Urząd Morski w Szczecinie uczestnikiem międzynarodowego programu wymiany

lut 4, 2019 | Polskie nowości

pobrane

Urząd Morski w Szczecinie będzie w tym roku uczestnikiem międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training Exchange Programme.

Program jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych.

CGF (Coast Guard Functions), zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, obejmuje następujące funkcje:

– bezpieczeństwo morskie, w tym monitorowanie ruchu statków (maritime safety, including vessel traffic management),

– ochrona żeglugi i portów (maritime, ship and port security),

– morskie działania celne (maritime customs activities),

– zapobieganie przemytom i przerzutom oraz egzekwowanie obowiązującego prawa morskiego (the prevention and suppression of trafficking and smuggling and connected maritime law enforcement),

– kontrola granic morskich (maritime border control),

– monitoring i nadzór morski (maritime monitoring and surveillance),

– ochrona środowiska morskiego i zwalczanie zanieczyszczeń (maritime environmental protection and response),

– ratownictwo życia na morzu (maritime search and rescue),

– badanie wypadków i służby asysty (ship casualty and maritime assistance service),

– reagowanie na wypadki i katastrofy morskie (maritime accident and disaster response),

– kontrola rybołówstwa (fisheries inspection and control),

– inne działania związane z powyższymi (activities related to the above Coast Guard Functions).

W Polsce funkcje straży przybrzeżnych wykonują (niektóre funkcje mogą być wykonywane przez więcej niż jedną służbę) urzędy morskie (6 z 11 funkcji), MSPiR SAR (2 z 11 funkcji), Straż Graniczna (2 z 11 funkcji), administracja skarbowa (2 z 11 funkcji), Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego (1 z 11 funkcji).

 

Źródło: Urząd Morski w Szczecinie