TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

SZANSA CZY KONIECZNOŚĆ

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: SZANSA CZY KONIECZNOŚĆINTEGRACJA SZCZECIŃSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ „GRYFIA” S.A. I MORSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ S.A. W ŚWINOUJŚCIU

Z przeprowadzonych na zlecenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS analiz wynika, że połączenie stoczni warunkuje  kontynuację działalności operacyjnej obu podmiotów.  Niski poziom handlu, obniżenie stawek za fracht a w konsekwencji pogorszenie kondycji finansowej armatorów spowodowało ograniczenie wydatków ponoszonych na naprawy i utrzymanie floty do niezbędnego minimum. Na możliwości pozyskania nowych kontraktów coraz silniejszy wpływ ma rosnąca konkurencja stoczni z Krajów Bałtyckich i Rosji , posiadających doki odpowiednie do obsługi dużych statków i oferujących niższe ceny przy podobnym poziomie jakości świadczonych usług. Czynnikiem istotnym w ocenie możliwości rozwojowych stoczni remontowych w Szczecinie i Świnoujściu jest rosnący udział w całej flocie handlowej statków o nośności powyżej 25 000 DWT., które można remontować tylko na dokach największych,  a które są zbyt duże na obecne możliwości obu stoczni  Pomorza Zachodniego. Dysponowanie dużymi dokami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania kluczowych klientów i pozyskiwania nowych partnerów handlowych.

Za integracją spółek stoczniowych Pomorza Zachodniego przemawia również ich bieżąca kondycja. Systematyczny spadek przychodów z działalności operacyjnej przy wysokim poziomie kosztów stałych powodował pogłębiające się straty w działalności operacyjnej SSR „Gryfia” S.A. Majątek produkcyjny szczecińskiej spółki (w  tym 17 000 tonowy dok pływający) nie był w pełni wykorzystywany. Na kondycję finansową „Gryfii” wpływ miała wysoka strata podatkowa z lat ubiegłych oraz spadek przychodów ze sprzedaży w 2012 r. Bieżącą kondycję MSR S.A. w Świnoujściu determinowały małe doki, ograniczające możliwości wzrostu działalności rozwojowej, brak zdolności kredytowej umożliwiającej zakup większego, spełniającego oczekiwania kontrahentów doku oraz wysokie obciążenia (w tym podatkowe), związane z aktywami nie wykorzystywanymi w działalności produkcyjnej. Wysoka wrażliwość na ryzyko związane z realizacją bardzo dużych kontraktów offshore sprawiały, iż jeden nierentowny kontrakt lub niewypłacalny kontrahent mogły zagrozić kondycji finansowej świnoujskiej stoczni. Spór z jednym z kontrahentów sprawił, że - pomimo wzrostu przychodów - w 2012 r. spółka odnotowała stratę na poziomie operacyjnym oraz na poziomie zysku netto.

Przeprowadzone analizy dowodzą, że połączone stocznie „Gryfia” i MSR S.A. mogą stać się silnym średnim graczem na rynku remontów w Europie. Efektem połączenia spółek będzie zwiększenie sprzedaży, zakresu oferowanych usług i wielkości realizowanych kontraktów w wyniku:
    
•    zaprzestanie walki konkurencyjnej między spółkami w pozyskiwaniu kontraktów, w tym eliminacja walki cenowej.
•    połączenie bazy współpracujących ze stoczniami klientów.
•    aktywizację wspólnej sprzedaży (bezpośrednia obecność handlowców na rynku)
•    zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych poprzez możliwość oferowania miejsca realizacji prac w zależności od dostępności aktywów,
•    rozwój segmentu usług offshore, poprzez wykorzystanie doświadczenia i kontaktów MSR
     i potencjału SSR.
•    możliwość realizacji i obsługi większych i bardziej kompleksowych kontraktów, dzięki ustabilizowaniu kondycji finansowej.
•    zapewnienie większej stabilności poprzez zmniejszenie wrażliwości na ryzyka związane
     z realizacją poszczególnych kontraktów.
•    uzyskanie zdolności kredytowej
•    redukcję kosztów ogólnych związana z połączeniem funkcji centralnych (kadra kierownicza, księgowość, finanse, kadry i płace, IT),
•    Zwiększenie siły negocjacyjnej wobec dostawców materiałów, energii i usług, w tym kooperacji.

Proces przygotowania konsolidacji obu stoczni rozpoczęło powołanie na stanowisko prezesa zarządów SSR „Gryfia” S.A. i MSR S.A. w Świnoujściu Lesława Hnata (9 i 10 sierpnia 2012 r.). Zadaniem nowego prezesa było organizacyjne i finansowe przygotowanie integracji obu spółek. W proces ten włączeni zostali przedstawiciele załóg obu stoczni -  5 października 2012 r.  powołanych zostało 18 zespołów roboczych, w pracę których zaangażowani zostali najlepsi specjaliści różnych szczebli zarządzania, stoczniowcy zarówno ze Szczecina jak i Świnoujścia. W skład tych zespołów wchodzi blisko 50 osób, są to wieloletni pracownicy obu stoczni. Opracowane przez zespoły robocze wnioski staną się podstawą do opracowania szczegółowego planu połączenia stoczni Pomorza Zachodniego.

W SSR „Gryfia” S.A. realizowany jest plan restrukturyzacji operacyjnej  i kondensacji majątkowej spółki. Zakładał on skoncentrowanie działalności  produkcyjnej przedsiębiorstwa na znacznie zmniejszonym obszarze.  Sprzedaż  zbędnych dla celów produkcyjnych nieruchomości miała doprowadzić  do trwałego obniżenia kosztów stałych jego działalności (trwałego zmniejszenia obciążeń podatkowych czy obniżenia kosztów operacyjnych, np.  transportu wewnętrznego na terenie wyspy), a także umożliwić redukcję zadłużenia spółki.

W dniu 14 czerwca 2012 r. w Szczecinie podpisano przedwstępną umowę sprzedaży  20,9 ha gruntu położonego na Wyspie Dolnej Okrętowej spółce KSO Sp. z o.o., powołanej
do realizacji wspólnego przedsięwzięcia  (joint venture) przez niemiecką spółkę Bilfinger Construction (62,5% udziałów), gdyńską Stocznię „CRIST” (25% udziałów) oraz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS należący do Agencji Rozwoju Przemysłu (12,5% udziałów). KSO zbuduje na zakupionym terenie nowoczesny zakład produkujący fundamenty morskich siłowni wiatrowych. Wartość inwestycji szacowana jest na 50 – 75 mln EUR. Będący przedmiotem transakcji teren nie był przez „Gryfię” wykorzystywany do celów produkcyjnych.

W listopadzie 2012 roku zostały sprzedane niewykorzystywane przez „Gryfię” nieruchomości o powierzchni 0,77 ha, położone przy ulicy Blizińskiego w Szczecinie.

W grudniu 2012 r.  podpisana została umowa sprzedaży terenu na Wyspie Górnej Okrętowej o powierzchni 14,25 ha na rzecz Mars Finance 1  - spółki powołanej przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do optymalizacji procesów finansowania stoczni remontowych z pakietu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. Obecnie trwają intensywne prace zmierzające do pozyskania inwestora, zainteresowanego podjęciem działalności produkcyjnej na należącym jeszcze do niedawna do SSR „Gryfia” S.A. terenie.

Przeprowadzone transakcje przyniosą też trwałe oszczędności w bieżących kosztach operacyjnych szczecińskiej stoczni. W wyniku sprzedaży zbędnych dla działalności produkcyjnej terenów
na samych kosztach podatkowych spółka zaoszczędzi blisko 3,5 mln zł rocznie.   

Zarządowi SSR „Gryfia” S.A.  udało się również pomyślnie zakończyć negocjacje z Urzędem Miasta Szczecin w sprawie  redukcji zaległych  zobowiązań z tytułu podatków. W listopadzie 2012 r.  złożono Miastu Szczecin ofertę rozliczenia zaległości podatkowych. 20 grudnia  2012 roku Zarząd szczecińskiej „remontówki” otrzymał informację o uznaniu korekty deklaracji podatkowej za lata 2007-2012 na kwotę 2 mln zł. Trwają działania zmierzające do sfinalizowania transakcji spłaty pozostałych zobowiązań wobec miasta nieruchomościami przy ul. Przestrzennej i Ludowej
w Szczecinie  – spółka otrzymała już informację o wstępnej pozytywnej decyzji władz Szczecina.

W wyniku zrealizowanego planu restrukturyzacji operacyjnej i konsolidacji majątkowej „Gryfia” zakończyła 2012 rok osiągając zysk netto w wysokości ponad 1 mln zł,  a zrealizowana pod koniec 2012 r. transakcja sprzedaży zbędnych nieruchomości pozwoli na zlikwidowanie w 2013 r. zadłużenia i uzyskanie oszczędności podatkowych szacowanych na 3,5 mln zł rocznie.

Wymierne efekty ekonomiczne przyniosły również działania realizowane w celu integracji szczecińskiej spółki z Morską Stocznią Remontową S.A. w Świnoujściu. Umowa syndykatu handlowego pozwoliła na rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez obie stocznie, realizowane są prace mające na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości, oszczędności przyniosło wynegocjowanie nowych polis ubezpieczeniowych majątku i renegocjacja umów kredytowych z bankami. Rozpoczęty został proces integracji sieci IT. W obu stoczniach powołano komisje przetargowe, które przeprowadziły postępowania ofertowe w zakresie zakupu energii, gazów technicznych oraz usług ochrony dla obu spółek. Wynegocjowane nowe warunki dostaw stanowić będą źródło oszczędności z tego tytułu szacowanych dla obu stoczni łącznie na 1,65 mln zł rocznie. Dalsze 4 mln zł oszczędności rocznie przyniesie wybudowanie mostu na Odrze, łączącego zachodni brzeg rzeki z wyspą Gryfia. List intencyjny w tej sprawie podpisali 21 marca 2013 r.  w Szczecinie marszałek województwa, prezydent Szczecina oraz przedstawiciele konsorcjum KSO, budującego fabrykę fundamentów morskich siłowni wiatrowych. Inwestycja ma być sfinansowana głównie ze środków unijnych. Jej zakończenie uwolni położoną na wyspie „Gryfię” od konieczności utrzymywania stałej przeprawy promowej, dającej dotąd pracownikom i kontrahentom spółki jedyną możliwość dotarcia na teren stoczni.

Rafał Jesswein - MARS

MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Rozpoczęcie prac nad połączniem SSR „Gryfia” S.A. i MSR S.A. w Świnoujściu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Rozpoczęcie prac nad połączniem SSR „Gryfia” S.A. i MSR S.A. w ŚwinoujściuIntegracja Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. i Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu to podstawowy warunek stworzenia im szans rozwojowych w dłuższej perspektywie – uznały rady nadzorcze obu spółek podczas swych ostatnich posiedzeń.  Zarządy stoczni remontowych Pomorza Zachodniego zostały zobowiązane do przygotowania szczegółowej koncepcji połącznia przedsiębiorstw.

22 marca w Szczecinie i 27 marca w Świnoujściu odbyły się posiedzenia rad nadzorczych  Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. i Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu. Zarządy obu spółek przedstawiły radom nadzorczym informację o stanie zaawansowania prac przygotowawczych do integracji stoczni remontowych Pomorza Zachodniego. Omówione zostały przyczyny, dla których proces połączenia dwóch spółek powinien zostać przeprowadzony, oczekiwane efekty integracji oraz wyniki prac zespołów roboczych, utworzonych przez pracowników obu stoczni remontowych Pomorza Zachodniego. Przedstawione zostały trzy możliwe warianty połączenia spółek.

Rady nadzorcze obu stoczni podjęły kierunkowe decyzje o kontynuowaniu analiz dotyczących  integracji SSR „Gryfia” S.A. i MSR  S.A. w Świnoujściu. Będę one realizowane we współpracy z przedstawicielami załóg pracujących w zespołach i konsultowane ze związkami zawodowymi działającymi w obu stoczniach (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami informację przedstawionym radom nadzorczym przekazano również związkowcom SSR „Gryfia” S.A. i MSR S.A. w Świnoujściu).

*****************

Morska Stocznia Remontowa S.A. - zajmuje się remontami i przebudową statków oraz wytwarzaniem różnego rodzaju konstrukcji ze stali węglowych, nierdzewnych i aluminium dla przemysłu offshore.

Kluczowe aktywa stoczni to 47,4 ha gruntów (w tym 19,2 ha nieruchomości stoczniowych i 28,2 ha nieruchomości inwestycyjnych), dwa doki pływające (3 500 t. i 4 500 tys. ton) i trzy nabrzeża o łącznej długości 661 m. nabrzeży. Zatrudnia 365 osób.

Największym akcjonariuszem jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którego posiadaniu jest 73% akcji. Pracownicy objęli łącznie 12,51% akcji, w posiadaniu Skarbu Państwa pozostało 14,49% akcji Spółki.

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A. - działa w zakresie naprawy i konserwacji statków, budowy i przebudowy statków. Spółka rozwija również segment działalności offshore i subsea - może poszczycić  się uzyskaniem specjalistycznych  certyfikatów i pierwszych zleceń od  branżowych liderów.

Stocznia prowadzi działalność produkcyjną na terenie o powierzchni 5,6 ha, użytkuje nabrzeża o łącznej długości 1493,7 m. Kluczowe aktywa stoczni to: cztery doki pływające (o nośności 500 ton, 5 500 ton, 6 000 ton i 17 000 ton), trzy pontony-doki pływające (1 460 – 1 550 ton) i ponton-podnośnik o nośności 1 700 ton. Zatrudnia 571 osób.

Największym akcjonariuszem jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którego posiadaniu jest 85% akcji. Pracownicy stoczni posiadają obecnie 12,07% akcji a 2,93% akcji Spółki pozostało w posiadaniu Skarbu Państwa.

Gryfia z nową perspektywą

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Gryfia z nową perspektywąW czwartek, 21 marca w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie - jak określono w tym dokumencie - „Połączenia mostowo-drogowego w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park, polegającego na wybudowaniu trójprzęsłowego obiektu mostowego łączącego lewy brzeg rzeki Odry Zachodniej i wyspę Ostrów Brdowski oraz powiązanej z nim infrastruktury…”. Wcześniej, bo w czerwcu ubiegłego roku, w liście intencyjnym zapowiadającym aktywizację terenów należących do Szczecińskiej Stoczni Remontowej “Gryfia” dzięki realizacji projektu “Gryfia Biznes Park” sprecyzowano, że chodzi o powiązanie przyszłego mostu z miejską infrastrukturą drogową poprzez budowę dojazdu do ulicy Ludowej.

Podpisany teraz dokument precyzuje zobowiązania wszystkich jego sygnatariuszy dotyczące formalno-prawnych aspektów całego Czytaj więcej: Gryfia z nową perspektywąprzedsięwzięcia, od którego w gruncie rzeczy zależy zbudowanie na Ostrowie Brdowskim fabryki elementów farm wiatrowych przez powołaną w tym celu spółkę KSO. Jego podpisanie przed złożeniem przez inwestora wniosku o dofinansowanie Inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoli mu podjąć decyzję co do wielkości wsparcia, o które będzie się on ubiegał. Dokument podpisany został przez  wojewodę zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza, prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, członka Zarządu spółki Konstrukcja Stalowe Offshore (KSO) Christopher Wellendorfa, pełnomocnika Zarządu MARS Finance 1 Piotra Słupskiego, prezesa Zarządu CRIST EKO Tomasza Kłoddę oraz reprezentujących SSR “Gryfia” - członka Zarządu Tomasza Łozowskiego i prokurenta Stoczni Krzysztofa Rewersa.

Przedstawiciele inwestora zwracali uwagę w swych wystąpieniach na fakt, że zbudowany 200-metrowy most będzie miał status obiektu publicznego, dostępnego dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność na Wyspie Gryfia i połączonej z nią Ostrowem Brdowskim. Prezydent Piotr Krzystek, zapewniając o pełnym zaangażowaniu miasta w dzieło budowy przeprawy, podkreślał duże znaczenie dla Szczecina inwestycji na wyspie, mającej docelowo zapewnić stabilne miejsca pracy, może nawet dla tysiąca ludzi. Potwierdzając uzyskanie nadal aktualnego zapewnienia  Urzędu Marszałkowskiego o wsparciu inwestycji z funduszy unijnych, wojewoda Marcin Zydorowicz zapewnił o swej gotowości w bezzwłocznego podejmowania wymaganych prawem decyzji oraz o chęci przyczynienia się do rozwiązania w ciągu kilku najbliższych tygodni problemu sieci energetycznych mogących utrudnić transport torem wodnym Szczecin - Świnoujście wyprodukowanych na Gryfii wysokich konstrukcji farm wiatrowych. Trwa jeszcze skomplikowany proces procedowania kwestii własnościowych. Jednak, jak poinformowano dziennikarzy, wydanie pozwolenia na budowę przeprawy powinno nastąpić jeszcze w maju bieżącego roku, a zakończenia budowy można oczekiwać już w połowie przyszłego roku.

Pewnym zgrzytem w miłej atmosferze towarzyszącej podpisaniu dokumentu potwierdzającego gotowość wielu partnerów do zaangażowania się w dzieło aktywizacji dotąd niewykorzystywanych terenów na Gryfii była złożona, jeszcze przed momentem podpisania listu, informacja wojewody o zastrzeżeniach odpowiedzialnego za zagospodarowanie terenów po byłej Stoczni Szczecińskiej Towarzystwa Finansowego Silesia dotyczących budowy przeprawy. Jak poinformował wojewoda Marcin Zydorowicz, Silesia, wnioskując bez przedstawienia podstawy prawnej o uznanie jej za stronę w toczącym się postępowaniu administracyjnym, wyraziła obawę o możliwość kolizji budowanych na postoczniowym terenie wielkich statków ze zbudowanym w sąsiedztwie pochylni mostem. “Będę prosił prezesa Mariusza Kalwasa - powiedział - aby poszukał w tej inwestycji swojej szansy na pozyskanie inwestorów dla postoczniowych terenów”.

Zygmunt Kowalski

Po kolizji na Bałtyku Gryfia remontuje

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Po kolizji na Bałtyku Gryfia remontujeDo Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” trafiły na remont awaryjny dwa statki, do kolizji których doszło w pobliżu wyspy Rugia. „Statengracht” i „Katre” zderzyły się na początku lutego br. Ich naprawa właśnie się zakończyła.

– Statek „Statengracht”, 172-metrowy frachtowiec z kilkumetrową dziurą w burcie, przeszedł remont poszycia kadłuba na doku nr 5, największym w stoczni – poinformowała Agnieszka Duszyńska z SSR „Gryfia”. – Drugi, mniejszy, 88-metrowy „Katre”, został zadokowany na pontonie nr 3.  

 Frachtowiec „Statengracht”, transportujący z Finlandii pelety, 2 lutego br. na Bałtyku, około 12 mil morskich na północ od Rugii zderzył się ze statkiem „Katre”. Ten drugi, z prędkością 10 węzłów, uderzył go dziobem w burtę. Obie jednostki zostały uszkodzone, na szczęście nie ucierpiał żaden z członków ich załóg.
 
Po zderzeniu „Statengracht” zaczął nabierać wody, ale marynarze za pomocą pomp utrzymali go i uniknął zatonięcia. Zalana była jedna z ładowni, a statek miał trwały przechył wynoszący ok. 10 stopni. Na pomoc ruszyła niemiecka łódź ratunkowa „Harrogate Koepke”, a także statek do zwalczania zanieczyszczeń. Uszkodzoną jednostkę, z dużą dziurą w lewej burcie, odholowano do portu w Rostocku. Kilka dni później „Statengracht” przypłynął do Szczecina i trafił do „Gryfii”.

 Nieco wcześniej, po przejściu inspekcji w niemieckim porcie Mukran, również do szczecińskiej remontówki trafił drugi ze statków biorących udział w kolizji – „Katre”. Doznał on rozległych uszkodzeń na dziobie.

 Co ciekawe, wielozadaniowy drobnicowiec „Statengracht” został zbudowany w Stoczni Szczecińskiej, w 2004 roku. Pływa pod banderą holenderską. Ma nośność 21 250 DWT.

 Z kolei „Katre” (4173 DWT) zbudowano w 1991 r. w Holandii. To statek należący do armatora estońskiego.

 Jak podały zagraniczne media, w sprawie kolizji wszczęto dochodzenie. Wstępnie podano, że jej przyczyną nie była zła pogoda, a prawdopodobnie błędy w nawigacji.

 W Niemczech natomiast po tym zdarzeniu odnowiła się dyskusja dotycząca wprowadzenia obowiązkowego pilotażu dla statków przepływających przez Kadetrinne – akwen w Zatoce Meklemburskiej, pomiędzy niemieckim półwyspem Fischland-Zingst a duńską wyspą Falster. Jest on uważany za jedną z najtrudniejszych dla żeglugi części Morza Bałtyckiego. Przepływa tędy rocznie nawet do prawie 60 tysięcy statków.

Źródło: www.kurier24.pl

Mostem na Gryfię

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Mostem na GryfięW kwietniu ma się rozpocząć budowa połączenia drogowo-mostowego pomiędzy wyspą Gryfia a ulicą Ludową w Szczecinie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mostem przerzuconym nad Odrą można będzie dotrzeć na Gryfię jeszcze w tym roku.

Most Brdowski – to robocza nazwa inwestycji spółki Crist Eko, należącej do gdyńskiej stoczni Crist – jednego z partnerów konsorcjum KSO, które zamierza zbudować fabrykę fundamentów morskich elektrowni wiatrowych w północnej części Gryfii, na Ostrowie Brdowskim. Budowa nowego zakładu ma ruszyć w kwietniu br. Dodajmy, że KSO tworzą Crist, niemiecki koncern Bilfinger Berger oraz należący do Agencji Rozwoju Przemysłu Fundusz Inwestycyjny Mars.

Drugie przedsięwzięcie, czyli budowa mostu, również ma wystartować w kwietniu – powiedział nam Mieczysław Matej z KSO. – Chcemy, by to połączenie powstało jeszcze pod koniec bieżącego roku.

Most sprawi, że wyspa stanie się atrakcyjniejsza także dla innych inwestorów. Obecnie, aby się na nią dostać, trzeba korzystać z przeprawy promowej. Przypomnijmy, że na terenach należących dotychczas do Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” (ok. 40 ha) ma być utworzony Gryfia Biznes Park, a remontówka swoją działalność pozostawi na kilku hektarach.

Nowy most będzie miał niecałe 200 m długości. Znajdą się na nim dwa pasy drogowe i chodnik. Pzygotowany projekt zakłada, że będzie to prosty, przemysłowy obiekt na trzech przęsłach, mający konstrukcję „szachulcową”, w kolorystyce „floating garden”. Prześwit pod mostem dla jednostek pływających wyniesie 4,85 m.

Inwestor czeka na ostatnie uzgodnienia, pozwolenie na budowę otrzyma prawdopodobnie w marcu. Całkowity koszt przedsięwzięcia – mostu i drogi – szacuje się na ok. 50 mln zł.

Źródło: http://www.24kurier.pl