STUDENT AMW WYBRANY DO PARLAMENTU RP

gru 7, 2012 | Akademia Marynarki Wojennej

PBObradujący 30 listopada 2012 r. w Warszawie XX Zjazd Parlamentu Studentów RP, w którym uczestniczyli reprezentanci ponad stu uczelni wyższych z całej Polski, wybrał nowe władze, które rozpoczną swoją dwuletnią kadencję 1 stycznia 2013 r. W skład dwunastoosobowej Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, determinującej działalność Parlamentu, wybrany został student wojskowy Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej bsm. pchor. Piotr Bidziński.
Rada Studentów zgodnie z Art. 17 Statutu PSRP jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym Parlamentu. W jej skład wchodzi 12 członków wybieralnych przez Zjazd oraz Przewodniczący PSRP z mocy Statutu. Do kompetencji Rady Studentów należy: opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących środowiska studenckiego, podejmowanie uchwał w imieniu PSRP zatwierdzenie regulaminów po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Prawną, powoływanie na wniosek Przewodniczącego komisji doraźnych pełnomocników i koordynatorów, przygotowanie sesji Zjazdu, w tym wybór Prezydium Zjazdu.

Z marynarskim pozdrowieniem !!!
kmdr ppor. Wojciech Mundt
Rzecznik Prasowy
Akademia Marynarki Wojennej