TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Utrzymanie pozytywnego trendu w wynikach Grupy Kapitałowej OT Logistics w I kwartale 2015 roku

Czytaj więcej: Utrzymanie pozytywnego trendu w wynikach Grupy Kapitałowej OT Logistics w I kwartale 2015 roku Zysk netto Grupy Kapitałowej OT Logistics (GK OTL) – jednego z liderów branży TSL w Europie Środkowej – wyniósł w I kwartale 2015 r. 6,1 mln zł, co oznacza wzrost o 307 proc. w porównaniu z I kwartałem 2014 r. Wynik EBITDA Grupy wyniósł w tym okresie 17,6 mln zł, czyli prawie 70-proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa wypracowała 186 mln zł przychodów, czyli o 1,3 proc. więcej niż przed rokiem.

W pierwszych trzech miesiącach 2015 r., dzięki bieżącym działaniom optymalizującym funkcjonowanie i koszty działalności Grupy, udało się istotnie zwiększyć rentowność na wszystkich najważniejszych poziomach wyników. Marża operacyjna wyniosła w I kw. 2015 r. 5,2 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 2,8 proc. Rentowność EBITDA GK OTL była w tym okresie wyższa o 3,8 p.p. r/r, sięgając 9,5 proc., a marża netto wyniosła 3,3 proc., czyli o 2,5 p.p. więcej niż w I kw. 2014 r.

- Nieustannie kontynuujemy procesy prowadzące do uproszczenia i zoptymalizowania struktury, m.in. poprzez połączenia i synergie wewnątrz Grupy. Dzięki prowadzonym od ponad roku procesom integracji i dostosowywaniu do standardów działalności Grupy, swoją rentowność istotnie poprawiła spółka C.Hartwig Gdynia, stanowiąca w naszej strukturze kluczowy element segmentu spedycji kontenerów i towarów drobnicowych - mówi Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu OT Logistics SA.

Biorąc pod uwagę poszczególne segmenty działalności GK OTL, największą dynamikę wzrostu wyników wypracowały usługi portowe. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły blisko dwukrotnie, z 23,2 mln zł w I kw. 2014 r. do 45,6 mln zł w analogicznym okresie roku 2015, a zysk netto z 0,2 mln zł do 3,2 mln zł.

- Doskonałe wyniki segmentu to efekt konsolidacji portu w Gdyni, dzięki czemu uzyskaliśmy dodatkowe 20 mln zł przychodu, oraz dobrej sytuacji w porcie w Świnoujściu. Obserwujemy stabilny poziom przeładunków w Świnoujściu, który pozwolił zwiększyć przychody o kolejne 7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast Gdynia dynamicznie rozwija się w obsłudze towarów agro – śruty i zbóż – dodaje Piotr Pawłowski.  

Wzrost rentowności zanotowany został również w segmentach transportu i spedycji. Zysk netto wypracowany przez segment transportu wyniósł 4,0 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 4,3 mln zł (poprawa rentowności z 5,6 proc. do 6,0 proc.). Segment spedycji wypracował 1,6 mln zł czystego zysku, podczas gdy rok wcześniej było to 1,0 mln zł (wzrost rentowności z 0,9 proc. do 1,5 proc.).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki OT Logistics SA za 2014 r. Do akcjonariuszy trafi łącznie prawie 10 mln zł, co oznacza 7 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję. Biorąc pod uwagę kurs akcji OT Logistics SA w dniu podjęcia uchwały, stopa dywidendy wyniosła 2,6 proc.

Przychody GK OTL w całym 2014 r. wyniosły 831,8 mln zł, co oznacza 70-proc. wzrost w porównaniu z 2013 r. Zysk EBITDA Grupy wyniósł 82,0 mln zł, czyli prawie o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie zysk netto sięgnął 32,9 mln zł, a więc o 16 proc. więcej w skali roku.

OT Logistics

Wyraźna poprawa przychodów OT Logistics w pierwszej połowie 2014 r.

Czytaj więcej: Wyraźna poprawa przychodów OT Logistics w pierwszej połowie 2014 r.Przychody Grupy OT Logistics wyniosły w pierwszym półroczu 393,9 mln zł, czyli o 72,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 14,0 mln zł, czyli o 7,5 proc. więcej w skali roku. Władze Grupy podkreślają, że poziom sprzedaży w trzecim kwartale oraz przeprowadzona w lipcu akwizycja Bałtyckiego Terminalu Drobnicy Gdynia pozwalają liczyć na istotną poprawę wyników w drugim półroczu.

Wpływ na wzrost przychodów w pierwszym półroczu miała przede wszystkim ciągłość realizowanych przewozów, wynikająca ze sprzyjających warunków pogodowych w Europie na początku roku. Większa wartość sprzedaży Grupy jest również rezultatem konsolidacji przejętej w styczniu 2014 r. Grupy C.Hartwig Gdynia.

- Akwizycja C.Hartwig Gdynia dała Grupie wiele nowych perspektyw i kompetencji. Przejęcie i konsolidacja spowodowała istotny wzrost przychodów OT Logistics. Dodatkowo, dzięki transakcji Grupa zwiększyła bezpośrednią ekspozycję na rynki międzynarodowe, szczególnie Stany Zjednoczone. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, wzrost w przychodach udziału segmentu spedycyjnego spowodował jednocześnie okresowe obniżenie wskaźników marż. Jesteśmy jednak przekonani, że w wyniku pogłębiających się synergii marże będą się odbudowywać, a konsolidacja będzie miała coraz lepszy wpływ na wyniki Grupy w nadchodzących okresach – tłumaczy Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Zysk na poziomie operacyjnym w pierwszym półroczu 2014 r. wzrósł o 7,5 proc. Dynamika wzrostu mogłaby być większa gdyby nie słabsze wyniki segmentu usług portowych, na które wpłynęły warunki atmosferyczne w Ameryce Północnej. Czynnik ten oraz koszty finansowe związane z akwizycjami nowych podmiotów wpłynęły również na obniżenie poziomu zysku netto, który wyniósł 6,4 mln zł.

- Słabsze wyniki portów są rezultatem wyjątkowo ostrej zimy w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze warunki pogodowe przesunęły nam w czasie realizację intratnych kontraktów, m.in. związanych z transportem i przeładunkiem rudy żelaza. Adaptując się do zmienionych warunków, skupiliśmy się na obsłudze dostaw węgla, co wiązało się ze spadkiem przychodów i marż w segmencie – wyjaśnia Pawłowski.

W lipcu 2014 r. OT Logistics przejęło 100 proc. udziałów w Bałtyckim Terminalu Drobnicowym Gdynia Sp. z o.o., co stanowiło realizację priorytetowego celu inwestycyjnego określonego w prospekcie emisyjnym. Terminal ten, jeden z liderów w przeładunków towarów drobnicowych, posiada dominującą w Polsce pozycję w przeładunku ro-ro (ładunki toczne, naczepy) oraz przeładunku i magazynowaniu papieru, a dzięki przeładowywanym w nim produktom masowym stał się już terminalem uniwersalnym. Port poprzez system wewnętrznych dróg, kołowych i kolejowych, jest doskonale skomunikowany z krajowym systemem transportowym. Wyniki BTDG zostaną skonsolidowane już w II półroczu 2014 r. Zarząd szacuje, że przy zachowaniu obecnych trendów, włączenie spółki BTDG do konsolidacji, spowoduje zwiększenie przychodów Grupy o około 30 mln zł, a EBITDA o około 5 mln zł.

Zmiana Prezesa Zarządu OT Logistics SA

Czytaj więcej: Zmiana Prezesa Zarządu OT Logistics SAWarszawa, 4 marca 2014 r. W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej OT Logistics SA Prezes Zarządu Pan Piotr Chajderowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, motywując to względami osobistymi. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tę rezygnację, a Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Nowik podziękował dotychczasowemu Prezesowi za 5 letnią pracę w Spółce.

Na stanowisko Prezesa powołano Pana Piotra Pawłowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu OT Logistics oraz Prezesa Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (spółki zależnej).

Piotr Pawłowski jest absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie Transport Morski oraz studiów Executive MBA na Politechnice Warszawskiej. Posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Rzeczy. Jest członkiem Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy Ministerstwie Infrastruktury. W branży Transport-Spedycja-Logistyka od 1997 roku, w tym 13 lat na stanowiskach kierowniczych. Doświadczenie zdobywał w C. Hartwig Gdynia SA, PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., VOS Logistics Polska Sp. z o.o., Apreo Logistics SA.

Piotr Pawłowski z Grupą Kapitałową OT Logistics związany jest od 2011 r. W spółce OT Logistics SA od maja 2011 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego i Prokurenta, następnie od grudnia 2013 został powołany w skład Zarządu OT Logistics. Równolegle: od października 2011 do października 2013 – Wiceprezes Rentrans Cargo Sp. z o.o., od listopada 2012 do czerwca 2013 – Dyrektor Zarządzający Odra Rhein Lloyd GmbH, od sierpnia 2012 – Wiceprezes Zarządu Deutsche Binnenreederei AG a od stycznia 2014 – Prezes Zarządu Deutsche Binnenreederei AG. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., Rentrans Cargo Sp. z o.o., C. Hartwig Gdynia SA. Ponadto jest udziałowcem oraz prokurentem w spółce Portal Gospodarczy Polska Turcja Sp. z o.o. oraz udziałowcem w spółce MWP NET Sp. z o.o.

Wyniki finansowe OT LOGISTICS S.A.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe OT LOGISTICS S.A.Grupa OT Logistics zakończyła rok 2013 przychodami przekraczającymi 490 mln zł i zyskiem netto ponad 28 mln zł. Spółka OT Logistics S.A. zadebiutowała w ubiegłym roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Konsekwentnie realizuje strategię opisaną w prospekcie emisyjnym. Zgodnie z zapowiedziami, na początku 2014 r. przejęła kontrolę nad C.Hartwig Gdynia S.A., a obecnie finalizuje przejęcie Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o..

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej OT Logistics wyniosły w ubiegłym roku 490,4 mln zł i były wyższe o 29,7 mln zł od uzyskanych przez Grupę w 2012 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom 71,6 mln zł zaś wynik netto 28,3 mln zł i był wyższy o 13,4% od wyniku którym Grupa zamknęła rok 2012.
„OT Logistics S.A. konsekwentnie powiększa swoją wartość. Zgodnie z zapowiedziami, wykorzystując posiadane zasoby i dotrzymując deklaracji, skoncentrowaliśmy się na przejęciach. Dzięki temu budujemy wszechstronną firmę logistyczną działającą na międzynarodowych rynkach” – powiedział Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu Spółki. W pierwszych dniach tego roku zakończono z sukcesem przejęcie C. Hartwig Gdynia S.A., firmy spedycyjnej, działającej na międzynarodowym rynku od 155 lat, specjalizującej się w przewozach morskich, lądowych, lotniczych oraz usługach logistycznych. Spółka C. Hartwig Gdynia, o przychodach na poziomie ponad 200 mln zł (dane z 2012r.) jest sprawnie włączana do Grupy Kapitałowej OT Logistics. W efekcie Grupa zdobywa dodatkowe kompetencje w zakresie obsługi kontenerów, spedycji morskiej lotniczej i targowej.

Posiadane doświadczenie zostanie wykorzystane w kolejnym projekcie finalizowanym przez OT Logistics S.A.. Dzięki wynegocjowanemu pakietowi pracowniczemu i uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dobiega końca proces nabycia 100% udziałów Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. (BTDG). „Posiadamy plan integracji i rozwoju BTDG w ramach Grupy Kapitałowej OT Logistics. Zgodnie z harmonogramem prywatyzacyjnym, transakcja powinna zostać sfinalizowana w II kw. 2014 r.” – powiedział Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu OT Logistics S.A..

OT Logistics S.A. sfinalizowała zakup akcji C.Hartwig Gdynia S.A.

Czytaj więcej: OT Logistics S.A. sfinalizowała zakup akcji C.Hartwig Gdynia S.A. Szczecin, 7 stycznia 2014 r. – OT Logistics S.A. formalnie zakończyła proces przeniesienia pakietu 75 proc. akcji  C.Hartwig Gdynia S.A, jednej z największych firm spedycyjnych w Polsce.

Szczecińska spółka spedycyjno - logistyczno-transportowa zakupiła 37.5 proc. akcji od Hass Holding Limited oraz 37,5 proc. akcji od Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o.  Pieniądze na zakup C.Hartwig pochodziły z środków własnych OT Logistics.

C.Hartwig Gdynia S.A., to firma spedycyjna, działająca od ponad 150 lat na międzynarodowym rynku, specjalizująca się w przewozach morskich, lądowych, lotniczych oraz usługach logistycznych. W roku 2012 skonsolidowane przychody C.Hartwig Gdynia przekroczyły 246 mln PLN.