TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

O tej inwestycji mówi się od kilkunastu lat

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: O tej inwestycji mówi się od kilkunastu lat W kwietniu przyszłego roku ma ruszyć budowa mostu na Gryfię. Trwają prace projektowe. Przeprawa ma kosztować około 40 milionów złotych.

- Budowa ma ruszyć w przyszłym roku - mówi prezes Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia Lesław Hnat. - Jest dotacja m.in. z ministerstwa.

 

Z mostu ma korzystać Gryfia, dzięki czemu obniży koszty działalności. - Koszty rocznej przeprawy wynoszą 3-4 miliony złotych. W przypadku wybudowania mostu moglibyśmy zrezygnować z kosztów przeprawy. O budowie mostu do Gryfii mówi się już kilkanaście lat.

Grzegorz Gibas

Źródło: Polskie Radio Szczecin

NIK: Szczecińska Stocznia Remontowa jest zarządzana właściwie.

Czytaj więcej: NIK: Szczecińska Stocznia Remontowa jest zarządzana właściwie.Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej szczecińskiej stoczni Gryfia podejmowane przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS w ramach nadzoru właścicielskiego, w tym zwłaszcza monitorowanie jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, udzielanie wsparcia finansowego i pomocy w działaniach restrukturyzacyjnych oraz poszukiwanie potencjalnych inwestorów dla spółki. Wobec nie stwierdzenia nieprawidłowości NIK nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

- Ocena dokonana przez ekspertów NIK nie tylko potwierdza skuteczność przeprowadzonych przez nas działań naprawczych, ale też pozytywnie ocenia decyzje MARS mające na celu restrukturyzację stoczni, warunkującą dalsze jej funkcjonowanie na coraz trudniejszym rynku remontów statków – powiedział Piotr Słupski, pełniący obowiązki Prezesa MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zarządzającego Funduszem MARS – Dążymy do zbudowania silnej ekonomicznie i wykorzystującej najnowsze technologie grupy opartej o połączony potencjał Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” oraz Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Ocena dokonana przez niezależnych ekspertów z NIK umacnia nas w przekonaniu, że zmierzamy we właściwym kierunku.

Analiza dokonana przez ekspertów NIK potwierdziła, że po przejęciu spółki przez Fundusz konieczne było podjęcie szeregu natychmiastowych działań stabilizujących jej sytuację finansową, szczególnie w kontekście ujawnienia przez audyt wykonany na zlecenie nowego właściciela prawdziwej sytuacji ekonomicznej. Negatywnie na sytuację stoczni rzutowały między innymi niedostosowana do potrzeb struktura zatrudnienia (m.in. nadmierna liczba pracowników administracji w stosunku do bezpośrednio produkcyjnych) i nadmierny majątek trwały (głównie nieruchomości).

W tym kontekście NIK pozytywnie ocenił decyzje o udzieleniu wsparcia finansowego SSR „Gryfia” S.A. przez MARS, która była uwarunkowana m.in. redukcją i zmianą struktury zatrudnienia, opracowaniem nowego systemu wynagrodzeń, wydzieleniem nieruchomości produkcyjnych oraz innymi działaniami sanacyjnymi w stoczni. W sumie Fundusz i jego spółka zależna udzieliły Gryfii kilku pożyczek i poręczeń, które pozwoliły jej na spłatę kredytu zaciągniętego w jednym z banków komercyjnych oraz udzielenie gwarancji wykonania kontraktu na budowę lodołamaczy.

Najwyższa Izba kontroli pozytywnie oceniła nadzór właścicielski nad spółką oraz podjęte przez Fundusz działania w zakresie restrukturyzacji stoczni, wśród nich wybór strategicznego doradcy w procesie restrukturyzacji organizacyjnej SSR „Gryfia”, zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie obniżenia funduszu płac i zawarcia nowego układu zbiorowego, restrukturyzację zadłużenia oraz wdrożenie szeregu innych mechanizmów, w tym rynkowego systemu zlecania kooperacji i zakupu usług. W „Wystąpieniu pokontrolnym” NIK zwraca uwagę na fakt, że projektowane działania naprawcze i konsolidacyjne otrzymały ze strony MS TFI wsparcie kadrowe.

Pozytywną ocenę kontrolerów NIK zyskały działania zmierzające do pozyskania dla stoczni potencjalnych inwestorów oraz nadzór nad sprzedażą jej nadmiarowego majątku. Pozytywnie oceniono również kierunki działań MARS podjętych w celu ochrony interesów pracowników Stoczni oraz restrukturyzacji zatrudnienia. NIK uwzględniła w swej ocenie fakt, że „krytyczny stan finansów spółki (…) nie stanowił przeszkody dla regularnych wypłat wynagrodzeń dla wszystkich pracowników stoczni”.

Kontrolę w zakresie działań podejmowanych w zakresie wykonywania przez MS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A praw z akcji w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w okresie od 1 listopada 2010 r. do 15 października 2012 r. przeprowadzili kontrolerzy z Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli.

Rafał Jesswein

*******************

 

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

zarządza od czerwca 2010 roku Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS dedykowanego w całości na potrzeby Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jedynego właściciela Towarzystwa. Wśród aktywów wniesionych do funduszu przez ARP S.A. znajdują się m.in.:

• Morska Stocznia Remontowa S.A. - zajmuje się remontami i przebudową oraz wytwarzaniem różnego rodzaju konstrukcji ze stali węglowych, nierdzewnych i aluminium dla przemysłu offshore.

• Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A. - działa w zakresie naprawy i konserwacji statków, budowy i przebudowy statków. Obecnie spółka rozwija również segment działalności offshore i może się poszczycić uzyskaniem specjalistycznych certyfikatów i w ślad za tym pierwszych zleceń od branżowych liderów .

Aktywa Funduszu to łącznie blisko 775 mln zł.

KARSIBÓR II wpłynął do SSR „Gryfia”

  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: KARSIBÓR II wpłynął do SSR „Gryfia”W Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” rozpoczęto remont promu KARSIBÓR II. Podpisana z Miastem Świnoujście umowa przewiduje zastąpienie klasycznej siłowni spalinowej układem diesel –elektrycznym.  Przebudowana będzie również podwodna część dziobowa i rufowa kadłuba jednostki. Prace potrwają do końca 2012 roku.

Prom zacumował przy nabrzeżu SSR „Gryfia” dziś (poniedziałek, 17 września br.) o godz. 13.00. Po zdemontowaniu przewidzianych do wymiany urządzeń i systemów – zgodnie z przyjętym harmonogramem potrwa to 10 dni – 26 września KARSIBÓR II umieszczony zostanie w doku nr. 3.

W SSR „Gryfia”  dokonana zostanie całkowita wymiana układu napędowego świnoujskiego promu. Dotychczasowy układ napędowy, zasilany wysokoprężnym silnikiem spalinowym, zastąpiony zostanie  układem diesel -elektrycznym, w którego skład wejdą: dwa pędniki azymutalne, dwa napędowe silniki elektryczne i dwie przetwornice. Systemy napędowe będą
zasilane z elektrowni okrętowej, składającej się z 4 głównych zespołów prądotwórczych o mocy 450 kWe każdy. Na jednostce zainstalowany zostanie również postojowy spalinowy zespół prądotwórczy o mocy prądnicy 100 kWe, zmodernizowane zostaną najważniejsze zespoły okrętowe: balastowy, paliwowy, chłodzenia, oleju smarnego. W ramach modernizacji układu siłowni wykonane zostaną nowe fundamenty pod instalowane urządzenia. Wymienione zostaną podłogi.

Modernizacja siłowni promu wymaga również przeróbki kadłuba jednostki, polegającej na modyfikacji podwodnej części dziobowej i rufowej, łącznie z powiększeniem ostróg rzeciwlodowych. Remont przewiduje także wykonanie prac malarskich całej części podwodnej i wnętrz statku.

Remont KARSIBORA II zakończony zostanie do końca 2012 r.


Rafał Jesswein
Doradca Prezesa SSR „Gryfia”

Lesław Hnat nowym prezesem stoczni "Gryfia"

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Lesław Hnat nowym prezesem stoczni W czwartek 9 sierpnia 2012 r. w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie.

Rada Nadzorcza SSR przyjęła rezygnację Pana Patryka Michalaka z funkcji Prezesa Zarządu Szczecińskiej Stoczni Remontowej. Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Pan Lesław Hnat, dotychczasowy Członek Zarządu -  Dyrektor Finansowy SSR „Gryfia” S.A. W skład Zarządu SSR „Gryfia” S.A. wchodzą:

1.      Lesław Hnat – Prezes Zarządu
2.      Tomasz Łozowski – Członek Zarządu

Lesław HNAT

Od kwietnia 2012 r. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.  Do jego obowiązków należało m.in. opracowanie i przygotowanie do wdrożenia programu restrukturyzacji Spółki. Specjalista w zakresie rachunkowości, finansów i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przed rozpoczęciem pracy w SSR „Gryfia” S.A. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ZASTAL S.A. w Zielonej Górze - spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wdrożony przez niego program restrukturyzacji grupy kapitałowej doprowadził do znacznej poprawy wyników finansowych spółki. Wcześniej pracował m.in. w spółkach: RUCH S.A. w Warszawie i Wrocławiu, Fob-Daim Sp. z o.o. w Zawierciu, Fabryka Armatur Głuchołazy S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy i Lubaniu.
Ma 42 lata. Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

R.J./bt