Wsparcie dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie

gru 20, 2013 | Akademia Morska Szczecin

amsStudenci szczecińskiej Akademii Morskiej mogą otrzymać pomoc finansową na ich udział w wymianach zagranicznych, stażach oraz studia w Polsce. Służyć ma temu Własny Fundusz Stypendialny (WFS), który utworzyła uczelnia, wzorem amerykańskich szkół wyższych.

Fundusz, w całości przeznaczony na wsparcie studentów, zasilany jest dobrowolnymi wpłatami od darczyńców – firm, pracodawców, instytucji, stowarzyszeń czy osób prywatnych, które chcą mieć udział w edukacji i rozwoju studentów Akademii Morskiej w Szczecinie. Darczyńcy mogą wskazać, na które spośród czterech rodzajów stypendiów chcą przekazać środki finansowe:

Stypendium Erasmus Akademii Morskiej w Szczecinie
Przeznaczone jest dla studentów, którzy chcą odbyć semestralne studia w jednej z uczelni zagranicznych, z którymi AM w Szczecinie podpisała umowę o mobilności akademickiej. Obecnie nasi studenci mogą wyjechać do: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowenii oraz Turcji. Średni koszt stypendium kształtować się będzie na poziomie 300 euro miesięcznie.

Stypendium Pomost
Skierowane będzie do maturzystów z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, którzy mają polskie korzenie i chcą rozpocząć studia w Polsce. Osoby te są najczęściej potomkami osób zesłanych na wschód Rosji lub do innych państw należących dawniej do ZSRR. Stypendium umożliwia im przyjazd do Polski, zdobycie dobrego wykształcenia w naszym kraju i pokrycie kosztów utrzymania w okresie studiów. Przyznawane będzie w wysokości od 500 do 1500 zł miesięcznie przez cały okres studiów.

Stypendium Kopernik
Przyznawane będzie wyróżniającym się studentom Akademii Morskiej w Szczecinie. Obecnie uczelnia ma możliwość przyznawania takim osobom stypendiów naukowych i sportowych. Jednak działalność studentów jest często zdecydowanie szersza i obejmuje inne obszary, takie jak sztuka lub działalność społeczna. Wysokość tego wsparcia będzie każdorazowo ustalana przez komisję stypendialną.

Stypendium Europa
Skierowane będzie do studentów, którzy chcą odbyć za granicą staż zawodowy w wybranej firmie. Obecnie nasza uczelnia współpracuje m.in. z firmami z Niemiec i Szwajcarii, gdzie koszty utrzymania są dużo wyższe niż w Polsce. Dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów-stażystów przewidywane jest na poziomie około 1000 zł na osobę.

Środki przekazane do Własnego Funduszu Stypendialnego AM w Szczecinie można również przeznaczyć na inne stypendia celowe, których zasady przyznawania określone zostaną indywidualnie pomiędzy uczelnią a darczyńcą. Pierwszymi firmami, jakie zasiliły WFS AM są Bulk Cargo Port Szczecin sp. z o.o., C. Hartwig Szczecin sp. z o.o., oraz Szczecińska Energetyka Cieplna sp. z o.o.

Dzięki ich wsparciu pierwsi studenci będą mogli wyjechać na stypendia już w lutym przyszłego roku.