Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia

wrz 6, 2013 | Port Gdynia

1podpisaniegdynia5 września br. w siedzibie spółki ZMPG-a S.A. przy ulicy Rotterdamskiej 9 w Gdyni zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych w ramach projektu „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia”. Inwestycja polega na budowie nowego nabrzeża i innej niezbędnej infrastruktury na ostatnim niezabudowanym obszarze gdyńskiego portu.

To największe pod względem finansowym przedsięwzięcie Zarządu Portu – umowa opiewa na łączną kwotę blisko 77 mln zł netto – ma na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych portu oraz przygotowanie ponad dwudziestu hektarów nieruchomości na potrzeby działalności logistycznej, a w efekcie dalsze wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia w regionie Morza Bałtyckiego.

„Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia” jest kolejną inwestycją ZMPG-a S.A., na który został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie umieszczone jest na aktualnej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, pod pozycją POIiŚ 7.2-31.

Celem realizacji inwestycji – zlokalizowanej w zachodniej części Portu Gdynia, w bezpośrednim sąsiedztwie Gdynia Container Terminal S.A. –  jest  rozwój usług przeładunkowych na tym obszarze, dzięki stworzeniu właściwych warunków do obsługi ładunków drobnicowych i masowych. Realizacja projektu spowoduje pozyskanie dla portu gdyńskiego nowych klientów zainteresowanych działalnością na tym obszarze. Celem projektu jest także zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu (w stosunku do transportu drogowego) w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym sieci TEN-T poprzez wzrost przewozów drogą morską. Przedsięwzięcie przyczyni się również do ochrony przedmiotowego obszaru portu przed niekontrolowanym spływem wód deszczowych.

Działania w projekcie wymagają m.in. budowy nabrzeży: Bułgarskiego i zamykającego, z niezbędną infrastrukturą, dróg i placów manewrowych wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną oraz makroniwelację terenu. Zagospodarowanie obejmuje również zabudowę ujścia rzeki Chylonka oraz umocnienia odcinków ujściowych rzeki Chylonki i Potoku Chylońskiego, a także sukcesywną budowę nowych powierzchni manewrowych. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli na marzec 2015 roku.

Wychodząc naprzeciw tendencjom ogólnoświatowym – wskazującym na  wzrost znaczenia przewozu ładunków drobnicowych i masowych w ogólnym bilansie przeładunków portowych Zarząd Portu, podejmując się realizacji projektu służącego rozwojowi przeładunków drobnicowych i masowych na nowym obszarze, przyczyni się do dalszego poszerzenia oferty portu w  tej kategorii ładunków.

___________________________________________________________________

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. to spółka o charakterze użyteczności publicznej, powołana 30 listopada 1999 r. przez przedstawicieli Gminy Gdynia oraz Skarbu Państwa, zarządzająca terenami i infrastrukturą na terenie gdyńskiego portu. Pod jego bezpośrednim władaniem znajdują się tereny, na których prowadzona jest działalność przeładunkowo- składowa przez spółki operacyjne. ZMPG-a S.A. dba nie tylko o wysoką sprawność i efektywność funkcjonowania portu, ale także o zapewnianie odpowiednich standardów bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków oraz standardów ochrony środowiska.

Więcej informacji jest dostępnych na:  www.port.gdynia.pl

STRABAG  SE  jest  jednym z wiodących europejskich koncernów budowlanych. W 2012  roku przy zatrudnieniu 74 000 osiągnął obroty w wysokości 14 mld EUR. Poza  swoimi  rynkami  głównymi  w  Austrii i Niemczech STRABAG jest obecny dzięki   licznym   filiom   we   wszystkich   krajach   Europy  Wschodniej, Południowo-Wschodniej,   na  niektórych  rynkach  Europy  Zachodniej  i  na Półwyspie   Arabskim.  Działalność  STRABAG  obejmuje  pełen  zakres  usług budowlanych (Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Budownictwo Infrastruktury,

Specjalistyczne   Budownictwo  Ziemne  i  Budowę  Tuneli)  tworząc  łańcuch wartości  dodanej w obszarze budownictwa. Grupa  STRABAG jest obecna w Polsce od 1985 roku. W 2012 roku zatrudniała 6 700  pracowników,  a  jej  roczne  obroty wyniosły 4,8 mld PLN (ok. 1,2 mld Euro).

Więcej informacji jest dostępnych na:  www.strabag.com

Fot. T. Urbaniak