Wody Polskie chcą współpracy z samorządowcami

lip 21, 2020 | Polskie nowości

Wody Polskie Mapa obszaru dziaania ZZ Koszalin

W ubiegłym tygodniu Zarząd Zlewni w Koszalinie zorganizował spotkanie pt. Odpady komunalne w ciekach administrowanych przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie. Problem z roku na rok jest coraz poważniejszy – śmieci jest coraz więcej, odczuwamy więc potrzebę informowania samorządów o ich obowiązkach wobec utrzymania porządku na terenie gmin, ale i w wodzie. Koszalińska konferencja jasno wyjaśniła jakie są kompetencje Wód Polskich, a jakie zadania własne gmin.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Wód Polskich oraz samorządowcy. Na wstępie omówiono charakterystykę poszczególnych NW oraz prace utrzymaniowe wykonywane na ternie każdego z nich. W głównej części prezentacji omówiono kwestie dotyczące obowiązku utrzymania czystości w obrębie koryt rzek, a w szczególności uprzątnięcia odpadów komunalnych gromadzących się w pobliżu cieku, zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do należy zadań gminy poprzez tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na jej obszarze.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie corocznie zawierają umowy na obsługę stałą urządzeń oraz cieków. W ramach zawartych umów zleca się przede wszystkim:

• utrzymywanie w sprawności technicznej urządzenia hydrotechniczne piętrzące wodę,

• dokonywanie drobnych napraw na urządzeniach,

• wykaszanie skarp i dna cieków, wałów i zbiorników retencyjnych,

• usuwaniu na bieżąco powstałych zatorów,

• usuwanie przymulisk w korytach cieków,

• udrożniania koryt cieków w miejscach bytowania bobra europejskiego,

• gospodarowanie zasobami wodnymi na zbiornikach retencyjnych zgodnie z instrukcją,

W ramach zawartych umów Wykonawca ma dodatkowo obowiązek usuwać wszelkie zanieczyszczenia, naniesienia, których źródłem są zachodzące procesy hydrologiczne. Działania te wpisują się w szeroko rozumianą gospodarkę wodną. W związku z utrzymującym się niskim stanem wód, na bieżąco usuwa się naniesione nieczystości na obszarach odsłoniętych po obniżeniu lustra wody w ramach działań utrzymaniowych na administrowanych przez ZZ Koszalin ciekach, jeziorach, zbiornikach wodnych.

Kwestia obowiązku utrzymania czystości w obrębie koryt rzek (a w szczególności uprzątnięcia odpadów komunalnych gromadzących się w pobliżu cieku), zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do należy zadań gminy poprzez tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na jej obszarze.

W związku z coraz większą ilością odpadów komunalnych, budowlanych Zarząd Zlewni w Koszalinie, w ramach wyżej wspomnianych umów zleca również: usuwanie wszelkich zanieczyszczeń komunalnych ze skarp i dna rzek, budowli, wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników retencyjnych wraz z ich wywozem do sortowni odpadów. W 2020 roku Zarząd Zlewni w Koszalinie przeznaczy 113 866,48 tysięcy złotych na samo sprzątanie rzek z odpadów wraz z wywozem i składowaniem ich na wysypiskach. Większość usuwanych odpadów stanowią odpady komunalne oraz odpady budowlane lub odpady wielkogabarytowe. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zanieczyszczenie rzek odpadami komunalnymi , budowlanymi. W roku 2019 wywieziono 196,5 m3 odpadów. Przeznaczono na ten cel 75 218,33 tysięcy złotych. Mając na uwadze fakt, że z roku na rok problem staje się coraz poważniejszy, w 2020 roku przewidziano dużo większe środki finansowe na utrzymanie czystości w ciekach.

Największy problem z odpadami komunalnymi obserwuje się w miejscach gromadzenia się mieszkańców oraz w miejscach z utrudnionym dostępem. Tam mieszkańcy wywożą odpady wielkogabarytowe min. lodówki, koła od traktorów, odpady budowlane typu gruz. Jednym z większych problemów jakimi się mierzymy w ostatnich latach są odpady z Rodzinnych Ogródków Działkowych. Działkowicze nagminnie pozostawiają na skarpach odpady budowlane, gabaryty.

Problemem jest również wyrzucanie odpadów bio do rzeki. Działania te utrudniają, a wręcz uniemożliwiają prowadzenie prac konserwacyjnych w korycie oraz na skarpach rzeki.

Wody Polskie proponują zacieśnienie współpracy z samorządami w zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie