Zmiany u steru w Polskim Rejestrze Statków

lip 2, 2013 | Polskie nowości

Ustępujący Zarząd PRS S.A.

1janjankowski                                               1jerzywyrzykowski

 

 

 

 

 

Jan Jankowski                                          Jerzy Wyrzykowski

Polski Rejestr Statków informuje, że w czerwcu 2013 r., po 16 latach pełnienia obowiązków w kierownictwie PRS, ze stanowisk ustąpili: Jan Jankowski – ze stanowiska Prezesa Zarządu PRS S.A. oraz Jerzy Wyrzykowski – ze stanowiska Członka Zarządu.

Pod ich kierownictwem PRS uruchomił działania zakończone przyjęciem ustawy o Polskim Rejestrze Statków, w której PRS został uznany jako instytucja o charakterze użyteczności publicznej, wolna od nacisków komercyjnych. Zgodnie z ustawą, generowane zyski PRS przeznacza na rozwój i badania naukowe na rzecz podniesienia bezpieczeństwa żeglugi.

Przeprowadzona restrukturyzacja, podniesienie poziomu jakości prowadzonych działań zaowocowały uznaniem PRS przez Unię Europejską. Jako organizacja spełniająca wymagania dyrektyw dotyczących nadzoru nad statkami morskimi i śródlądowymi PRS może wykonywać na statkach bander unijnych działania w imieniu upoważniających go rządów. Uznanie pozwoliło także na uzyskanie akredytacji i notyfikacji na prowadzenie certyfikacji na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej.

Ponowne przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS w 2011 r. stanowiło ukoronowanie wysiłków PRS o uznanie go za jedno z najbardziej wiarygodnych towarzystw klasyfikacyjnych, służących społeczności żeglugowej.

Dr inż. Jan Jankowski swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w stoczni jako monter kadłubów. Po ukończeniu studiów w dziedzinie budowy okrętów na Politechnice Gdańskiej, w 1976 r. rozpoczął pracę w Polskim Rejestrze Statków na stanowisku inspektora terenowego. W 1981 r. przeszedł do pracy w Centrali PRS. Skoncentrowanie się nad rozwojem przepisów kadłubowych wymagało dalszych studiów, odbywał je na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego.

W 1992 r. uzyskał stopień doktora, obroniwszy pracę z zakresu obciążeń falowych działających na statek.

W 1997 r. objął stanowisko Dyrektora Naczelnego, a po zmianie statusu prawnego PRS – stanowisko Prezesa Zarządu PRS S.A. Przez ponad 37 lat służył w PRS sprawom klasyfikacji.

Mgr inż. Jerzy Wyrzykowski, absolwent Wydziału Budowy Okrętów na Politechnice Gdańskiej, pracował w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, specjalizował się w stateczności statków. Do zespołu PRS dołączył w 1983 r. Przez krótki okres pracował jako inspektor terenowy w stoczniach w Gdańsku, a następnie przeszedł do Inspektoratu Kadłubowego w Centrali PRS. Głęboko zaangażowany w sprawy IACS oraz w sprawy wewnętrznej restrukturyzacji PRS, od lipca 2001 r. pełnił funkcję Członka Zarządu PRS. S.A.

Dr Jankowski uznaje służebną role klasyfikacji w zapewnieniu bezpieczeństwa na morzu, wartości nadrzędnej, która nadała głęboki sens jego życiu zawodowemu.

Jerzy Wyrzykowski zawsze wierzył w niezmienną pozycję klasyfikacji w zmieniającym się świecie oraz rolę inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego w utrzymaniu kultury bezpieczeństwa, stworzonej przez te towarzystwa.

Jako specjalista PRS dr Jankowski regularnie wspiera polskie władze w opracowywaniu koncepcji przedstawianych na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) w IMO, wnosząc znaczący wkład w rozwój podejścia do bezpieczeństwa opartego na założonym celu (Goal Based Standards – Safety Level Approach).

Dr Jankowski będzie kontynuować pracę naukową w PRS. Będzie koncentrować się na opracowaniu kryteriów bezpieczeństwa dla małych statków morskich i dużych masowców.

Jerzy Wyrzykowski nadal będzie prowadzić sprawy związane z członkostwem PRS w IACS.

Nowy Zarząd PRS S.A.

1dariuszrudzinski                      1grzegorzpettke

 

 

 

 

 

Dariusz Rudziński                                           Grzegorz Pettke

Na stanowisko Prezesa Zarządu wybrany został Dariusz Rudziński, a na stanowisko Członka Zarządu – Grzegorz Pettke. Obydwaj nowi członkowie Zarządu wywodzą się z kadry kierowniczej PRS.

Mgr inż. Dariusz Rudziński, absolwent Akademii Morskiej w Gdyni, zanim przyszedł do PRS w 1996 r., służył na statkach jako II oficer, następnie był oficerem portu w Kapitanacie Portu w Gdańsku. W PRS początkowo pracował jako inspektor terenowy, wkrótce awansował na stanowisko kierownika Placówek PRS w Gdańsku i w Pireusie, a następnie objął stanowisko Dyrektora Handlowego PRS.

Mgr inż. Grzegorz Pettke pracuje w PRS od 16 lat. Jako absolwent Akademii Morskiej w Gdynia podjął pracę w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa i zdobywał doświadczenie zawodowe elektryka na statkach morskich pływających pod różnymi banderami. W PRS był inspektorem Centrali, a następnie objął stanowisko kierownika Inspektoratu Elektrycznego.

Nowy Zarząd ma pełną świadomość zmieniającej się roli klasyfikacji w żegludze i branży offshore, jak również tendencji towarzystw klasyfikacyjnych do inwestowania coraz większych środków w dostarczanie narzędzi ułatwiających spełnienie obowiązujących wymagań. Rozwój techniki, natychmiastowy przepływ informacji między statkiem, operatorem a wsparciem technicznym klasyfikatora stanowią siłę napędową w dążeniu do wyższej jakości usług i docelowo zwiększenia bezpieczeństwa na morzu. Niemniej, wypracowaną przez dziesięciolecia ‘kulturę klasyfikacji’ warto kontynuować.

– Inspektorzy PRS, mający wysokie kompetencje techniczne, zdają sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności za swoje decyzje – twierdzi Grzegorz Pettke. – Koncentracja na formalnej zgodności z przepisami zamiast na intencji stanowiącej ich podstawę jest może mniej stresująca dla inspektora, ale traci znaczenie dla armatora.

Bezpieczeństwo ludzi, ochrona mienia i środowiska oraz ekonomicznie efektywna żegluga pozostają zasadniczym celem działania Polskiego Rejestru Statków S.A.

Pamiętając o swoich doświadczeniach w pracy na morzu, Dariusz Rudziński podkreśla: – Trzeba uważnie słuchać armatorów i zapewniać rozwiązania problemów, zanim się pojawią. Mając dobre przygotowanie PRS do rozwoju, jeśli chodzi o jakość i uznanie w sektorze gospodarki morskiej, Zarząd PRS skoncentruje się na rozwijaniu bliższych relacji z armatorami, by lepiej sprostać ich potrzebom i ułatwić bezpieczną eksploatację jednostek – podkreśla.