Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

wrz 3, 2014 | Polskie nowości

1stategdyniaRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Wprowadzono przepisy, które umożliwią wypełnienie przez Polskę zaostrzonych wymogów międzynarodowych, dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym wykorzystywanym przez statki pływające po wodach Unii Europejskiej. Oznacza to wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy wspólnotowej 2012/23/UE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz wymogów zawartych w załączniku VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL).

Zgodnie z wymogami międzynarodowymi, od 2015 r. maksymalna zawartość siarki w paliwach stosowanych przez statki pływające po takich obszarach jak m.in.: Morze Bałtyckie, Morze Północne, Morze Karaibskie, kanał La Manche oraz wody wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej (strefa ECA) – ma być obniżona i może wynosić 0,1 proc. Obecnie na tych obszarach żeglugowych można stosować paliwa z zawartością siarki na poziomie 1 proc. Nowa regulacja wspólnotowa oznacza zaostrzenie wymogu dotyczącego zawartości siarki w paliwie morskim.

Polski ustawodawca, aby ułatwić armatorom wywiązanie się z tego obowiązku, jako alternatywę dla stosowania paliw niskosiarkowych (0,1 proc.), przewidział możliwość wykorzystania technologii równorzędnych, czyli takich, których zastosowanie spowoduje redukcję emisji siarki porównywalną z zastosowaniem paliw niskosiarkowych. Oznacza to, że możliwe będzie wyposażanie statków np. w pokładowe systemy oczyszczania spalin z siarki (tzw. płuczki lub skrubery) oraz używanie takich paliw jak np.: skroplony gaz ziemny (LNG), biopaliwa i metanol (produkty te nie zawierają siarki lub zawierają jej znacznie mniej niż tradycyjne paliwa żeglugowe). W projekcie nowelizacji szczegółowo uregulowano kwestie dotyczące metod redukcji emisji siarki jako alternatywy dla stosowania paliw niskosiarkowych.

Nowe przepisy korzystnie wpłyną na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, ponieważ będą je chronić przed nadmierną emisją tlenków siarki do atmosfery, których destrukcyjne oddziaływanie jest od dawna potwierdzone.

Emisja tlenków siarki jest przyczyną wielu chorób układu oddechowego i układu krążenia, wywołuje też kwaśne deszcze, które zakwaszają wody, co niekorzystnie wpływa na florę i faunę. W praktyce przekłada się to m.in. na rosnące koszty leczenia chorych, straty w produkcji rolnej, leśnej i rybnej, konieczność uzupełniania drzewostanu czy zarybiania, a także wypłaty rekompensat dla poszkodowanych.

W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano również kwestie dotyczące: procedury zmiany paliwa na statkach oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji; postępowania kapitana statku w przypadku braku możliwości zakupu paliwa o wymaganej zawartości siarki;  publicznego udostępniania przez dyrektora urzędu morskiego listy dostawców paliw żeglugowych. Uregulowano też sprawy dotyczące kar za naruszenia przepisów ustawowych.

Nowe regulacje powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.