Zielona Stocznia w Polsce – powołano spółkę celową

lip 3, 2019 | Polskie nowości

zielona stocznia mgmizs umowa 800

W poniedziałek 1 lipca 2019 roku Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zawiązały spółkę „Zakład Recyklingu Statków Szczecin”. Akt notarialny w tej sprawie został podpisany przez strony w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

Jest to ważny etap realizacji projektu „Zielona Stocznia w Polsce”, która stanowi jeden z czterech filarów Programu „Batory” w części  „Reindustrializacja” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Głównym zadaniem spółki będzie utworzenie pierwszego w Polsce nowoczesnego, bezpiecznego

i przyjaznego dla środowiska zakładu recyklingu jednostek pływających, który spełniałby międzynarodowe standardy – w szczególności wymogi Międzynarodowej konwencji o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków (Konwencja z Hongkongu), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Konwencji bazylejskiej i Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Jako lokalizację dla I etapu inwestycji wskazano część terenów użytkowanych przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” SA w Szczecinie. Zarówno decyzja o współpracy ze stocznią Gryfia, jak i wybór lokalizacji dla zakładu recyklingu statków to wynik prac działającej od maja 2017 r. grupy roboczej ds. projektu „Zielona Stocznia w Polsce”. Zespołu składał się z ekspertów pod przewodnictwem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a jego zadaniem było wypracowanie optymalnych sposobów realizacji projektu.

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA to przedsiębiorstwo z blisko siedemdziesięcioletnim doświadczeniem w świadczeniu usług z zakresu budów, przebudów i remontów statków różnych typów i rozmiarów. Dotychczas w stoczni przeprowadzono kilkadziesiąt tysięcy remontów i przebudów jednostek pływających. W ramach przedsięwzięcia zakłada się wykorzystanie potencjału Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA w zakresie wiedzy i doświadczenia kadry pracowniczej.

Jednocześnie na potrzeby zakładu recyklingu statków przewiduje się m.in. adaptację i modernizację istniejącej infrastruktury i zaplecza technicznego stoczni „Gryfia” w Szczecinie, jak również wdrożenie innowacyjnych metod i technologii w zakresie zarządzania, gospodarki odpadami oraz dekompozycji jednostek pływających – tak by nowopowstałe przedsiębiorstwo w pełni odpowiadało unijnym wymogom dotyczącym ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami odzyskanymi z poddawanych recyklingowi statków.

W II etapie realizacji projektu (po roku 2022) przewiduje się rozszerzenie zakresu działalności na obiekty inne niż statki np. platformy wiertnicze, wiatraki itp.), przy czym decyzje o uruchomieniu II etapu  będą uzależnione od osiągnięcia odpowiedniej rentowności przez spółkę celową. 

Całość przedsięwzięcia ma charakter wysoce innowacyjny, dlatego część inwestycyjna projektu poprzedzona będzie szeroko zakrojoną fazą badawczo-rozwojową. W jej ramach mają zostać wypracowane najbardziej efektywne rozwiązania m.in. w zakresie technologii recyklingu, maksymalizacji zagospodarowania odzyskanych materiałów i czynników roboczych, niwelowania wpływu procesów technologicznych na środowisko, bezpieczeństwa pracowników oraz sposobu zarządzania procesami. W tym zakresie w ramach Grupy Roboczej ds. projektu „Zielona Stocznia w Polsce” nawiązano współpracę z przedstawicielami Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Powołanie spółki celowej to kolejny krok w realizacji projektu „Zielona Stocznia w Polsce”, którego celem jest utworzenie nowoczesnego zakładu recyklingu statków, dzięki któremu istniejący potencjał stoczniowy będzie mógł być efektywnie wykorzystany i jako kraj  będziemy mogli uczestniczyć w kreowanym rynku recyklingu statków. Od 2019 roku przepisy Unii Europejskiej nakładają na właścicieli statków podnoszących bandery państw członkowskich, jak również właścicieli statków podnoszących bandery państw trzecich (w zakresie statków, które wpływają do portów lub na kotwicowiska państw członkowskich) – m. in. do złomowania jednostek o tonażu przekraczającym 500 ton brutto wyłącznie w certyfikowanych stoczniach, które spełniają wymogi m.in. Konwencji z Hongkongu oraz znajdują się w europejskim wykazie zakładów recyklingu statków. Nowe przepisy UE wyraźnie potwierdzają pożądany trend odchodzenia od niebezpiecznego dla pracowników i środowiska „plażowego” złomowania statków w krajach Azji Południowo-Wschodniej na rzecz bezpiecznego i przyjaznego recyklingu w nowoczesnych przystosowanych do tego zakładach. Ta zmiana stwarza niewątpliwą szansę na udział i rozwój polskiego sektora stoczniowego w branży recyklingu statków, jak również szansę na pozyskanie dla gospodarki krajowej tysięcy ton cennych surowców wtórnych, w tym w szczególności złomu stalowego i metali kolorowych. Uruchamiany projekt ma mieć charakter komercyjny, tzn. po okresie przygotowania i rozruchu ma przynosić konkretne korzyści finansowe. Ponadto wdrażany projekt dobrze wpisuje się w politykę UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym, co będzie miało ogromne znaczenie w najbliższych 15-20 latach.

Realizacja projektu będzie prowadzona wg następującego harmonogramu ramowego:

Zawiązanie spółki celowej „Zakład Recyklingu Statków”  – I połowa roku  2019.

Proces organizacyjny i przedinwestycyjny powołanego podmiotu do realizacji projektu – lipiec – grudzień 2019 r., w tym na bazie już przygotowanych przez Grupę Roboczą materiałów i opracowań stworzenie Studium wykonalności projektu „Zielona stocznia” w  Polsce – lipiec 2019 – grudzień 2019 r.

Dokonanie uzgodnień i wystąpień formalnych w zakresie podstawowych decyzji niezbędnych dla funkcjonowania spółki (m.in. lokalizacja, decyzje środowiskowe, decyzje finansowe, program badawczo-rozwojowy) – lipiec 2019 – grudzień 2019 r.

Podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji projektu „Zielona stocznia”  w Polsce na podstawie studium wykonalności i innych analiz wraz z odpowiednimi czynnościami prawnymi – grudzień 2019 r.

Proces inwestycyjny związany z uruchomieniem działalności operacyjnej podmiotu realizującego projekt „Zielona stocznia” w Polsce – kwiecień 2020 – czerwiec 2022 r.

Uruchomienie działalności operacyjnej podmiotu, w tym realizacji projektu badawczo-rozwojowego – styczeń 2020 r.

Rozpoczęcie wdrożenia produktów powstałych w ramach sektorowego programu badawczo-rozwojowego w zakresie pełnego wykorzystania materiałów pochodzących z demontażu obiektów pływających:  2022 r.

Ewaluacja projektu:  do 30 grudnia 2022 r.

 

MGMiŻŚ