Spotkanie branży stoczniowej

lut 13, 2018 | Polskie nowości

branzastoczniowa

8 lutego 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży stoczniowej pod przewodnictwem Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele największych polskich stoczni, jak i mniejszych przedsiębiorstw, a także reprezentacja Związku Pracodawców „Forum Okrętowe”. Celem spotkania była wymiana opinii i dyskusja nad funkcjonowaniem ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Omówiono możliwe do wprowadzenia rozwiązania dotyczące ułatwienia prowadzenia działalności stoczni. Wśród postulowanych zmian znalazły się m.in. propozycje włączenia w zakres obowiązywania ustawy jednostek, na których instaluje się urządzenia mające na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska oraz postulaty dotyczące potrzeby doprecyzowania określeń powodujących niejasności interpretacyjne podczas stosowania przepisów ustawy.

Przedstawiciele branży stoczniowej zostali poinformowani o uwarunkowaniach związanych z decyzją Komisji Europejskiej o wszczęciu postępowania dotyczącego notyfikowanego zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji stoczniowej.

Omówiono aktualny stan prawny na tle praktyki stosowanej w branży oraz dokonano przeglądu  rozwiązań już wprowadzonych, jak również tych możliwych do wprowadzenia. Ponadto ustalono, iż współpraca będzie kontynuowana tak, by w jak największym stopniu spełniała oczekiwania polskiego przemysłu stoczniowego, borykającego się z ostrą konkurencją ze strony państw silniej wspierających przemysł stoczniowy, takich jak Chiny, czy Korea Południowa.

Kolejnym punktem dyskusji były prace nad projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i rozporządzeniem do tej ustawy, w ramach którego MGMiŻŚ proponuje rozszerzenie katalogu podmiotów mogących skorzystać z ulg podatkowych o przedsiębiorców stoczniowych.

W odpowiedzi na zgłaszaną przez branżę stoczniową potrzebę opracowania mechanizmów mających na celu zwiększenie dostępności kredytów na budowę statków i gwarancji finansowych dla stoczni, przedstawiciele MGMiŻŚ poinformowali uczestników spotkania o planie realizacji tego postulatu w ramach trwających właśnie prac nad utworzeniem Morskiego Funduszu Inwestycyjnego – instrumentu finansowego dedykowanego podmiotom gospodarki morskiej, takim jak stocznie, armatorzy, czy porty. Zwrócono się z prośbą o nadsyłanie sugestii i uwag pozwalających na opracowanie jak najbardziej efektywnych rozwiązań w tym zakresie.

Wszystkie zaproponowane w trakcie spotkania postulaty oraz te, które zostaną nadesłane w toku dalszej wymiany opinii i uwag, zostaną przeanalizowane przez Ministerstwo celem zbadania możliwości ich implementacji do porządku prawnego tak, by zapewnić jak najbardziej sprzyjające otoczenie legislacyjne dla podmiotów z branży stoczniowej w Polsce.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ