SoNorA – od morza do morza

lut 28, 2012 | Skandynawigacje 2012

SONORA1SONORA Jednym z ważniejszych projektów unijnych związanych z powstawaniem biegnącego przez Polskę korytarza logistycznego jest SoNorA. Jego podsumowanie zostanie między innymi omówione w trakcie zbliżającej się konferencji Skandynawigacje 2012
Marta Ciesielska
Koordynator krajowy ds. projektu SoNorA
W ramach tegorocznej konferencji pn. „Skandynawigacje 2012”, która odbędzie się 21 marca 2012 r., zostaną zaprezentowane rezultaty projektu SoNorA[1] Uznaje się, że jest to jeden z najistotniejszych projektów Unijnych mających wpływ na szybkość i efektywność realizacji połączeń pomiędzy Morzem Bałtyckimi Adriatyckim. Dotychczasowe doświadczenia związane z rozwojem infrastruktury w korytarzach północ – południe, tak ważnych dla naszego kraju, udowodniły że istotnymi barierami są różnice prawne, organizacyjne, techniczne występujące pomiędzy poszczególnymi regionami Europy Środkowej. SoNorA postawiła sobie między innymi dwa ważne cele: określić potencjalne przeszkody w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych i aktywizacji usług logistycznych, tj. np.: brak wystarczającej wspólnej koordynacji zadań w ramach inwestycji, co ma szczególne znaczenie w inwestycjach transgranicznych czy dysproporcja w podaży ładunków przewożonych na północ i południe Europy; zidentyfikować najistotniejsze infrastrukturalne wąskie gardła, wśród których  wskazano  29 kolejowych i 28 drogowych. Dla ich rozładowania jako strategiczne wskazano w Polsce
8 inwestycji kolejowych (m.in. Tczew – Warszawa, Warszawa – Katowice, Gdynia – Zebrzydowice, Szczecin – granica polsko-czeska) i 3 drogowe (A1, S3 oraz S5).
Szansa dla Polski
Władze Programu dla Europy Środkowej przeznaczając na projekt SoNorA przeszło 7 mln euro
(w Polsce blisko 835 tysięcy euro) określiły ten projekt jako drogowskaz przy podejmowaniu przyszłych decyzji inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury kolejowej, drogowej, śródlądowej i morskiej.
Jedną z istotnych cech projektu było stałe odnoszenie się do realiów polskiego biznesu. W jego realizację zaangażowały się  firmy z sektora TSL, które na co dzień borykają się z problemami swobodnego przepływu towarów. Konsultacje odbywały się między innymi w ramach warsztatów dla przedsiębiorców (Market Player Involvement), Regionalnych Warsztatów Ekonomicznych, a także warsztatów krajowych projektu SoNorA. Rezultaty poszczególnych ekspertyz konsultowane
były również w grupach eksperckich składających się z instytucji i przedsiębiorstw bezpośrednio zainteresowanych konkretnymi inwestycjami. Taka przykładową grupę analizującą rezultaty opracowania  przygotowanego na rzecz aktywizacji usług logistycznych transportu intermodalnego
w korytarzu pomiędzy Świnoujściem/Szczecinem, a portami Rijeka i Koper stworzyli miedzy innymi przedstawiciele: Trade-Trans Sp. z o.o., CargoSped Sp. z o.o., Zarządu Portów Morskich Szczecin
i Świnoujście S.A., PKP Cargo S.A., C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o.
i DB Port Szczecin Sp. z o.o.
Nic o nas bez nas

Strategiczne rezultaty projektu, wiążące się rozwojem połączeń transportowych w obszarze SoNorA, w tym inwestycji stanowiących elementy starej i nowej sieci TEN-T, był również przedmiotem dyskusji Członków Parlamentów Europejskiego i ekspertów z krajów zaangażowanych w realizację projektu.
W imieniu polskich regionów swój głoś zabrał prof. Bogusław Liberadzki, uczestnicząc w warsztatach organizowanych w Brukseli. Pan Liberadzki podczas swojego wystąpieniu podkreślał różnice
w potrzebach transportowych przed jakimi stają stare i nowe kraje Unii Europejskiej. Zaproponowana przez partnerów projektu sieć priorytetowych powiązań znalazła odzwierciedlenie w sieci bazowej TEN-T, przedstawionej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie  unijnych wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej, opublikowanym w październiku 2011 roku.

Opracowania przygotowywane w ramach projektu przez polskich partnerów związane były z dwoma priorytetami. Pierwszy z nich to rozwój korytarzy transportowych północ-południe tj. Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego oraz Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Drugim priorytetem współpracy były działania na rzecz zmaksymalizowania korzyści gospodarczych wynikających z rozwoju transportu w rejonie Południowego Bałtyku.
W ramach obu priorytetów przygotowano miedzy innymi opracowania dotyczące: efektywność systemu żeglugi śródlądowej – połączenie Szczecin – Berlin, rozwoju infrastruktury w obszarach wrażliwych ekologicznie  – na przykładzie rzeki Odry i drogi ekspresowej S3, budowy konsensusu na rzecz inwestycji zlokalizowanych w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk; zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozie towarów północ-południe w obu korytarzach, poprawy dostępu do portów od strony wody, podniesienia wydajności połączeń drogowych, modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej oraz śródlądowej oraz optymalizacji rozwiązań w sferze transportu, połączeń intermodalnych pomiędzy terminalami portowymi, oraz aktywizacji usług logistycznych.
SoNorA na Skandynawigacjach
Konsorcjum projektu SoNorA zakończy swoje prace w maju 2012 r., wskazując nie tylko rozwiązania umożliwiające eliminowania problemów wynikających z opóźnień w realizacji inwestycji, ale przede wszystkim skuteczny sposób koordynacji prac pomiędzy środkowoeuropejskim regionami leżącymi
w przebiegu poszczególnych korytarzy transportowych. O praktycznym wykorzystaniu projektu zdecyduje umiejętność realizacji jego zaleceń w praktyce. Miejmy nadzieje że wdrożenie będzie przebiegać równie skutecznie jak sam proces diagnozowania. Rezultaty części z powyższych opracowań prezentowane będą podczas Konferencji Skandynawigacje 2012.