Rząd chce powołać Morski Fundusz Rozwoju

paź 9, 2018 | Polskie nowości

seadevelopment

Rząd chce powołać Morski Fundusz Rozwoju (MFR), który ma stymulować tworzenie i rozwój podmiotów finansujących sektor gospodarki morskiej – wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. MFR nie będzie podlegać nadzorowi KNF chyba, że walne MFR podejmie taką decyzję.

„Proponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu wypełnienie luki w zakresie braku wystarczającej infrastruktury instytucjonalnej i środków finansowych na rozwój szeroko rozumianego sektora gospodarki morskiej, w tym na finansowanie projektów inwestycyjnych o różnym horyzoncie czasowym, które będą również umożliwiały realizację celów określonych w +Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)+, poprzez utworzenie przez instytucje wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej spośród podmiotów, które zgłosiły swoje zainteresowanie, spółki akcyjnej Morski Fundusz Rozwoju, który będzie prowadził działalność jako wyspecjalizowany, komercyjny fundusz w sektorze gospodarki morskiej” – napisano.

„Morski Fundusz Rozwoju będzie wpływał stymulująco na rozwój podmiotów z szeroko rozumianego sektora gospodarki morskiej i rozwój infrastruktury finansującej sektor gospodarki morskiej, w szczególności poprzez:

1) działalnie w charakterze swojego rodzaju sponsora/założyciela i tworzenie we współpracy z różnymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego funduszy inwestycyjnych różnych typów (otwartych, specjalistycznych otwartych i zamkniętych, w tym aktywów niepublicznych), których polityka inwestycyjna nakierowana będzie na inwestycje w szeroko rozumianą gospodarkę morską i które na swoją działalność inwestycyjną będą pozyskiwać środki od szerokiego spektrum inwestorów instytucjonalnych i detalicznych,

2) inwestycje bezpośrednie i pośrednie w podmioty z sektora szeroko rozumianej gospodarki morskiej, w tym w szczególności w początkowym etapie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych” – dodano.

Nadzór nad obszarem działalności inwestycyjnej MFR będzie sprawowała w sposób pośredni Komisja Nadzoru Finansowego poprzez nadzór nad instytucjami finansowymi (funduszami inwestycyjnymi powstałymi we współpracy z MFR, których polityka inwestycyjna nakierowana byłaby na inwestycje w szeroko rozumianą gospodarkę morską i towarzystwami funduszy inwestycyjnych, które tymi funduszami zarządzają) oraz podmiotami emitującymi instrumenty finansowe znajdującymi się w obszarze działalności inwestycyjnej MFR.

MFR nie będzie podlegał nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego chyba, że walne zgromadzenie MFR podejmie uchwałę w sprawie zgody o ubieganie się dopuszczenie i wprowadzenie akcji MFR do obrotu na rynku regulowanym albo uchwałę w sprawie zgody o wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na wykonywanie działalności zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) lub o dokonanie wpisu do rejestru zarządzających ASI zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56. z późn. zm.).

MFR będzie finansował swoją działalność z kapitałów własnych, w tym kapitału założycielskiego, przychodów z inwestycji i lokat, darowizn oraz kredytów, pożyczek i wpływów z emisji obligacji, w tym obligacji przychodowych.

tus/ ana/

Źródło: PAP Biznes