Genewa. Silny głos o transporcie wodnym śródlądowym na sesji Narodów Zjednoczonych

lut 27, 2017 | Różne

Posiedzenie UNECE Genewa konferencja

Delegacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczestniczyła w 70-tej sesji UNECE (Europejskiej Komisji Gospodarczej, ang. United Nations Economic Commission for Europe)– Komitecie ds. transportu wodnego śródlądowego oraz konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Europie i krajach UN (Steering towards the 2030 Sustainable Development Agenda: the role, challenges and opportunities for inland water transport).

Monika Niemiec-Butryn, dyrektor departamentu żeglugi śródlądowej zaprezentowała informacje na temat przystąpienia Polski do Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) i planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce w perspektywie do roku 2030. Przewodnicząca polskiej delegacji przedstawiła także aktualną informację o bieżącej działalności resortu gospodarki morskiej oraz o dokonaniach ministerstwa po pierwszym roku jego działalności.

Plan odbudowy żeglugi w naszym kraju zakłada przywrócenie żeglowności Odry, Wisły oraz połączeń rzecznych takich jak m.in. kanał Dunaj-Odra-Łaba (DOL). Dyrektor Niemiec-Butryn zwróciła uwagę, że dla Polski ważna jest współpraca zarówno z krajami sąsiadującymi, jak i korzystanie z bogatych doświadczeń w rozwoju żeglugi śródlądowej pozostałych państw.

– Polska chce aktywnie uczestniczyć w inicjatywach na rzecz rozwoju transeuropejskich korytarzy transportowych. Rozwój żeglugi śródlądowej jest jednym z projektów strategicznych w nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju. W roku 2017 będziemy się skupiać na aktualizacji polskiej strategii rozwoju transportu i przygotowaniu do rewizji sieci TEN-T, włączeniu głównych polskich śródlądowych dróg wodnych do sieci bazowej TEN-T dzięki podpisaniu konwencji AGN. – mówiła Niemiec-Butryn. 

– Ważny dla Polski Korytarz Bałtyk-Adriatyk jest jednym z niewielu korytarzy, który nie obejmuje śródlądowych dróg wodnych. Polska będzie dążyć do uzupełnienia korytarza o transport wodny śródlądowy. Ponadto rozbudowany w ramach korytarza Morze Północne-Bałtyk system śródlądowych dróg wodnych w Polsce umożliwi połączenie wschodnich państw z państwami UE. Obecnie 100-kilometrowy odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej jest jedynym fragmentem polskich dróg wodnych objętych TEN-T, ale nie jest częścią korytarza Bałtyk-Adriatyk – dodała.

W najbliższych dniach Prezydent RP podpisze akt ratyfikacji AGN, następnie podpisany dokument zostanie przesłany do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ