V Sympozjum „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”

lis 23, 2012 | V Sympozjum

SympozjumZwiązek Armatorów Polskich (ZAP), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Polski Rejestr Statków (PRS) zawarli w dniu 21 listopada br. oficjalne porozumienie odnośnie współpracy i podziału zadań związanych z organizacją V Sympozjum „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”. Ma się ono odbyć 18 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej hotelu Radisson BLU w Szczecinie.

Porozumienie podpisane zostało przez Annę Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu w MTBiGM, Pawła Szynkaruka, Prezesa ZAP oraz Jana Jankowskiego, Prezesa Zarządu PRS. Do podpisania porozumienia doszło w Warszawie, w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przy okazji podpisania umów pomiędzy PŻM i PRS w sprawie przyjęcia do klasy PRS czterech masowców budowanych obecnie dla PŻM w Japonii.
W 2006 r. Międzynarodowa Organizacja Morska nadała Morzu Bałtyckiemu status obszaru morskiego szczególnie wrażliwego (Particularly Sensitive Sea Area – PSSA). Następnie IMO jak też Komisja Europejska wprowadziły szereg ograniczeń ukierunkowanych na ochronę środowiska Bałtyku i bezpieczeństwo żeglugi. Złożoność związanych z tym problemów skłoniła polskie środowisko żeglugowe do zorganizowania, pod auspicjami ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w roku 2008 w Szczecinie sympozjum pod hasłem „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”. Następne sympozjum pod tym samym hasłem odbyło się rok później w Gdańsku, kolejne – na przemian w Szczecinie i Gdańsku.
Szczecińsko-gdańskie sympozja zyskały duże zainteresowanie administracji morskich krajów nadbałtyckich i instytucji związanych z żeglugą, o czym świadczy obecność na nich licznego grona specjalistów reprezentujących te administracje, przedstawicieli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA – European Maritime Safety Agency), przedsiębiorstw armatorskich, organizacji pozarządowych oraz naukowców branży morskiej.

V Sympozjum odbędzie się pod patronatem medialnym m.in.; gazety internetowej Morza i Oceany.