Więcej swobody w usługach kabotażu morskiego

kw. 23, 2014 | Polskie nowości

1kabotazKomisja Europejska wydała nowe wytyczne dotyczące wykładni rozporządzenia w sprawie kabotażu w transporcie morskim, co ma zapewnić rozwój wewnętrznego rynku unijnego świadczenia tego rodzaju usług transportowych.

Komisja została do tego zobowiązana niedawnym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, właściwe organy będą miały więcej uprawnień przy udzielaniu zamówień publicznych na takie usługi i nakładania obowiązków świadczenia usług publicznych.

Z bardziej przejrzystych przepisów skorzystają także armatorzy, co pozwoli im lepiej zorganizować swoją działalność w Europie.

komunikat KE określa m.in. zakres swobody świadczenia usług w kabotażu morskim, kogo obejmuje większa swoboda w ich świadczeniu, jak przyznawać kontrakty obejmujące usługi publiczne, jaki jest czas ich trwania, zasady obsadzania załogą statków świadczących kabotaż morski, itp.

Prawie wszystkie usługi kabotażu w UE zostały zliberalizowane od 1 stycznia 1999 r., rynek w Grecji, który był częściowo chroniony, został otworzony dla konkurencji od 1 listopada 2002 roku.

Chorwacja jest jedynym państwem członkowskim, które nadal może stosować tymczasowe odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia, ale do końca br.

Według danych Eurostat, rynek kabotażu morskiego UE wykazywał do 2007 roku stały wzrost ilości towarów i liczby przewożonych pasażerów, choć był ograniczony głównie do kilku krajach. Od 2008 r. odnotowano znaczny jego spadek, z powodu kryzysu gospodarczego.

Najwięcej towarów w kabotażu przewozi się obecnie w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii (po ok. 80 mln ton rocznie) oraz we Włoszech (60 mln ton), natomiast największy ruch pasażerski notowany jest w Grecji (60 mln osób rocznie).

Żegluga kabotażowa obejmuje transport pomiędzy portami tego samego państwa, także przez armatorów z krajów trzecich.

Źródło: wnp.pl