SKO zgodne z ZMPSiŚ S.A. ws. stawki 0,3%

lis 24, 2014 | Port Szczecin

1portszczecinptakSamorządowe Kolegium Odwoławcze wydało orzeczenia, w których zgadza się ze stanowiskiem ZMPSiŚ S.A. – stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości portowych w Szczecinie i Świnoujściu winna wynosić 0,3%.

Spółka z satysfakcją przyjmuje orzeczenia SKO z dnia 21 listopada br. w sprawie portów w Szczecinie i w Świnoujściu. Cieszymy się, że Kolegium podzieliło naszą argumentację, że stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Miasto Świnoujście, położonych w granicach portu morskiego w Szczecinie i Świnoujściu winna wynosić 0,3%.

ZMPSiŚ S.A. stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 72 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Precyzuje on ponadto, iż za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej wynosi ona 0,3% ceny. Na poparcie tej argumentacji Spółka przedłożyła stosowne zaświadczenia i ekspertyzy prawne wskazujące na jednolite stanowisko organów publicznych w tej kwestii – wydane m.in. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Radę Ministrów, czy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz opinię prawną zespołu autorytetów w zakresie prawa związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

SKO podzieliło stanowisko ZMPSiŚ S.A., orzekając, że przepis ten znajduje zastosowanie do zarządzanych przez ZMPSiŚ S.A. nieruchomości gruntowych, bowiem te oddane są w użytkowanie wieczyste na realizację celów obronności i bezpieczeństwa państwa, co uzasadnia zastosowanie stawki 0,3%.

Monika Woźniak-Lewandowska