie próby były już podejmowane, ale ostatecznie nie zostały zrealizowane w związku z niepodtrzymaniem zainteresowania przez firmy. Przeprowadzenie konsolidacji wymagałoby zmiany ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, bo na razie PŻM jest przedsiębiorstwem państwowym, a na mocy ustawy przedsiębiorstwa żeglugowe nie mogą być przekształcane w spółki prawa handlowego.

Zarzut rzekomego szpiegostwa gospodarczego pod pozorem badania spółki, świadczy o całkowitej nieznajomości przepisów prawa, stosowanego od wielu lat w procesach prywatyzacji. Ograniczone badanie wartości spółki (due diligence) jest standardowym elementem każdego procesu prywatyzacji, zapewnionym inwestorom w obowiązujących przepisach prawa. Warunki na których jest prowadzone określa sprzedający. Zakres badania PŻB jest konsultowany z zarządem spółki, który weryfikuje zakres udostępnianej dokumentacji, również pod kątem ochrony tajemnicy przedsiębiorcy. Przed przystąpieniem do due diligence, każdy potencjalny inwestor podpisuje klauzulę o zachowaniu poufności.

Decyzja o dopuszczeniu do kolejnego etapu prywatyzacji PŻB trzech spośród siedmiu potencjalnych inwestorów, którzy złożyli oferty wstępne nabycia akcji PŻB, została podjęta po szczegółowej analizie, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym.

Kryteriami oceny ofert wstępnych była proponowana cena za akcje, proponowane zobowiązania pozacenowe – w tym strategia rozwoju PŻB oraz standing finansowy potencjalnego inwestora, skala jego działalności i doświadczenie w branży oraz strategia działania. Kryteria oceny są jawne.

Przy wyborze potencjalnego inwestora dla MSP kluczowe będzie utrzymanie siedziby spółki w Kołobrzegu oraz utrzymanie miejsc pracy.

Wartość 3,9 zł za jedną akcję nie jest ceną za jaką Skarb Państwa zamierza zbyć akcje. Podana wartość to wartość nominalna akcji, której nie można utożsamiać z wartością rynkową akcji, którą MSP ustaliło na podstawie aktualnej wyceny. MSP nie będzie zbywało akcji PŻB po 3,9 zł za jedną akcję. Wartość 3,9 zł za akcję nie jest również ceną wywoławczą.

Przeprowadzone w 2014 r. obniżenie kapitału zakładowego PŻB przez zmianę wartości nominalnej akcji z 10 na 3,9 zł nie ma wpływu na wartość rynkową akcji, które będzie zbywał Skarb Państwa. Zmiana wartości nominalnej wynika z zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego spółki na pokrycie strat poniesionych przez PŻB w latach ubiegłych w wysokości 63 mln zł. Wartość rynkowa określana jest przez wybranego przez MSP doradcę prywatyzacyjnego, który odpowiedzialny jest za przygotowanie wyceny Spółki.

MSP