TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

W Kędzierzynie-Koźlu budują statki na światowym poziomie

Czytaj więcej: W Kędzierzynie-Koźlu budują statki na światowym poziomieStocznia DAMEN w Koźlu położyła stępkę pod nowobudowany „serwisowiec” o napędzie hybrydowym (spalinowo-elektrycznym). Stateczek jest pomyślany jako jednostka pomocnicza przy prowadzeniu prac hydrotechnicznych - szczególnie na terenach chronionych.

Już na pierwszy rzut oka można rozpoznać wszechstronność zastosowania tego rzecznego serwisowca. Asymetryczne położenie sterówki umożliwia transportowanie elementów na miejsce budowy czy remontu (śluzy, jazu, nabrzeża etc). Obiekt wyposażony jest we własny dźwig ale także może mieć na swoim pokładzie maszynę roboczą np. koparkę, wysokowydają pompę, agregaty prądotwórcze, spawalnicze lub inne. Wymiary jednostki: L=19,00, B= 8,10, T= 1,40 - pasują jak ulał do naszej Odry (to mniej więcej wielkość pchacza - nad zanurzeniem Damen mógłby popracować i zmniejszyć je do 1 m).

Sądzę, że wszystkie odrzańskie RZGW powinny mieć taki statek na wyposażeniu. W połączeniu z jakąś poogłębiarką - też rodem z Damena - stanowiłyby naprawdę skuteczny tandem do modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej a następnie utrzymania jej odpowiednich parametrów.

Jan Pyś

Drugie spotkanie Technicznych Komisji Inspekcyjnych

W dniach 8-10 maja br. we Wrocławiu odbędzie się drugie spotkanie Technicznych Komisji Inspekcyjnych. Cykliczne spotkania przedstawicieli wszystkich Komisji Technicznych Unii Europejskiej wraz z Komisją Reńską, mają na celu wypracowanie wspólnych procedur związanych z technicznymi wymaganiami stawianymi statkom śródlądowym oraz kierunkiem rozwoju żeglugi. Podczas takich seminariów dyskutowane są wprowadzane i obowiązujące przepisy np. Dyrektywa Centralnej Komisji Europejskiej 2006/87/EC; rola organów, uznanych towarzystw klasyfikacyjnych i służb technicznych i wiele innych spraw związanych z funkcjonowaniem Komisji i stanem żeglugi śródlądowej na ich obszarach działania. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele polskich Technicznych Komisji Inspekcyjnych, w tym pracownicy Komisji działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

 

Interpelacja eurodeputowanego prof. Ryszarda Legutki do Komisji Europejskiej w sprawie Odry w sieci TEN-T

Treść interpelacji

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.10.2011 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej ((2011/0294) (COD)) w art. 17 ogranicza możliwość wpisania szlaków żeglugi śródlądowej do rzek, które są co najmniej IV klasą drogi wodnej. Zapis ten automatycznie pozbawia rzeki Polskie m.in. Odry, możliwości znalezienia się w gronie projektów priorytetowych w ramach sieci bazowej. Należy podkreślić, że Odra w umowie AGN została wpisana jako rzeka o znaczeniu międzynarodowym. Brak Odry wśród priorytetowych projektów Unii Europejskiej doprowadzi do sytuacji, w której trudno będzie mówić o spójności żeglugi śródlądowej w Europie. Ze względów geograficznych jest to wręcz niemożliwe, o czym świadczą liczne wypowiedzi specjalistów zajmujących się tą tematyką. Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej to nie tylko wymagania wynikające z potrzeb transportowych; modernizacja ma również istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zapewnienia stabilnych stosunków wodnych w dorzeczu oraz wykorzystania rzek jako źródła energii odnawialnej. Modernizacja ta oznacza wzrost znaczenia regionów nadodrzańskich w wymianie gospodarczej oraz ich pełną integrację z systemem europejskich dróg wodnych.  — W związku z powyższym, czy Komisja zamierza wycofać się z kontrowersyjnego zapisu w projekcie rozporządzenia z dnia 19.10.2011 r.?  — Jakie działania zamierza podjąć Komisja w celu wpisania rzeki Odry na listę projektów priorytetowych w ramach sieci bazowej TEN-T (konkretnie Baltic – Adriatic Corridor, załącznik 1 CEF)?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Slima Kallasa w imieniu Komisji

Komisja stworzyła sieć bazową według obiektywnej metodologii, która przed przyjęciem projektu w sprawie wytycznych TEN-T była przedmiotem dwuletniego procesu konsultacji. Państwa członkowskie były bardzo w niego zaangażowane. W związku z tym Komisja jest przekonana, że wniosek jest dobrze opracowany i nie widzi powodu, aby wprowadzać w nim zmiany. Odnośnie do włączenia Odry do transeuropejskiej sieci transportowej, Komisja opierała się na podziale na kategorie w ramach klasyfikacji ustanowionej przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu . Podział ten jest przestawiony na mapie europejskich śródlądowych dróg wodnych przygotowanej w 2006 r. przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (EKG ONZ). Śródlądowe drogi wodne klasy IV są zdefiniowane jako najniższa kategoria dróg o znaczeniu międzynarodowym. Drogi klasy od I do III określa się jako mające jedynie regionalne znaczenie. Metodologia TEN-T przewiduje włączenie do sieci także tych odcinków śródlądowych dróg wodnych, w stosunku do których państwa członkowskie przedstawiły konkretny plan modernizacji zgodny z prawem UE (a zwłaszcza ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, Dyrektywą Wodną i projektem Natura 2000). Polska administracja takiego planu nie dostarczyła. Wniosek Komisji podlega obecnie zwykłej procedurze ustawodawczej w Radzie i Parlamencie Europejskim.

"Kanał Odra - Dunajec"

Czytaj więcej: Nareszcie... W sobotę podczas sejmowych obrad zapadły decyzje o realizacji projektu długo oczekiwanego przedsięwzięcia "Kanał Odra - Dunajec"... Więcej informacji na stronie:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Odra-Dunaj-%C5%81aba

To połączenie śródlądowych dróg wodnych pozwoli statkom śródlądowym dotrzeć z Hamburga, Rotterdamu czy Szczecina aż do Czorsztyna...

Na załączonej fotografii statek szkolny Technikum Żęglugi Śródlądowej w Nakle "W. Łokietek", z którego obserwowane będą postępy w pracach oraz jednostka naukowo badawcza Akademii Morskiej w Szczecinie "Hudrograf XXI", na której studenci specjalności Żegluga Śródlądowa wykonają pomiary batymetryczne nowej śródlądowej drogi wodnej...

Tekst i zdjęcie: Jacek Trojanowski

Transport wodny śródlądowy Co chcemy osiągnąć?

Transport wodny śródlądowy odgrywa ważną rolę w transporcie towarów w Europie. Ponad 37 000 kilometrów dróg wodnych połączyć setki miast i regionów przemysłowych. Około 20 spośród 27 państw członkowskich posiadających śródlądowe drogi wodne, z których 12 nie połączonych sieci dróg wodnych.

Potencjał dla zwiększenia udziału modalnego żeglugi śródlądowej jest jednak znacząca. W porównaniu do innych środków transportu, które są często do czynienia z ograniczeniami i zdolności problemy, żegluga śródlądowa charakteryzuje się niezawodnością, jego mały wpływ na środowisko i jego głównych możliwości wyzysku. Komisja Europejska ma na celu promowanie i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej żeglugi śródlądowej w systemie transportowym, oraz aby ułatwić jego integrację w łańcuchu intermodalnym logistycznych.

Żegluga śródlądowa jest konkurencyjną alternatywę dla transportu drogowego i kolejowego. W szczególności, oferuje przyjazne dla środowiska alternatywę zarówno pod względem zużycia energii i hałasu i emisji gazów. Zużycie energii w przeliczeniu na km / tonę przewożonego towaru jest około 17% w transporcie drogowym i 50% w transporcie kolejowym. Jego hałasu i emisji gazów są skromne. Ponadto, żegluga śródlądowa zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa, w szczególności jeśli chodzi o przewóz towarów niebezpiecznych. Wreszcie przyczynia się do zmniejszeniu ulega przeciążonej sieci drogowej w gęsto zaludnionych regionach.

Według ostatnich badań, całkowite koszty zewnętrzne żeglugi śródlądowej (w postaci wypadków, zatorów drogowych, emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza i innych skutków dla środowiska) jest siedem razy niższe niż w transporcie drogowym

List intencyjny ws. rewitalizacji szlaku wodnego Gdańsk-Warszawa

Czytaj więcej: List intencyjny ws. rewitalizacji szlaku wodnego Gdańsk-WarszawaList intencyjny w sprawie rewitalizacji i aktywizacji szlaku wodnego E40 podpisali w poniedziałek marszałkowie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Droga wodna E40 jest wodnym korytarzem tranzytowym Wschód-Zachód. . Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej odcinka E40 Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa. Pierwszym etapem ma być popularyzacja idei oraz wiedzy na temat możliwości gospodarczego i turystycznego wykorzystanie dolnego biegu Wisły. "Transport śródlądowy należy uznać za jeden z priorytetów rozwoju sieci komunikacyjnych w naszym kraju. Tę koncepcję i nasze pomysły na jej realizację zamierzamy przekazać ministrowi transportu" - podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejnym krokiem ma być powołanie zespołu roboczego, w skład którego wejdą specjaliści od gospodarki, ekologii, hydrologii, transportu, a nawet psychologii społecznej. "Jego rolą będzie przygotowywanie, opiniowanie i wspieranie realizacji konkretnych przedsięwzięć zmierzających do rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej E40 i leżących wzdłuż niej gmin i powiatów. Rolę koordynatora działań bierze na siebie nasze województwo" - dodał Całbecki. Podpisany w poniedziałek list intencyjny zapowiada m.in. powołanie międzyregionalnego zespołu roboczego. Jego sygnatariusze zakładają też aplikowanie o środki na inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Droga wodna E40 łączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Na terenie Polski prowadzi z Gdańska w górę Wisły do Warszawy, a dalej Narwią i Bugiem do Brześcia, gdzie łączy się z drogą wodną prowadzącą przez Polesie do Dniepru. PAP