Kolejny krok do wykupu akcji pracowniczych

lip 2, 2014 | Port Szczecin

1logozmpsisTrwają dalsze czynności związane z uruchomieniem procedury wykupu akcji pracowniczych ZMPSiŚ S.A. W kwietniu br. Spółka przyjęła opracowany wspólnie z Międzyzwiązkowym Zespołem Negocjacyjnym ds. Wykupu Akcji Pracowniczych dokument pn. „Regulamin umarzania akcji pracowników i byłych pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”. Dokument reguluje zasady i tryb umarzania akcji, w którym określono, że kolejność wykupu akcji następować będzie według dat urodzenia akcjonariuszy (PESEL).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZMPSiŚ S.A. zatwierdziło w dniu 26.06.2014 r.  warunki umarzania akcji oraz Regulamin. Jednocześnie w Statucie Spółki wprowadzone zostały zmiany, szczegółowo regulujące zasady umarzania akcji. Termin rozpoczęcia wykupu akcji pracowniczych warunkowany jest wpisem zmian Statutu Spółki ZMPSiŚ S.A. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki przewiduje, iż pierwsza transza wykupu akcji nastąpi do końca bieżącego roku. Informacja o możliwości przystąpienia przez akcjonariuszy do procedury umarzania akcji zostanie przesłana listem poleconym do akcjonariuszy o najstarszej dacie urodzenia pod koniec III kwartału 2014 roku.

Każdorazowo przed uruchomieniem w danym roku procedury nabywania akcji, Zarząd Spółki ogłosi  stosowną informację w dzienniku ogólnopolskim i w gazecie lokalnej oraz na stronie internetowej Spółki. Proces umarzania akcji potrwa do końca 2019 roku.