Sesja plenarna Komisji Prawa Morskiego PAN

maj 19, 2015 | Polityka Morska

Max MIR PL poziome

Rola Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (CMKE) w systemie kształcenia kadr morskich to jeden z tematów omawianych podczas wiosennej sesji plenarnej Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, której przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć.

Postępujące zmiany w żegludze, w tym te związane z rozwojem technologicznym, stwarzają zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę morską, zdolną do sprostania rosnącym oczekiwaniom armatorów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz efektywnej eksploatacji statków. CMKE ma swój udział w przygotowaniu kadry przez weryfikację nabywanych w procesie szkolenia kwalifikacji zawodowych, przez co przyczynia się do pozytywnego postrzegania polskich marynarzy przez przedsiębiorców żeglugowych, jako pracowników dobrze przygotowanych do pracy na morzu.

Obrady Komisji Prawa Morskiego PAN, które odbyły się 15 maja 2015 r. w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, poświęcone były również dyskusji o statusie prawnym kapitana portu oraz wpływie międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM) na edukację morską. Tematyka omawiana na wiosennej sesji plenarnej Komisji była starannie dobrana i dobrze wpisała się w jubileusze 95-lecia: zaślubin Polski z morzem, edukacji morskiej w Polsce oraz polskiej administracji morskiej.

***

Komisja Prawa Morskiego wydaje „Prawo Morskie”, czasopismo naukowe, w którym publikowane są artykuły wybitnych specjalistów prawa morskiego i prawa morza.

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna została powołana zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. Celem CMKE jest organizacja i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, jachtach komercyjnych oraz dokumentów stwierdzających uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego. CMKE podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju