W Kędzierzynie-Koźlu budują statki na światowym poziomie

kwi 20, 2012 | Żegluga Śródlądowa

serwisowiec1Stocznia DAMEN w Koźlu położyła stępkę pod nowobudowany „serwisowiec” o napędzie hybrydowym (spalinowo-elektrycznym). Stateczek jest pomyślany jako jednostka pomocnicza przy prowadzeniu prac hydrotechnicznych – szczególnie na terenach chronionych.

Już na pierwszy rzut oka można rozpoznać wszechstronność zastosowania tego rzecznego serwisowca. Asymetryczne położenie sterówki umożliwia transportowanie elementów na miejsce budowy czy remontu (śluzy, jazu, nabrzeża etc). Obiekt wyposażony jest we własny dźwig ale także może mieć na swoim pokładzie maszynę roboczą np. koparkę, wysokowydają pompę, agregaty prądotwórcze, spawalnicze lub inne. Wymiary jednostki: L=19,00, B= 8,10, T= 1,40 – pasują jak ulał do naszej Odry (to mniej więcej wielkość pchacza – nad zanurzeniem Damen mógłby popracować i zmniejszyć je do 1 m).

Sądzę, że wszystkie odrzańskie RZGW powinny mieć taki statek na wyposażeniu. W połączeniu z jakąś poogłębiarką – też rodem z Damena – stanowiłyby naprawdę skuteczny tandem do modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej a następnie utrzymania jej odpowiednich parametrów.

Jan Pyś

Drugie spotkanie Technicznych Komisji Inspekcyjnych

W dniach 8-10 maja br. we Wrocławiu odbędzie się drugie spotkanie Technicznych Komisji Inspekcyjnych. Cykliczne spotkania przedstawicieli wszystkich Komisji Technicznych Unii Europejskiej wraz z Komisją Reńską, mają na celu wypracowanie wspólnych procedur związanych z technicznymi wymaganiami stawianymi statkom śródlądowym oraz kierunkiem rozwoju żeglugi. Podczas takich seminariów dyskutowane są wprowadzane i obowiązujące przepisy np. Dyrektywa Centralnej Komisji Europejskiej 2006/87/EC; rola organów, uznanych towarzystw klasyfikacyjnych i służb technicznych i wiele innych spraw związanych z funkcjonowaniem Komisji i stanem żeglugi śródlądowej na ich obszarach działania. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele polskich Technicznych Komisji Inspekcyjnych, w tym pracownicy Komisji działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

 

Interpelacja eurodeputowanego prof. Ryszarda Legutki do Komisji Europejskiej w sprawie Odry w sieci TEN-T

Treść interpelacji

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.10.2011 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej ((2011/0294) (COD)) w art. 17 ogranicza możliwość wpisania szlaków żeglugi śródlądowej do rzek, które są co najmniej IV klasą drogi wodnej. Zapis ten automatycznie pozbawia rzeki Polskie m.in. Odry, możliwości znalezienia się w gronie projektów priorytetowych w ramach sieci bazowej. Należy podkreślić, że Odra w umowie AGN została wpisana jako rzeka o znaczeniu międzynarodowym. Brak Odry wśród priorytetowych projektów Unii Europejskiej doprowadzi do sytuacji, w której trudno będzie mówić o spójności żeglugi śródlądowej w Europie. Ze względów geograficznych jest to wręcz niemożliwe, o czym świadczą liczne wypowiedzi specjalistów zajmujących się tą tematyką. Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej to nie tylko wymagania wynikające z potrzeb transportowych; modernizacja ma również istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zapewnienia stabilnych stosunków wodnych w dorzeczu oraz wykorzystania rzek jako źródła energii odnawialnej. Modernizacja ta oznacza wzrost znaczenia regionów nadodrzańskich w wymianie gospodarczej oraz ich pełną integrację z systemem europejskich dróg wodnych.  — W związku z powyższym, czy Komisja zamierza wycofać się z kontrowersyjnego zapisu w projekcie rozporządzenia z dnia 19.10.2011 r.?  — Jakie działania zamierza podjąć Komisja w celu wpisania rzeki Odry na listę projektów priorytetowych w ramach sieci bazowej TEN-T (konkretnie Baltic – Adriatic Corridor, załącznik 1 CEF)?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Slima Kallasa w imieniu Komisji

Komisja stworzyła sieć bazową według obiektywnej metodologii, która przed przyjęciem projektu w sprawie wytycznych TEN-T była przedmiotem dwuletniego procesu konsultacji. Państwa członkowskie były bardzo w niego zaangażowane. W związku z tym Komisja jest przekonana, że wniosek jest dobrze opracowany i nie widzi powodu, aby wprowadzać w nim zmiany. Odnośnie do włączenia Odry do transeuropejskiej sieci transportowej, Komisja opierała się na podziale na kategorie w ramach klasyfikacji ustanowionej przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu . Podział ten jest przestawiony na mapie europejskich śródlądowych dróg wodnych przygotowanej w 2006 r. przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (EKG ONZ). Śródlądowe drogi wodne klasy IV są zdefiniowane jako najniższa kategoria dróg o znaczeniu międzynarodowym. Drogi klasy od I do III określa się jako mające jedynie regionalne znaczenie. Metodologia TEN-T przewiduje włączenie do sieci także tych odcinków śródlądowych dróg wodnych, w stosunku do których państwa członkowskie przedstawiły konkretny plan modernizacji zgodny z prawem UE (a zwłaszcza ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, Dyrektywą Wodną i projektem Natura 2000). Polska administracja takiego planu nie dostarczyła. Wniosek Komisji podlega obecnie zwykłej procedurze ustawodawczej w Radzie i Parlamencie Europejskim.