Zespół portowy Szczecin – Świnoujście będzie wiodącym portem południowego Bałtyku

lis 23, 2016 | Port Szczecin

1abcDariuszSlaboszewski

Uruchomienie Świnoujskiego Gazoportu, plany rewitalizacji śródlądowych, wodnych dróg transportowych, a także rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, zmierzającego do dostosowania portu by mógł przyjmować dwa razy większe niż obecnie jednostki to czynniki, które w niedalekiej przyszłości ukształtują i tak silną już pozycję konkurencyjną zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście podkreśla, że jego celem jest uczynienie z zespołu portowego, dominującego ośrodka na obszarze południowego Bałtyku. Dobiegający końca rok 2016 zdecydowanie przybliża zarząd do osiągnięcia tego celu. 

Jak prezentuje się aktualna pozycja portu na mapie gospodarczej Bałtyku? Konkurencyjność portu w stosunku do innych ośrodków regionu.

Zespół portowy Szczecin-Świnoujście z całą pewnością jest rozpoznawalnym i kluczowym ośrodkiem gospodarczym w regionie południowego Bałtyku. Wyróżnia go terminal promowy. To dzięki niemu zespół portowy jest liderem pod względem połączeń towarowych i pasażerskich kontynentalnej Europy z krajami skandynawskimi. Każdego dnia obsługujemy 11 kursów z Trelleborga. Tylko w ubiegłym roku promy zawijały do nabrzeży Terminala w Świnoujściu 3 327 razy, przewożąc 71 439 588 ton towarów, 239 822 samochodów, 372 877 ciężarówek, a także niemal milion pasażerów. Ilość towaru przewożona tą drogą jest bardzo duża. Ponadto od dłuższego czasu obserwujemy tendencję wzrostową. Potwierdzają to szacunkowe dane zebrane przez terminal. Zarząd Terminalu Promowego Świnoujście spodziewa się, że do końca 2016r. terminal  obsłuży 3 400 kursów promowych, przeładowując 71 600 000 ton towarów. Z usług  skorzysta ok 1 mln 50 tys. osób. 

Gazoport oddany do użytku w czerwcu bieżącego roku jest kolejnym czynnikiem odróżniającym nasz kompleks portowy od ośrodków niemieckich czy choćby portów trójmiejskich. W czerwcu br. do świnoujskiego portu zawinął wyczarterowany przez dostawcę statek typu Q-flex „Al-Nuaman”. Jak podaje PGNIG metanowiec, będący jedną z największych jednostek, jakie dotychczas obsłużył zespół portowy Szczecin-Świnoujście (315 metrów długości, 50 szerokości i zanurzenie na poziomie 12,5 metra), dostarczył 210 tys. m3 skroplonego gazu. Zbiorniki w części lądowej terminala LNG są w stanie pomieścić łącznie 320 tys. m3 surowca. Od lipca 2016r. terminal obsługuje gazowce przybijające do nabrzeży regularnie raz w miesiącu. Prócz dostaw zagwarantowanych przez kontrakt z Katarem świnoujski terminal  obsługuje już ładunki zakupione w ramach umów krótkoterminowych (tzw. spot). Na razie moc regazyfikacyjna terminala wynosi 5 mld m3 rocznie, co pokrywa 1/3 krajowego zapotrzebowania na gaz. Przygotowanie terminala do pełnienia swoich funkcji wiązało się także z szeregiem inwestycji infrastrukturalnych, które wpłynęły na  modernizację i zmianę oblicza portu. W Świnoujściu wybudowano nowy falochron o długości ok. 3 km, a ponadto  nabrzeże wraz z systemem cumowniczym, umożliwiającym rozładunek zbiornikowców LNG o pojemności ładunkowej od 120 tys. m3 oraz dwa kriogeniczne zbiorniki do składowania procesowego LNG (o pojemności 160m3 każdy). Surowiec trafia do polskiego systemu przesyłowego za pośrednictwem gazociągu o długości 85m.

O konkurencyjności decydują również takie czynniki, jak dostępność do portu od strony morza i do zaplecza portowego. Nie zapominajmy również o Odrze. Żegluga śródlądowa na pewno będzie ważnym elementem, który będzie miał w przyszłości kluczowy wpływ na tempo rozwoju zespołu portowego. Działania rządowe zmierzające do rewitalizacji żeglugi śródlądowej i udrożnienia odrzańskiej drogi wodnej na całej jej długości z całą pewnością znajdą swoje odzwierciedlenie w sprawniejszym funkcjonowaniu portu. Z badań popytowych, przeprowadzonych przez stowarzyszenie „Odrą w Świat” wynika, że przedsiębiorstwa w pasie Odrzańskiej Drogi Wodnej generują rocznie ok. 10 mln ton ładunków w handlu morskim. Po roku 2020 wolumen ten może wzrosnąć do 20 mln ton rocznie.  Realizacja rządowego programu inwestycyjnego, zmierzającego do osiągnięcia IV międzynarodowej trasy żeglowności na Odrze to  możliwość zwiększenia aktualnego wolumenu przeładunkowego o dodatkowe 100 tys. TEU.

Zespół portowy Szczecin-Świnoujście ma już w obecnej chwili ogromne znaczenie dla kształtowania potencjału gospodarczego kraju. Zachodniopomorski port jest jednym z 3 ośrodków o podstawowym znaczeniu dla gospodarki krajowej. Należy zrobić wszystko, by nieustannie podnosić poziom obsługi, stymulować wzrost wolumenu przeładunkowego. Celem inwestycji rozwojowych powinna być możliwość obsługi każdego rodzaju ładunku generowanego przez rynek przewozów. Zmierzamy do tego, by port Szczecin-Świnoujście był uniwersalnym ośrodkiem.

Informacje dotyczące wzrostu wolumenu towarowego w pewnych grupach towarowych nakładają się na zaawansowane projekty dotyczące pogłębienia toru podejściowego, prowadzącego do portu. Na jakim etapie jest obecnie jedna z najważniejszych inwestycji w najnowszej historii portu. Jak ta szeroko zakrojona inwestycja infrastrukturalna wpłynie na notowania i pozycje zespołu portowego?

O konkurencyjności oferty portu decyduje jego dostępność od strony morza, śródlądowych dróg a także dostępność od strony lądu z punktu widzenia potrzeb transportu kołowego i  kolejowego. Jesteśmy obecnie zadowoleni z poziomu usług świadczonych przez port w Świnoujściu. W Szczecinie jesteśmy w przededniu przełomowej inwestycji mającej na celu pogłębienie głównego toru wodnego do 12,5 m na całej jego długości. Dotyczy to dwóch wewnątrz portowych akwenów – Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego. Tym samym do portu w Szczecinie będą mogły zawijać jednostki o wiele większym zanurzeniu niż ma to miejsce w obecnej chwili. Pamiętajmy, że stocznie na całym świecie budują coraz większe jednostki, co stanowi duże wyzwanie również dla projektantów infrastruktury portowej. Jeśli nie będziemy rozwijać się w zgodzie z światowymi trendami to w perspektywie kilku lat skażemy port na marginalizację. Inwestycja jest niezbędnym warunkiem rozwoju i w najbliższej perspektywie czasowej pozwoli ona dwukrotnie zwiększyć rozmiary jednostek obsługiwanych w Szczecinie. Sama inwestycja jest prowadzona dwutorowo- za proces inwestycyjny przeprowadzany w obszarze samego toru podejściowego, przebiegającego przez administracyjne granice portu Szczecin-Świnoujście odpowiada Urząd Morski, zaś po stronie Zarządów Morskich Portów Szczecin-Świnoujście leży przystosowanie nabrzeży do technicznej głębokości 12,5m. Jesteśmy już na ostatnim etapie inwestycji. Teraz czekamy tylko na sygnał, gdy będziemy mogli przystąpić do prac hydrotechnicznych. Finansowanie gwarantujące planowany przebieg inwestycji zostało już zapewnione, gdyż pogłębienie toru podejściowego do 12,5m zostało wpisane na listę projektów zidentyfikowanych. Jesteśmy w stałej współpracy z Urzędem Morskim i wszystkie procesy inwestycyjne są nieustannie koordynowane. Wkrótce podamy do publicznej wiadomości datę rozpoczęcia procesu technicznego. Pełen proces inwestycyjny planujemy zakończyć w 2021r. 

Podsumujmy plany rozbudowy portu do 2027r. Jakie są główne założenia planowanych inwestycji i jak wpłyną one na zmianę obrazu portu.

Nasze plany koncentrujemy na głównych obszarach, jakimi są: modernizacja infrastruktury portowej (pod tym pojęciem rozumiemy dostosowanie nabrzeży do nowych parametrów toru wodnego). W Świnoujściu planujemy przystosować nabrzeża do głębokości 14,5m. W chwili, gdy wypowiadam te słowa swoją część prac sfinalizował Urząd Morski. Jedno nabrzeże jest już gotowe do obsługi jednostek o zanurzeniu 13,5m. Następnym obszarem naszej działalności jest budowa nowych terminali usytuowanych na terenie szczecińskiego Ostrowa Grabowskiego. Teren Ostrowa jest w tej chwili w centrum zainteresowania zarządu portu. W ciągu ostatnich tygodni wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienie stworzenia ram planu inwestycyjnego dla tej części portu. Z przeprowadzonych przez nas analiz wynika, że rozwój portu będzie następował w kierunku północno-wschodnim. Istnieje zatem konieczność zagospodarowania całego terenu Ostrowa Grabowskiego. W Świnoujściu natomiast myślimy o budowie zewnętrznego, głębokowodnego portu kontenerowego. To śmiały i daleko wybiegający w przyszłość plan, jednak jesteśmy przekonani o możliwościach jego zrealizowania. Chcemy być wiodącym ośrodkiem portowym na obszarze południowego Bałtyku. 

W roku 2016 zespół portowy zyskał nowych kontrahentów. Z usług portu zdecydował się skorzystać duński armator Seago Line. Jego jednostki będą zawijać do Szczecina raz w tygodniu. Jak wpłynie to na wysokość przeładunków. Jakie są perspektywy dalszej współpracy?

Sedno każdej działalności portowej stanowi pozyskiwanie operatorów portowych. To dzięki ich przedsiębiorczości i aktywności napływają do nas szersze strumienie ładunków a nowi przewoźnicy korzystają z oferty portowej. Wspólnym celem zarządu i spółek portowych jest rozwój naszego zespołu portowego. W tym roku wysokość obrotów przeładunkowych jest nieco większa niż w poprzednim okresie rozliczeniowym. Motywuje nas to do realizacji kolejnych projektów. Każdy nowy kontrahent to świadectwo na to, że podążamy we właściwym kierunku.  Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że działająca na terenie portu spółka DB Port Szczecin jako jedyna w kraju posiada certyfikaty NATO, pozwalające na obsługę unikatowego klienta, jakimi są wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego.  Wszelkie certyfikaty, takie jak Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego dające możliwość rozwoju i wpływające na powiększenie masy ładunkowej są mile widziane. W tym roku obsługiwaliśmy jednostki sojuszu NATO. Przeładunek wojsk jest zawsze bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym dla każdego portu. Zrealizowaliśmy to zadanie bez najmniejszych uchybień. Przedstawiciele NATO obserwując procesy przeładunkowe wyrażali się wyłącznie z uznaniem, dziękując za możliwość współpracy. To ogromny prestiż dla naszego portu i zarazem fakt świadczący o konkurencyjności względem wielu innych ośrodków. 

Ostatnią kwestią, jaką chciałem poruszyć jest sprawa gazociągu Nord Steam. Teraz, gdy prace nad wdrażaniem projektu pogłębiania portu są już tak bardzo zaawansowane ta kwestia musi stanowić istotną przeszkodę w realizacji Państwa dalekosiężnych planów.

Jesteśmy w sporze z przedsiębiorstwem eksploatującym rurociąg Nord Steam. Trwa właśnie postępowanie przed sądem niemieckim. Czekamy na decyzje sądu w Hamburgu w sprawie rozpatrzenia naszej skargi, którą Zarząd Morskich Portów Szczecin- Świnoujście złożył kilka lat temu skarżąc realizację przedsięwzięcia, polegającą na położeniu instalacji gazociągu po dnie Bałtyku. 

Jakie widzi Pan przyszłe perspektywy rozwojowe portu?

Najważniejsze, że wiemy jaką drogą podążamy. Mamy opracowaną strategię i plan rozwoju. Wiemy jakie poszczególne elementy tej wizji muszą zostać zrealizowane. Przed nami ciężka praca, również w tzw. obszarach miękkich. Jeśli zrealizujemy wszystkie założenia, jakie sobie przedłożyliśmy to udowodnimy tym samym, że jesteśmy ośrodkiem o elementarnym znaczeniu dla gospodarki kraju. Już teraz mamy znaczny wpływ na rozwój regionu Pomorza Zachodniego, jak również na rozwój dokonujący się w całej zachodniej części kraju. 

 

Opracował  Maciej Ostrowski

1amorza i oceany PNG logo big