Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

lut 10, 2012 | Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Gospodarki Morskiej

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 26 lipca br. przyjęła założenia do projektu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Zgodnie z przyjętymi przez RM założeniami powstanie Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich (PKBWM) przy Ministrze Infrastruktury. W swoim działaniu ma być ona niezależna, a jej celem będzie ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia na morzu, bez przypisywania winy i określania odpowiedzialności za jego powstanie. Oznacza to bezstronność w prowadzeniu dochodzeń w sprawach wypadków morskich. Komisja będzie sporządzać i wydawać raporty, zawierające zalecenia i opinie, dzięki którym nie powinno dojść do podobnych wypadków w przyszłości, co w efekcie poprawi bezpieczeństwo morskie.

Powstanie PKBWM stanowi wdrożenie dyrektywy 2009/18/WE, która jest częścią tzw. trzeciego pakietu morskiego – ERIKA III. Dyrektywa wprowadza wytyczne dotyczące dochodzeń technicznych i wymiany doświadczeń po zaistnieniu wypadków morskich lub innych zdarzeń na morzu. Celem dochodzeń nie jest określenie odpowiedzialności cywilnej lub karnej za wypadek, ale ustalenie jego okoliczności i przyczyn technicznych, co umożliwi wyciągnięcie odpowiednich wniosków i wdrożenie środków zapobiegawczych, pozwalających uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Komisja ma się zajmować badaniem wypadków, w których będą uczestniczyć: statki pod polską bandery; pod obcą banderą, gdy wypadek ma miejsce na polskim morzu terytorialnym lub polskich morskich wodach wewnętrznych; promy typu ro-ro lub szybkie statki pasażerskie, gdy wypadek wydarzył się poza polskim morzem terytorialnym lub polskimi wodami wewnętrznymi w sytuacji gdy ostatnim państwem, przez którego morze terytorialne lub wody wewnętrzne przepływał taki prom lub szybki statek pasażerski, była Polska.

Projekt założeń do ustawy zakłada, że w skład Komisji wejdzie 5 członków powoływanych i odwoływanych (na 5 lat) przez Ministra Infrastruktury spośród osób spełniających wymagania określone w projekcie ustawy. Spośród nichMinister Infrastrukturypowoła przewodniczącego. W pracach Komisji będą mogli uczestniczyć eksperci, a w badaniu przez nią prowadzonym – przedstawiciele innych państw.

Według projektu ustawy, Komisja będzie zobowiązana do wszczęcia postępowania w sprawie badania wypadku lub incydentu morskiego, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego wystąpieniu, ale nie później niż miesiąc od daty wystąpienia. Badanie ma być prowadzone w sposób nie powodujący nieuzasadnionego przestoju statku w porcie, z poszanowaniem godności marynarzy.

Niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia Komisja będzie przeprowadzać badanie wstępne, aby m.in. stwierdzić czy istnieją powody do zajęcia się sprawą. Komisja będzie mogła odstąpić od badania – w takiej sytuacji zdarzenie powinno zostać zbadane przez armatora statku. Natomiast w przypadku podjęcia badania wypadku, po jego zakończeniu, przewodniczący Komisji przedstawi Ministrowi Infrastruktury raport końcowy.

Badanie przez Komisję wypadków lub incydentów morskich nie powinno mieć wpływu na sądową i dochodzeniową działalność innych organów. Działalność izb morskich będzie prowadzona niezależnie od czynności przez nią podejmowanych. Organy dochodzeniowe prokuratury i Policji będą działały na dotychczasowych zasadach.

Zaproponowano również przepisy, które przede wszystkim gwarantują członkom Komisji dostęp do miejsca wypadku lub incydentu morskiego. Materiał dowodowy zebrany w trakcie badania Komisja będzie mogła przekazać innym organom dochodzeniowym na ich wniosek. Wyłączone z tego będą m.in. dowody z zeznań świadków, oświadczenia, wyjaśnienia i notatki, zapisy ujawniające tożsamość osób i dane personalne.