Zmiana przepisów o oznakowaniu nawigacyjnym

sty 25, 2013 | Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Gospodarki Morskiej

111nawi14 stycznia br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 57) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (czyli 28 stycznia br.).

Nowe rozporządzenie zachowuje w dużym stopniu dotychczasowy stan prawny dotyczący kwestii oznakowania nawigacyjnego ustanowiony przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 20, poz. 173), uwzględniając jednocześnie postanowienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego (IALA). Ujednolicono także sposób zapisu charakterystyk świateł znaków nawigacyjnych przez przyjęcie terminologii międzynarodowej jako ich podstawowego sposobu zapisu, rezygnując z polskich oznaczeń (skrótów). Wprowadzono jednocześnie nowe pojęcia takie, jak: systemy nawodne, lądowe, radionawigacyjne. Szczegóły w dziale „Przepisy”.

Źródło: http://www.umsl.gov.pl/