Start projektów „Od Stażysty do Specjalisty” oraz „Kompetentni w swoim fachu”

lut 4, 2014 | Polskie nowości

1WizualizacjafabrykiRuszyły partnerskie projekty szkoleń, staży i zatrudnienia realizowane przez Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o. we współpracy z Najda Consulting. Ich celem jest poprawa sytuacji na zachodniopomorskim rynku pracy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Uczestnicy projektów mają szansę na podniesienie, uzupełnienie lub zmianę swoich kwalifikacji zawodowych, a także na znalezienie zatrudnienia w Zakładzie Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych na terenie wyspy Gryfia w Szczecinie.

Projekty skierowane są do osób z dwóch grup wiekowych: 15-30 lat („Od Stażysty do Specjalisty”) oraz 50-64 lata („Kompetentni w swoim fachu”), z miejscem zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Szczegóły przedsięwzięcia przedstawili uczestnicy konferencji, zorganizowanej 30 stycznia br. przez firmy partnerskie, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie – członkowie zarządu Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o. – Mieczysław Matej i Szymon Ruta, Andrzej Najda – dyrektor ds. inwestycji i funduszy UE firmy Najda Consulting, Andrzej Przewoda – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Dorota Tyszkiewicz-Janik – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Dyrektorzy obu urzędów pracy zaprezentowali m.in. dane dot. stanu bezrobocia w regionie i powiecie oraz projekty, których celem jest przeciwdziałanie bezrobociu i wyciąganie osób z bezrobocia. Podkreślono znaczenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (POKL) priorytet 6.1. – Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach którego w naszym województwie realizowanych jest ponad 200 projektów, a skorzystało z niego już ponad 50 000 osób. „Finansowane również z POKL-a projekty ‘Od Stażysty do Specjalisty’ oraz ‘Kompetentni w swoim fachu’ są najlepszym przykładem łączenia programu walki z bezrobociem ze współpracą z inwestorem w naszym regionie” – powiedział Andrzej Przewoda. Dyrektor PUP Dorota Tyszkiewicz-Janik dobrze oceniła kooperację inwestora w zakresie planowanego zatrudnienia z urzędem pracy, przedstawiła również zakres wsparcia, jakie urzędy pracy oferują firmom i przedsiębiorcom w zakresie marketingu, rekrutacji i selekcji pracowników.

Szymon Ruta z Bilfinger Crist Offshore nakreślił etapy zatrudnienia w budowanej fabryce – „Docelowo chcemy przyjąć ok. 500 osób. Odbywać się to będzie stopniowo, w połączeniu z realizacją procesu inwestycyjnego”. W 2014 r. planowane jest zatrudnienie ok. 100 osób z kadry nadzoru produkcyjnego, które uczestniczyć będą również w procesie rekrutacji pracowników do pracy przy produkcji. W przyszłym roku zatrudnionych ma być kolejnych 300 osób.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektów oraz ich założenia przedstawił Andrzej Najda z Najda Consulting – „ Łącznie w obu projektach udział weźmie 360 osób (180 na każdy projekt). W tym po 13 miejsc dla kobiet w każdym z obu projektów, 100 dla osób nieaktywnych zawodowo, oraz 80 bezrobotnych”. Zatrudnienie w firmie Bilfinger Crist Offshore otrzyma minimum 216 osób będących uczestnikami projektu.

Jak podkreślił Mieczysław Matej z zarządu Bilfinger Crist Offshore produkcja w fabryce będzie opierała się na nowoczesnych technikach produkcyjnych – „Spawacz będzie operatorem urządzeń spawalniczych, otrzyma u nas nowe kompetencje i będzie w stanie pracować w nowoczesnych technologiach”.

Oba projekty realizowane są do 30 czerwca 2015 roku. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 30 kwietnia 2014 roku.

ZAŁOŻENIA PROJEKTÓW – kompleksowe wsparcie dla uczestników:

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia – indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, wypracowanie ścieżki rozwoju zawodowego, wybór odpowiedniego rodzaju szkolenia zawodowego oraz zbadanie predyspozycji do wykonywania określonej pracy.

Szkolenia zawodowe – na podstawie spotkania z doradcą każda uczestniczka i każdy uczestnik projektu skierowana/ skierowany zostanie na szkolenie zawodowe, które najlepiej odpowiada jej/ jego predyspozycjom. Organizowane szkolenia przygotowywać będą do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych w firmie Bilfinger Crist Offshore. Obejmują one m.in. zakres: spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawania blach i rur elektrodami otulonymi, obsługi urządzeń dźwigowych, montażu konstrukcji stalowych, a także przyuczenie do zawodu elektryka, ślusarza, operatora wózka widłowego czy malarza przemysłowego.

Płatne staże zawodowe – po szkoleniach uczestnicy projektów będą kierowani na 3-miesięczny staż na stanowiskach pracy w Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o., ściśle związanych z nowo nabytymi umiejętnościami zawodowymi. Za staż otrzymają stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

Zatrudnienie – min. 60% osób, które odbędą szkolenia i staże otrzyma propozycję zatrudnienia w firmie Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o. w Zakładzie Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych na terenie wyspy Gryfia w Szczecinie.

GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE O PROJEKTACH?

–  spotkania informacyjne z potencjalnymi uczestniczkami/ uczestnikami projektu –
w każdy czwartek, w godz. 9.00-13.00, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie
–  Biuro Projektu – w siedzibie firmy Najda Consulting (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 w Szczecinie), od poniedziałku o piątku – 8.00-16.00
–  strona www firmy Najda Consulting Andrzej Najda – www.4x4biznes.pl, strona internetowa firmy Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o. www.bilfingercristoffshore.com oraz Wojewódzkiego
i Powiatowego Urzędu Pracy
–  lokalne portale internetowe – infoludek.pl, tablica.pl, ogłoszenia.szczecin.pl
–  promocja w środkach komunikacji miejskiej
–  materiały promocyjne – ulotki i plakaty