Usprawnienie obrotu kontenerami jako efekt współpracy Terminalu Kontenerowego DB Port Szczecin a Organami Administracji Państwowej

maj 20, 2013 | DB Port

152Jednym z ważniejszych elementów obrotu towarowego są sprawne procedury administracyjne oraz dobra współpraca  organów państwowych z podmiotami komercyjnymi w zakresie zintegrowanej kontroli .

Uwzględniając powyższe DB Port Szczecin w trakcie wdrażania systemu operacyjnego dla Terminalu Kontenerowego  rozpoczął ścisłą współpracę z podmiotami administracji państwowej .

Zastosowanie wspólnych innowacyjnych  rozwiązań,   zaowocowały stworzeniem platformy komunikacyjnej łączącej zarówno podmioty administracji państwowej, jak i spółki komercyjne oparte na  idei  Single Window.

Osiągnięto :

– błyskawiczną  wymianę informacji pomiędzy Urzędami a klientami,
– łatwość przekazywania danych,
– zapewnienie ciągłej kontroli nad towarem,
– eliminacje formy papierowej,
– zapewnienie bezpieczeństwa ładunku,
-ograniczenie przypadkowych kontroli,
– możliwości szybszych odpraw dla klientów i co za tym idzie obniżki  kosztów między innymi poprzez kontrolę ładunku na trakach przed wjazdem i wyjazdem na/z terminalu.

Powyższa współpraca odbywa się przy pomocy systemu TOS, czyli Systemu Zarządzania Terminalem Kontenerowym (ang. Terminal Operating System), który jest produktem brytyjskiej firmy Central Systems & Automation Ltd.

System  pozwala na pełną obsługę elektroniczną kontenerów poprzez Urzędy Administracji Państwowe, takie jak : 

– Urząd Celny – w zakresie elektronicznej ewidencji celnej, dopuszczenia kontenerów do obrotu, zgody na manipulacje kontenerowe, rewizje, weterynaryjną kontrolę graniczną dokonywaną przez Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej (GPKW),  monitorowania stanu kontenerów w zakresie przewidzianym przez prawo, zakładania blokad kontenerów;
– Graniczny Referat Zwalczania Przestępczości  w zakresie monitorowania stanu kontenerów w obszarze przewidzianym przez prawo, skanowania kontenerów, zakładania blokad kontenerów;
–   Straż Graniczna w zakresie monitorowania kontenerów w ruchu granicznym;
– Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej w zakresie dopuszczenia  do obrotu skonteneryzowanych przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz po dokonaniu kontroli granicznej  
–   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
–   Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
–   Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
– Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w zakresie: wydawania świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przekraczających granicę. 

Kolejną innowacją jest wprowadzenie wielopłaszczyznowego sytemu blokad dla kontenerów z ładunkami importowanymi, dzięki którym jeszcze przed ich przybyciem, w fazie awizacji, dokonywana jest wstępna ocena ryzyka poprzez UC, co bezpośrednio przyspiesza dopuszczenie do obrotu. Nowoczesna Służba Celna innowacyjnie wykorzystuje swoją wiedzę do świadczenie lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia. Zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa i środowiska gospodarczego wspiera i ułatwia legalną działalność gospodarczą. Rozwiązania, które zaproponowano dla TOS we współpracy z DB Port Szczecin, spowodowały że możliwe było usprawnienie i zoptymalizowanie procesów organizacyjnych związanych z obsługą ruchu kontenerowego w porcie w Szczecinie. Otrzymaliśmy model zbliżony do rozwiązań „Single Window” i możliwa stała się komunikacja pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę towarów w sposób elektroniczny, co w połączeniu z cyfryzacją procedur obsługi zgłoszeń celnych dało wysoką wartość dodaną. Zmniejszył się czas obsługi instytucji kontrolnych oraz koszty po stronie wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki wdrożeniu rozwiązania „One Stop Shop” zainteresowane organy mogą wykonywać kontrole w porozumieniu z władzami celnymi w jednym czasie i jednym miejscu. Współpraca zainteresowanych instytucji pozwala na zmniejszenie obciążeń administracyjnych i likwidowanie barier dla przedsiębiorczości. Interesariusze Służby Celnej dzięki systemowi wystawiają urzędowi wysoką ocenę jakości poziomu świadczenia usług.- komentuje p. Robert Florczyk – Kierownik Oddziału Celnego Nabrzeże  Łasztownia.

Inne rozwiązania  pozwalają bezpiecznie dla obrotu towarowego i procedur celnych dokonać skanowania kontenerów czy plombowania w tranzycie na samochodach klientów, co  przekłada się na przyspieszenie procesu odpraw a przede wszystkim sprawia, że  obrót w tym zakresie jest bezkosztowy dla klienta .

Dużym usprawnieniem oprócz wyżej wymienionej współpracy jest także elastyczność organów UC oraz GPKW, które wpisały się w oczekiwania rynku w zakresie elastyczności podejścia do klienta przy zachowaniu stosownych przepisów. Urząd Celny przeniósł jedną ze swoich placówek na terminal kontenerowy, co w znaczny sposób ułatwiło kontakt klientom w zakresie odpraw. GPKW dostosowuje godziny swojej pracy wydłużając ją w okresach wzmożonej podaży kontenerów chłodniczych, szczególnie w czasie przedświątecznym. Priorytetem dla Granicznego Lekarza Weterynarii, nie jest utrudnianie obrotu towarowego z zagranicą oraz zakłócanie handlu, lecz ochrona zdrowia publicznego poprzez  dbałość o bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz sprowadzanych z krajów trzecich stosując kodeksową zasadę legalizmu i praworządności, komentuje p. Leszek Szostak – Graniczny Lekarz Weterynarii w Szczecinie

Specjalizacja Terminalu Kontenerowego w obsłudze ładunków chłodniczych wynika także z faktu dobrej  współpracy z chłodniami. W obrębie portu funkcjonują dwie chłodnie, które docelowo mogą pomieścić ok. 20 tys. ton produktów mrożonych . Dzięki kooperacji z nimi DB Port Szczecin może zaoferować klientom  pełen wachlarz usług obejmujący wyładunek kontenera ze statku, przewóz do Lekarza Weterynarii, przewóz do chłodni w celu rozformowania oraz przewóz  kontenera we wskazane miejsce postojowe. Usługa ta jest jednocześnie poparta przepływem informacji on-line pomiędzy terminalem a urzędami, co pozwala zgodnie z przepisami na szybsze rozformowania kontenerów a co za tym idzie na obniżkę kosztów klienta. Wszystko pod pełną kontrolą UC na bazie wymiany informacji. Jest to jednocześnie odpowiedź na oczekiwanie rynku krępowanego przez ograniczenia w zakresie przewozu ładunków kontenerowych  wpływające hamująco na możliwości swobodnego transportu drogowego kontenerów chłodniczych.

Kompleksowa oferta obsługi kontenerów chłodniczych przez Terminal DB jest oparta na  szybkiej wymianie informacji TOS, wielowariantowej opcji postępowania z towarem z punktu widzenia potrzeb biznesowych klienta w zakresie przeładunku, składowania, transportu i odprawy celnej przy profesjonalnym zaangażowaniu wszystkich partnerów obrotu. – mówi p. Laura Hołowacz prezes CSL.

Oprócz realizacji idei „Single Window” współpraca  opiera się  także  na  idei „One Stop Shop” polegającej na dokonywaniu niezbędnych kontroli w tym samym czasie i miejscu . Współpraca  służby weterynaryjnej , celnej, granicznej inspekcji sanitarnej  czy pozostałych  organów w zasadniczy sposób usprawnia procesy kontrolne wpływając na szybkość odpraw. Pomimo 24/48 godz. ustawowego terminu złożenia wniosku o dokonanie granicznej kontroli przed odprawą sanitarną staramy się reagować natychmiast, aby całość sprawy została załatwiona tego samego dnia, a w razie konieczności możemy także wykonywać zadania w dni wolne od pracy – stwierdził lek. med. Jacek Szmid Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

Wyróżnieniem dla DB Port Szczecin jest fakt, że UC oparł rozwój pełnego elektronicznego obiegu dokumentów dla pozostałych podmiotów o standardy DB  .