Zakończenie inwestycji pn. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU

maj 22, 2014 | Port Szczecin

1IMG 153222 maja 2014 na nowo wyremontowanym odcinku drogi przy nabrzeżu Egipskim, vis a vis zacumowanego zabytkowego statku THPV Bembridge, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zorganizował uroczyste zakończenie robót związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”, realizowanej w rejonie przeładunków drobnicowych i masowych.

Tym samym otwarte zostały zmodernizowane odcinki inwestycji drogowej, obejmujące wszystkie ogólnodostępne drogi na terenie portu, włączając w to oddane we wrześniu ub. roku drogi w rejonie przeładunków Portu Handlowego w Świnoujściu.

Porty morskie stale podejmują się realizacji nowych działań inwestycyjnych, chcąc efektywniej obsługiwać obecnych i przyszłych klientów. Nie inaczej dzieje się w Porcie Szczecin-Świnoujście. Od kilku lat prowadzony jest szeroki program inwestycyjny, a znaczna część środków na jego realizację pochodzi z funduszy unijnych.
Dzięki działaniom inwestycyjnym ZMPSiŚ SA oraz przy dofinansowaniu unijnym, oba porty zyskają przebudowany i zmodernizowany układ drogowy.  Projekt pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu, objął przebudowę prawie 9 km dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związana z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, kanalizacyjnymi i gazowymi.

Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu 2011, a termin zakończenia zadania zaplanowany został na czerwiec 2014. Dzięki intensyfikacji działań zarówno Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jak i Wykonawcy – firmy Budimex oraz ścisłej współpracy z użytkownikami działającymi na terenie inwestycji, roboty zostały wykonane przed czasem. Warto wspomnieć, że na 7 miesięcy przed planowanym oddaniem do użytkowania, zakończona została przebudowa odcinka dróg w Świnoujściu – usprawniająca ruch pojazdów wjeżdżających  i wyjeżdżających z/do portu w Świnoujściu i obejmująca prace drogowe m. in. na odcinku ul. Nowoartyleryjskiej – na długości 1,3 km, ul. Kasztanowej – 0,4 km i ul. Barlickiego – na długości 0,4 km; w ramach prac przebudowie został poddany także wiadukt, będący w ciągu ul. Nowoartyleryjskiej, w okolicy skrzyżowania z ul. Barlickiego.

Całkowita wartość zadania wyniosła 63,3 mln PLN. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na dzień dzisiejszy uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości 36,8 mln PLN, jednak po ostatecznym rozliczeniu projektu, kwota zwiększy się do 42,8 mln PLN.

Dzięki tej inwestycji – a także niebawem (lipiec) rozpoczynającej się inwestycji związanej z budową miejsc postojowych, będącej niejako kontynuacją działań poprawiających infrastrukturę dostępu do portów od strony  zaplecza – usprawniony zostanie ruch w obu portach oraz zwiększy się bezpieczeństwo pojazdów, zarówno w drodze do portów jak i na ich terenie. Poprawi się także dostępność i jakość obsługi w portach w Szczecinie i Świnoujściu dla nowoczesnego, ciężkiego taboru samochodowego.  Nowe miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz parkingi dla samochodów osobowych, zwiększona szerokość dróg z 6 do 7 m a także zwiększony dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z istniejących 40-60 do 115 kN – to tylko niektóre efekty realizacji inwestycji.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż zmodernizowana w ramach projektu ulica Nowoartyleryjska w Świnoujściu, w przyszłości będzie mogła stanowić główny dojazd do portu zewnętrznego, spinając tym samym istniejące z nowopowstałymi tereny portowe.

Przebudowa infrastruktury drogowej w obu portach umożliwi dalsze rozwijanie podstawowych funkcji gospodarczych w zakresie obsługi towarów i statków oraz środków transportu. W ten sposób osiągnięty zostanie podstawowy cel, jakim jest zwiększenie konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu przy jednoczesnym zmniejszeniu społecznych kosztów, których źródłem jest transport drogowy. Przedsięwzięcie to ma szansę także stać się znaczącym stymulatorem rozwoju gospodarki całego regionu.