” INWESTYCJE PORTOWE – PLANY I REALIZACJA ” – Spotkanie informacyjne w ZMPSiŚ S. A.

wrz 30, 2013 | Port Szczecin

1RyszardWW dniu 30 września 2013 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zorganizował spotkanie informacyjne, dedykowane wszystkim uczestnikom obrotu portowego pt.: INWESTYCJE PORTOWE – PLANY I REALIZACJA. Podczas spotkania omówiony został stopień realizacji inwestycji dla perspektywy unijnej 2007-2013 oraz założenia przyszłej perspektywy UE 2014-2020.

Po przywitaniu uczestników spotkania przez Prezesa Zarządu, Ryszarda Warzochę, który w słowie wstępnym podkreślił, że „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA realizuje politykę zrównoważonego rozwoju infrastrukturalnego portów w Szczecinie i Świnoujściu, wynikającą ze  strategii Spółki, której celem jest zapewnienie portom  Szczecin i Świnoujście pozycji wiodących portów na południowym Bałtyku”, omówione zostały obecnie realizowane projekty inwestycyjne oraz plany związane z przyszłą perspektywą unijną. Działania te omówił Członek Zarządu ds. Rozwoju Portów, Krzysztof Sadowski.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA prowadząc inwestycje związane z infrastrukturą portową, w znacznym stopniu korzysta z funduszy unijnych. W najbliższych latach w portach w Szczecinie i Świnoujściu kontynuowane będą inwestycje z programu 2007-2013, których wartość wynosi ponad 600 mln zł. Nowa perspektywa unijna 2014-2020 zakłada inwestycje na kwotę 694 mln zł.

Obecnie realizowanych jest pięć dużych projektów, współfinansowanych ze środków UE:

1. Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu1swietlica

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zakończył zasadnicze prace inwestycji związanej z udziałem w największym polskim projekcie energetycznym, jakim jest budowa terminalu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Inwestycja – angażująca łącznie cztery podmioty – w części dotyczącej ZMPSiŚ SA, zakresem objęła wykonanie stanowiska statkowego z systemem bezpieczeństwa cumowania jednostki LNG, estakady, pomostu ujęcia wody technologicznej i p.poż oraz  roboty czerpalne. Wybudowana infrastruktura portowa umożliwi obsługę metanowców o maksymalnej długości 315m, szerokości 50m, dopuszczalnym zanurzeniu 12,5m oraz pojemności od 120 do 216 tys. m3.

Obecnie ZMPSiŚ SA współpracuje z pozostałymi partnerami projektu, realizującymi swoją część inwestycji, tak aby zgodnie z planami, w 2014 roku mógł zawinąć do nowego portu zewnętrznego pierwszy metanowiec.

Koszt całkowity zadania w części dot. ZMPSiS SA wynosi ponad 205 mln zł.

2. Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu

Dzięki realizacji projektu, na istniejącym terminalu promowym Świnoujście powstanie nowe stanowisko statkowe nr 1, które umożliwi przyjmowanie jednostek promowych o maksymalnej długości 220,0 m, nieobsługiwanych obecnie w Świnoujściu z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury portowej. Oprócz nowego nabrzeża o długości całkowitej 242m i dopuszczalnej głębokości 13,0 m, powstanie podstawowa infrastruktura dostępu, w postaci: pomostów wjazdowych na prom, estakady samochodowej, galerii pasażerskiej oraz infrastruktury technicznej.
Przewidywany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2014r.

Koszt całkowity: 153 mln PLN, dofinansowanie: prawie 71 mln PLN. Zaawansowanie rzeczowe projektu na dzień dzisiejszy wynosi 20%.

3. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

W ramach tego projektu w porcie w Szczecinie przebudowanych zostanie prawie 6 km dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związana z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, kanalizacyjnymi i gazowymi, a w porcie w Świnoujściu przebudowa obejmie niemal 3 km dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki temu usprawniony zostanie ruch w portach oraz zwiększy się bezpieczeństwo pojazdów zarówno w drodze do portów jak i na ich terenie. Poprawi się także dostępność i jakość obsługi w obu portach dla nowoczesnego, ciężkiego taboru samochodowego.

Na 7 miesięcy przed planowanym oddaniem do użytkowania, zakończona została przebudowa odcinka dróg w Świnoujściu. Uroczystość otwarcia przebudowanych dróg w rejonie Portu Handlowego w Świnoujściu odbyła się w dniu 18 września 2013. Następny etap tego projektu – modernizacja infrastruktury drogowej w porcie w Szczecinie również zostanie zakończony przed czasem – przewiduje się otwarcie jeszcze w październiku tego roku. (Zakończenie całego projektu według harmonogramu zostało zaplanowane na I kwartał 2014).

Koszt całkowity: 64,5 mln PLN, dofinansowanie: ponad 44mln PLN

4. Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

W ramach projektu przebudowie i modernizacji podlega w obu portach łącznie prawie 36 km torów oraz 134 rozjazdy. W efekcie dostosowane zostaną parametry torów kolejowych w portach do wymogów taboru eksploatowanego na trasach międzynarodowych magistrali kolejowych E-59 oraz CE-59.
Przewidywany termin zakończenia zadania to II kwartał 2014r.

Koszt całkowity: 77 mln PLN, dofinansowanie: prawie 53 mln PLN. Zaawansowanie rzeczowe projektu na dzień dzisiejszy wynosi 78%

5. Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie

Inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącego nabrzeża Zbożowego, w taki sposób, aby zwiększyć głębokość przed konstrukcją nabrzeża a także zwiększyć długość linii cumowniczej, poprzez jego przedłużenie. Jednocześnie wybudowane zostanie nowe nabrzeże – Niemieckie, zamykające półwysep od strony północnej i wschodniej, do styku z istniejącym nabrzeżem Słowackim. Inwestycja ta umożliwi obsługę większych statków – o długości 230 m lub na jednoczesny rozładunek dwóch mniejszych jednostek.

Przewidywany termin zakończenia zadania to II kwartał 2015r.

Koszt całkowity: 38 mln PLN, dofinansowanie: 26 mln PLN. Postęp robót w przypadku tego projektu jest większy niż założony w harmonogramie i wynosi na dzień dzisiejszy 33%.

ZMPSiŚ SA złożył także wniosek o dofinansowanie dla zdania pn. „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe”. Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2014 – 2015. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do nabrzeży portowych oraz podstawowej infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej dla ich użytkowników.

Inwestycje w nowej perspektywie środków unijnych:

Porty w Szczecinie i Świnoujściu starają się zostać beneficjentem także w nowym rozdaniu środków UE na lata 2014-2020. Dlatego ZMPSiŚ S.A. opracował propozycję inwestycji infrastrukturalnych, których realizacja zapewni prawidłowe funkcjonowanie obu portów, zapewni utrzymanie ich konkurencyjności oraz będzie się wpisywać w przewidywane priorytety inwestycyjne na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej. Wśród nich znajdują się następujące inwestycje:

1. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego

Projekt zakłada modernizację najbardziej wykorzystywanych w rejonie przeładunków masowych nabrzeży: Katowickiego i Chorzowskiego oraz przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m. Realizacja tego projektu wpłynie w znacznym stopniu na zwiększenie zdolności przeładunkowej dla towarów masowych i umożliwi obsługę jednostek do 40 tys. DWT. Termin realizacji inwestycji przewiduje się na lata: 2017-2020. Szacunkowy koszt inwestycji: 200 mln PLN, dofinansowanie planowane jest na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

Projekt zakłada modernizację najbardziej wykorzystywanych w rejonie przeładunków drobnicowych nabrzeży: Czeskiego i Słowackiego oraz uzyskanie  głębokości technicznej 12,5 m i nośności nabrzeży 40 kN/m2, co wpłynie w znacznym stopniu na zwiększenie zdolności przeładunkowej drobnicy klasycznej i zjednostkowanej. Realizacja tej inwestycji zaplanowana jest na lata: 2017-2020. Szacunkowy koszt inwestycji: 200 mln PLN, dofinansowanie z funduszy unijnych założone na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.

3. Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego

Inwestycja obejmuje modernizację (połączenie) stanowisk promowych nr 5 i 6, modernizację istniejącej rampy stanowiska nr 5, przedłużenie galerii pasażerskiej oraz przebudowę istniejącego układu kolejowego. Termin realizacji: 2015-2018. Szacunkowy koszt inwestycji: 127,8 mln PLN, dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych.

4. Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

Inwestycja umożliwi redystrybucję LNG w rejonie basenu Morza Bałtyckiego oraz bunkrowanie jednostek handlowych ekologicznym paliwem. Termin realizacji przewidziany jest na lata: 2016-2017. Szacunkowy koszt inwestycji: 70 mln PLN, planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków UE w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

Inwestycje związane z dostępem do portów – istotne dla portów, ale nie leżące w gestii ZMPSiŚ SA

Oprócz inwestycji związanych z poprawą infrastruktury w samym porcie,  istotne dla jego rozwoju są także te działania, które wiążą się z poprawą dostępu do niego. Dlatego istnieje konieczność przeprowadzenia pewnych inwestycji, które są niezbędne dla portów w Szczecinie i Świnoujściu, lecz ich realizacja leży w gestii innych instytucji. W tym celu ZMPSiŚ S.A. ściśle współpracuje z podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy infrastruktury dostępowej. Są to inwestycje związane zarówno z dostępem do portów od strony wody, jak i lądu – dostępem drogowym a także kolejowym.