II Konferencja Naukowa „Odra i Nadodrze” 2019

lut 20, 2019 | Kalendarium

1e1b05c845d7d54813c9f8bb9d0bfb22 kontenery chem 03 resize

Stowarzyszenie Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu Wyższa Szkoła Bankowa – Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Katedra Zarządzania i Logistyki

ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU (KONCEPCJA 2.0) W ŚWIETLE NOWYCH PRIORYTETÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Cele konferencji:

1. Analiza i ocena dotychczasowego funkcjonowania systemu żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.

2. Wskazanie mocnych i słabych stron systemu.

3. Wskazanie możliwości i kierunków udoskonalenia systemu (Koncepcja 2.0).

4. Przygotowanie Raportu z ww. celów konferencji mogącego być przyczynkiem do wdrożenia polityki transportowej polski w tym zakresie.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9:00 Akredytacja uczestników konferencji

9:45 Otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości

10:00 – 11:30 PANEL PROGRAMOWY – moderator: prof. dr hab. Henryk Salmonowicz

GENEZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ ORAZ UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU EUROPEJSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU

Wystąpienia programowe:

GENEZA I ZAŁOŻENIA UNIJNEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ – prof. dr hab. Henryk Salmonowicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie)

ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU JAKO ELEMENT RYNKU TRANSPORTOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (GENEZA I ISTOTA KONCEPCJI) – Marek Wiese (Biuro Promocji Żeglugi Morskiej bliskiego Zasięgu)

OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ KONCEPCJI ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU – dr Dariusz Bernacki (Akademia Morska w Szczecinie)

KONCEPCJA 2.0 ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W ŚWIETLE NOWYCH PRIORYTETÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ – prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski (Uniwersytet Morski w Gdyni)

ROLA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E60 W ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU – Marcin Kalinowski (Instytut Morski w Gdańsku)

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 PANEL EKSPERCKI – moderator: Marek Wiese

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I DALSZEGO ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W POLSCE

(uczestnicy panelu: przedstawiciele portów morskich, przedstawiciele przedsiębiorstw armatorskich, przedstawiciele przedsiębiorstw spedycyjnych, przedstawiciele przedsiębiorstw maklerskich, przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego, przedstawiciele przedsiębiorstw zaplecza transportowego, przedstawiciele administracji morskiej i dziennikarze morscy)

        13:30 – 13:45 Wnioski i rekomendacje

13:45 – 14:30 Lunch

Zagadnienia i pytania do dyskusji w panelu eksperckim:

bariery w rozwoju żmbz w Polsce,

możliwości eliminacji tych barier,

czy Polska prowadzi politykę w zakresie rozwoju żmbz?,

przedsięwzięcia promujące rozwój polskiej żmbz,

jakość i efektywność usług portowych ukierunkowanych na obsługę żmbz,

jakość i efektywność usług armatorskich ukierunkowanych na obsługę żmbz,

preferowane kierunki przewozu żmbz,

efekty polityki inwestycyjnej w polskich portach morskich w zakresie obsługi ładunków żmbz,

czy zauważalny jest wpływ instrumentów finansowych UE wspierających rozwój koncepcji intermodalnych?,

jaka jest rola autostrad morskich jako czynnika rozwoju żmbz?,

wdrażanie innowacyjnych technologii przewozów żmbz,

czy przemysł stoczniowy w Polsce jest przygotowany na intensywniejszy rozwój żmbz?,

jaka jest rola spedytorów i agentów morskich w funkcjonowaniu żmbz?,

czy rozwój żmbz wymaga specjalnych środków polityki transportowej Polski i UE, czy też wystarczą narzędzia tradycyjne?

TERMIN KONFERENCJI: 18 kwiecień 2019 r.

MIEJSCE KONFERENCJI: Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia”, ul. T. A. Wendy 19, 70-655 Szczecin

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA:

prof. dr hab. Henryk Salmonowicz – WSB w Szczecinie i SBP ŻMBZ (Przewodniczący Rady),

prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski – Uniwersytet Morski w Gdyni

prof. dr hab. Jan Nikołajew – WSB w Szczecinie

prof. dr hab. Czesława Christowa – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

dr Dariusz Bernacki – Akademia Morska w Szczecinie

dr Magdalena Sztukiel – WSB w Szczecinie 

dr Aneta Wencel – WSB w Szczecinie

dr Krzysztof Woś – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Sławomir Mańkowski – SBP ŻMBZ

Marek Wiese – SBP ŻMBZ

Krzysztof Anzelewicz – SBP ŻMBZ

Krzysztof Urbaś – SBP ŻMBZ

Krzysztof Rodzoch – SBP ŻMBZ

Krzysztof Pilarski – SBP ŻMBZ

Efektem końcowym konferencji będzie przygotowanie Raportu oceny dotychczasowego funkcjonowania żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce oraz wskazanie kierunków niezbędnych zmian. Raport ten zostanie rozesłany do grona instytucji rządowych i pozarządowych prowadzących bądź inspirujących politykę transportową Polski.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dariusz Sałata – dyrektor Biura Stowarzyszenia ŻMBZ,

dr Michał Urbas – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie.

TERMINY I ZASADY UCZESTNICTWA

30.III.2019 r.

złożenie deklaracji uczestnictwa 

10.IV.2019 r.

ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, po nadesłaniu zgłoszenia uczestnictwa na podany adres biura:

biuro@shortsea.pl

Adres organizatora:

Stowarzyszenie Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Szczecin ul. Bytomska 7, tel. 501-148-430, email: biuro@shortsea.pl