Stocznia Szczecińska Nowa – przyjęto do realizacji plan utworzenia parku przemysłowego

lip 2, 2013 | Stocznie

1sNa terenie Stoczni Szczecińskiej Nowa docelowo ma powstać park przemysłowy. Decyzja o wyborze takiego wariantu zagospodarowania terenów postoczniowych podyktowana jest tym, że żaden spośród potencjalnych partnerów, z którymi obecnie prowadzone są rozmowy, nie jest zainteresowany całym terenem Stoczni.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jest zaangażowany w bieżącą współpracę z Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o. o. w celu wypracowania optymalnego modelu ożywienia aktywów Stoczni Szczecińskiej Nowa od momentu, w którym TF Silesia podjęła współpracę z Bain & Company, czyli od jesieni 2012 roku. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaproponował, jako podstawę współpracy, warunki brzegowe, które zostały zaakceptowane przez TF Silesia:

• utrzymanie gospodarczego charakteru aktywów SSN i uniknięcie rozdrobnienia tych aktywów,

• analizę możliwości wykorzystania potencjału spółek obecnie funkcjonujących na terenie SSN,

• poszukiwanie inwestora strategicznego lub silnych partnerów branżowych zainteresowanych inwestycją na terenie SSN, mogących stanowić wiodącą siłę napędową dla rozwoju tego terenu.

Opracowane zostały dwa warianty postępowania, które zaprezentowano publicznie w Szczecinie w styczniu br. Wariant pierwszy zakładał sprzedaż wszystkich aktywów Stoczni inwestorowi strategicznemu zdolnemu samodzielnie zagospodarować te aktywa na cele produkcji stoczniowej. Jako wariant drugi zaproponowano budowę na terenie SSN parku przemysłowego, w którym aktywa Stoczni zarządzane byłyby przez lokalną spółkę i wykorzystywane przez podmioty gospodarcze na podstawie umów długoterminowych. Zgodnie z sugestią Marszałka przyjęto datę 30 czerwca br. jako termin podjęcia ostatecznej decyzji co do wyboru wariantu.

Z powodu zbliżającego się terminu ostatecznego wyboru, w środę Marszałek Olgierd Geblewicz spotkał się z Prezesem Zarządu TF Silesia Sp. z o. o. Mariuszem Kolwasem. Podczas spotkania w Szczecinie potwierdzono, iż żaden spośród wyselekcjonowanych w procesie poszukiwania inwestora potencjalnych partnerów, z którymi obecnie prowadzone są rozmowy, nie jest zainteresowany całym terenem Stoczni. W związku z tym wdrażany będzie opracowany już we współpracy z doradcą biznes plan utworzenia parku przemysłowego na terenie Stoczni Szczecińskiej Nowa.

W ciągu trzech miesięcy powołana zostanie spółka zarządzająca aktywami SSN z siedzibą w Szczecinie. Zaangażowanie kapitałowe samorządu w powstający podmiot pozostaje kwestią otwartą.

– Mam nadzieję, że powierzenie zarządzania tym majątkiem podmiotowi lokalnemu spowoduje bardziej efektywne gospodarowanie na terenach postoczniowych w Szczecinie i w pełni uwolni potencjał tego miejsca. – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz -Chciałbym, żeby w procesie zarządzania majątkiem postoczniowym uczestniczyły osoby, które z jednej strony dobrze znają tę infrastrukturę, a jednocześnie mają rozeznanie w branży morskiej. Takich osób w Szczecinie nie brakuje. W efekcie, dzięki trwałym dzierżawom, wzmocnią się aktualnie działające tam firmy, pojawią nowe podmioty i powstaną nowe miejsca pracy.

Prezes Mariusz Kolwas -Celem projektu jest jak najlepsze gospodarcze wykorzystanie aktywów Stoczni Szczecińskiej. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie całego majątku przez jednego inwestora prowadzącego produkcję stoczniową, co w naszym przekonaniu wcale nie musiałoby oznaczać braku możliwości działania na tym terenie podmiotów lokalnych. Możliwość realizacji tego wariantu należało starannie sprawdzić. Żaden z podmiotów branżowych, z którymi rozmawialiśmy wcześniej i nadal rozmawiamy, nie wyraził jednak gotowości do przejęcia całego majątku. Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami decydujemy się więc na wprowadzenie w życie przygotowanego już planu stworzenia parku przemysłowego.