TSR 2013 w liczbach

gru 10, 2013 | Szczecin

1logotallshipFirma Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Miasto Szczecin przeprowadziła badanie wpływu organizacji The Tall Ships` Races 2013 na gospodarkę Szczecina. Wydarzeniu, które odbyło się w dniach 3-6 sierpnia 2013 roku, towarzyszyło wystąpienie impulsu gospodarczego spowodowanego napływem turystów z kraju i zagranicy. Charakter tego impulsu, a także korzyści z nim związane doradca starał się ustalić, przy wykonaniu szeregu badań i analiz, w tym m.in. badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczestników wydarzenia.

Na potrzeby oceny wpływu organizacji finału TTSR 2013 na gospodarkę miasta Szczecin przeprowadzono badanie ankietowe pośród czterech grup respondentów. Udział w badaniu wzięło łącznie 1 695 respondentów, w tym:

mieszkańcy Szczecina – 766 respondentów, turyści – 606 respondentów, w tym o 527 respondentów krajowych,o 79 respondentów zagranicznych, punkty usługowo/handlowe tymczasowe – 177 respondentów, punkty usługowo/handlowe stałe – 146 respondentów.

Najważniejsze wyniki badania ankietowego w zakresie pytań zamkniętych:
Zdaniem 67% ankietowanych mieszkańców miasta wydarzenia masowe takie jak TTSR 2013 powinny być organizowane w Szczecinie jak najczęściej, 30% że jeden lub dwa razy w roku, tylko 1% ankietowanych był przeciwny, 92% mieszkańców i 96% turystów stwierdziło, że Szczecin właściwie przygotował się do finału Regat, 97% szczecinian i 93% turystów stwierdziło, że organizacja regat jest dobrą formą promocji Szczecina w Polsce a odpowiednio 89% i 84%, że jest dobrą formą promocji miasta również w Europie, 48% ankietowanych turystów spędziło w Szczecinie 2-3 dni, 19% między 4 i 7 dni, zaś 9% powyżej 7 dni, 39% ankietowanych turystów przyjechało w grupach 1-2 osobowych, 46% w 3-5 osobowych, 7% w grupach 5-7 osób, 8% w grupach powyżej 8 osób, 87% turystów wyraziło zamiar ponownego przyjazdu do Szczecina. Jedynie 1% zdecydowanie nie deklarowało chęci ponownego przyjazdu,

Deklarowane kwoty wydatkowane przez turystów

59% turystów zagranicznych i 25% turystów krajowych wydatkowało w czasie pobytu w Szczecinie ponad 300 zł dziennie. Należy zwrócić uwagę na szczególnie wysokie wydatki turystów zagranicznych, których prawie połowa lokowała swoje wydatki dzienne w najwyższym przedziale.

Najważniejsze wyniki badania ankietowego w zakresie pytań otwartych

Czy jest coś, czego Pani/Pana zdaniem zdecydowanie brakuje podczas regat w Szczecinie?
Pytanie zadane wszystkim grupom respondentów. Zdaniem większości ankietowanych istotne niedociągnięcia nie wystąpiły. Jakiekolwiek braki wskazało 36% szczecinian, 33% turystów, 44% punktów tymczasowych i 14% punktów stałych. Do najczęściej powtarzających się uwag należały: brak/zbyt mało miejsc siedzących i parkingowych brak/zbyt mało toalet, sanitariatów, brak/zbyt mało punktów z wodą, brak/zbyt mało policji i ochrony, zbyt wysokie ceny dóbr na terenie imprezy, brak wolnej przestrzeni i dostępu do stoisk, problemy z kontaktem z organizatorem.

Żadna z powyższych uwag nie miała udziału większego niż 10% w ogóle udzielonych odpowiedzi, co świadczy o ich wysokim zróżnicowaniu. Bardzo wiele pojawiało się odpowiedzi jednorazowych, którym trudno przypisać obiektywność, np. brak hip-hopu, kuchni orientalnej, piwa Bosman, drinków, piratów, lodziarni, darmowych upominków, balonów, itd.

Która z edycji TTSR organizowanych w Szczecinie była lepsza pod względem organizacyjnym ?

Większość respondentów wskazała na przewagę TTSR 2013 nad TTSR 2007 – 57% uznało że w 2013 impreza była lepsza lub zdecydowanie lepsza, 38% oceniło poziom organizacyjny obu edycji jako zbliżony. Ankietowani oceniali TTSR 2013 wyżej pod względem rozmachu, liczby uczestników, oddziaływania promocyjnego, jakości infrastruktury miejskiej i ogólnej estetyki miasta. Wskazywano też na wyższy poziom organizacyjny i eliminację niektórych niedociągnięć poprzedniej edycji (np. usprawniona przeprawa na teren Łasztowni).

Korzyści z realizacji TTSR 2013

Korzyści dla organizatora – Gmina Miasto Szczecin: bezpośrednie – przychody Gminy i podmiotów powiązanych, związane bezpośrednio z organizacją regat, np. przychody z wynajmu powierzchni handlowej, pośrednie – dodatkowe wpływy podatkowe, wynikające ze wzmożonej aktywności gospodarczej na terenie Szczecina w dłuższym okresie.

Korzyści dla gospodarki lokalnej: bezpośrednie – strumień wydatków konsumpcyjnych turystów w czasie ich pobytu w Szczecinie, który „zasilił” gospodarkę lokalną. Wartość tych wydatków oszacowano na poziomie 350 – 470 mln zł; w badaniu TTSR 2013 nie uwzględniono wydatków szczecinian, co stanowi podejście konserwatywne. Uznano, że część wydatków mieszkańców, których nie ponieśliby w Szczecinie, gdyby nie organizacja Regat, jest niemożliwa do oszacowania, szacowane według analogicznej metodyki wydatki turystów podczas TTSR 2007 wynosiły 192 mln zł, a w cenach z 2013 r. (po uwzględnieniu wpływu inflacji)– 237 mln zł, przeciętne wydatki per capita na cały pobyt w Szczecinie: turyści krajowi: 428 zł, turyści zagraniczni: 1 030 zł.

Korzyści pośrednie: poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta, czyli tzw. efekt barceloński – związany ze wzrostem wartości produktu turystycznego, prowadzący do zwiększenia przychodów z turystyki w latach następujących po organizacji wydarzenia masowego. W przypadku TTSR jego oddziaływanie ma charakter ograniczony, przede wszystkim ze względu na relatywnie niewielką skalę wydarzenia (w porównaniu do wielkich wydarzeń sportowych, jak UEFA EURO, igrzyska olimpijskie),

Korzyści wizerunkowe wewnętrzne – 86% ankietowanych szczecinian stwierdziło, że organizacja TTSR poprawi postrzeganie Szczecina w oczach jego mieszkańców,

wzrost potencjału organizatorskiego – CV Szczecina: wzrost know-how, doświadczenie powodujące uwiarygodnienie potencjału organizatorskiego miasta, wpływające na zdolność do pozyskiwania kolejnych tego typu wydarzeń, działanie tzw. efektu mnożnikowego, związane z redystrybucja wydatków turystów w ramach dalszego obrotu gospodarczego.

Podstawowe informacje na temat TTSR 2013:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie (KWP) oszacowała, że imprezę odwiedziło 2,25 mln uczestników. Nie jest to jednak liczba uczestników „unikalnych” (nie powtarzających się), lecz liczba osobodni, czyli łączna liczba dni spędzonych przez wszystkich uczestników „unikalnych” na terenie TTSR 2013, według KWP, pierwszego dnia imprezy (który przyciągnął największą liczbę osób) liczba osobodni wyniosła 1 mln. Jest to zatem minimalna liczba uczestników „unikalnych” TTSR 2013. Najprawdopodobniej jednak istotna część osób mogła uczestniczyć w imprezie tylko podczas kolejnych dni jej przebiegu. W związku z tym obliczenia przeprowadzono dla przedziału liczby uczestników „unikalnych” od 1 do 1,2 mln, założono, że wśród uczestników „unikalnych” znalazło się ok. 280 tys. szczecinian. Pozostałą liczbę uczestników podzielono na turystów krajowych i zagranicznych w oparciu o wyniki ankiet oraz strukturę odwiedzin na stronie internetowej TTSR 2013, które wskazywały na 10-15% udział turystów zagranicznych wśród turystów ogółem. Założenie dotyczące liczby szczecinian ma charakter konserwatywny – im liczba ta jest większa, tym niższe korzyści z realizacji TTSR 2013 dla gospodarki lokalnej (wydatki mieszkańców i tak najprawdopodobniej byłyby poniesione w Szczecinie).

Ograniczenia badania: Otwarty charakter wydarzenia, znaczna powierzchnia jego przebiegu oraz istotna fluktuacja uczestników powodowały trudności w zakresie: precyzyjnego oszacowania liczby uczestników wydarzenia – metody stosowane przez Komendę Wojewódzką Policji mają charakter przybliżony. Dokładne ustalenie liczby uczestników unikalnych wiązałoby się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów w trakcie imprezy, doboru próby reprezentatywnej do badania ankietowego.

Podsumowanie:

Łączną wartość strumienia pieniężnego, który zasilił gospodarkę miasta Szczecin w związku z wydatkami turystów krajowych i zagranicznych podczas TTSR 2013 oszacowano na kwotę między 351 i 476 milionów złotych.

Całkowite nakłady netto (koszty pomniejszone o przychody bezpośrednie) poniesione przez Gminę Miasto Szczecin i podmioty z nią powiązane (spółki miejskie, jednostki i zakłady budżetowe) na organizację finału Regat wyniosły około 23,7 milionów złotych, z czego ponad 44% stanowiły wydatki na promocję miasta i finału Regat oraz koszty uczestnictwa Szczecina w Regatach.

Ocenia się, że aby organizacja finału The Tall Ships’ Races 2013 okazała się neutralna dla finansów Gminy Miasto Szczecin i podmiotów powiązanych z punktu widzenia efektów społeczno – gospodarczych, musiałoby dojść do zmaterializowania się długookresowych korzyści z tego wydarzenia dla gospodarki lokalnej, co z kolei powinno spowodować m.in. wzrost dochodów podatkowych budżetu miasta. Wśród tych korzyści kluczowe są dwa podstawowe efekty realizacji imprez masowych: tzw. efekt barceloński, polegający na wzroście ruchu turystycznego oraz tzw. efekt mnożnikowy, czyli zwielokrotnienie wartości dodatkowych środków, które napłynęły do gospodarki lokalnej w ramach standardowego obrotu gospodarczego. Łączną, roczną wartość tych korzyści oszacowano na kwotę między 237 i 1 184 tys. złotych. Podane wartości stanowią między 0,014% i 0,071% wartości dochodów bieżących budżetu miasta Szczecin, zaplanowanych na 2014 r.

Wykorzystując obrazowy, teoretyczny przykład, oszacowaną kwotę korzyści można porównać do liczby nowych, trwałych miejsc pracy, jakie musiałyby powstać dzięki TTSR 2013, tak aby zapewnić wzrost dochodów budżetu miasta Szczecin z podatku PIT (zakładając, że mimo rozwoju lokalnej gospodarki dzięki imprezie nie wzrosną pozostałe dochody podatkowe, w tym m.in. dochody z CIT, co jest założeniem bardzo konserwatywnym). Zgodnie z wynikami modelu liczba nowych, trwałych miejsc pracy powinna wynieść między 181 a 905.

W związku z powyższym ocenia się, że organizacja TTSR 2013 przyniosła nie tylko korzyści gospodarce miasta Szczecin, lecz w długim okresie może teoretycznie okazać się korzystna dla finansów Gminy Miasto Szczecin. Byłaby to sytuacja dość rzadko spotykana w przypadku organizacji dużych imprez masowych – z reguły jednostki samorządowe odpowiedzialne za ich organizację znacznie do nich „dopłacają”, kierując się przede wszystkim chęcią stworzenia impulsu do rozwoju lokalnej gospodarki. Bez wątpienia w przypadku organizacji TTSR 2013 w Szczecinie kluczowy w tym kontekście był brak konieczności ponoszenia dużych nakładów na infrastrukturę