Rozliczenia marynarzy: Brexit, a sytuacja podatkowa polskich marynarzy

lut 3, 2020 | Polskie nowości

Filipino seaman

Z uwagi na fakt, że na przestrzeni ostatnich tygodni zaczęły napływać do Kancelarii informacje od Klientów, którzy uzyskali błędne informacje z Urzędów Skarbowych (m.in.US Wejherowo, II US Gdańsk i US Puck), że w związku z Brexit’em nie ciąży na nich obowiązek składania wniosków o ograniczenie poboru zaliczek w 2020 roku w przypadku pracy u brytyjskiego armatora, w poniższej publikacji wyjaśnimy te kwestie.

Jak powszechnie wiadomo dnia 31.01.2020 roku o północy czasu środkowoeuropejskiego Wielka Brytania po ponad 47 latach członkostwa wystąpiła z Unii Europejskiej (UE), co powszechnie jest określane mianem Brexit’u. Od tej chwili rozpoczął się okres przejściowy dla tego państwa, który to okres będzie trwał 11 miesięcy. W trakcie tego okresu relacje Wielkiej Brytanii z UE w wielu zakresach pozostaną niezmienione.

Głównym skutkiem Brexit’u jest to, że Wielka Brytania opuściła wszystkie unijne instytucje, a co za tym idzie doszło do wygaśnięcia mandatów brytyjskich europosłów. Warto również pamiętać, że premier Wielkiej Brytanii nie będzie mógł uczestniczyć w unijnych spotkaniach na szczycie, a członkowie brytyjskiego rządu nie będą brali udziału w unijnych ministerialnych posiedzeniach. Co również bardzo ważne, trzeba pamiętać, że Wielka Brytania w dalszym ciągu musi przestrzegać unijnych przepisów, gdyż pozostanie członkiem unii celnej i jednolitego rynku, co de facto oznacza, że Wielka Brytania w 11 miesięcznym okresie przejściowym będzie niegłosującym członkiem Unii Europejskiej. Okres ten zakończy się na początku 2021 roku.

Podkreślenia wymaga fakt, iż wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie ma wpływu na regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Wielka Brytania zawarła z innymi państwami.

Brexit, a ograniczenie poboru zaliczek w 2020 roku

W 2020 roku w przypadku pracy polskiego marynarza na rzecz brytyjskiego armatora w dalszym ciągu powstaje obowiązek zapłaty comiesięcznych zaliczek na poczet PIT w wysokości 17% od uzyskanych dochodów. Warto pamiętać, że zapłata podatku w Wielkiej Brytanii nie zwalnia z powyższego obowiązku w Polsce. Co ważne, w dalszym ciągu obowiązek ten może zostać zniwelowany złożeniem wniosku o ograniczenie poboru zaliczek, a wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie ma całkowicie znaczenia w tym względzie.

Z uwagi na powyższe w dalszym ciągu jedną z najważniejszych kwestii dla marynarza zatrudnionego w ww. modelu będzie ustalenie terminu złożenia ww. wniosku o ograniczenie poboru zaliczek. Wniosek należy złożyć przed terminem płatności pierwszej zaliczki na podatek, a mianowicie:

1.    albo do 20 kolejnego miesiąca po uzyskaniu przychodu (przelewu);

2.    albo do 20 kolejnego miesiąca po powrocie do kraju.

Opcje pierwszą znajdzie zastosowanie, gdy w momencie wpływu pensji na rachunek bankowy marynarz będzie pozostawał w domu. Natomiast jeżeli w trakcie wypłaty pierwszej pensji marynarz będzie zamustrowany na statku termin płatności pierwszej zaliczki minie w terminie wskazanym w punkcie drugim.

W zakresie dokumentów i uzasadnienia wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek w celu zabezpieczenia swojej sytuacji podatkowej rekomenduje się skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika posiadającego uprawnienia radcy prawnego lub doradcy podatkowego, gdyż w wielu przypadkach organy podatkowe w Polsce bezzasadnie utrudniają podatnikom uzyskanie pozytywnej decyzji w zakresie ograniczenia poboru zaliczek m.in. ostatnio stosując zawężające definicje transportu morskiego wbrew regulacjom zawartym w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pomimo karkołomnych twierdzeń niektórych urzędników skarbowych, z całą mocą należy podkreślić, że w zakresie powyższych obowiązków nie zostały zmodyfikowane również żadne inne przepisy prawa podatkowego w roku 2020.

Brexit, a rozliczenie podatkowe marynarza za rok 2020 w Polsce

Brexit również w żadnym zakresie nie wpływa na obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2020 w przypadku polskiego marynarza zatrudnionego u brytyjskiego armatora. Zeznanie podatkowe za rok 2020 w przypadku dochodów z Wielkiej Brytanii, będzie trzeba złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek podatkowy tj. do 30 kwietnia 2021 roku. Po raz kolejny trzeba podkreślić, iż ten obowiązek powstaje również w sytuacji, gdy marynarz posiadający polską rezydencję podatkową nie będzie uzyskiwał przychodów z innych źródeł z wyjątkiem dochodów z pracy na rzecz armatora brytyjskiego lub gdy będzie w ww. modelu zatrudnienia opłacał podatki w Wielkiej Brytanii.

Marynarze, zatrudnieni na statkach zarządzanych przez przedsiębiorstwa z faktycznymi zarządami w Wielkiej Brytanii muszą pamiętać o kilku kwestiach przy rozliczeniu podatkowym za rok 2020:

1)    Jeżeli marynarze uzyskają jedynie dochód związany z pracą dla ww. przedsiębiorstwa to kwota ulgi abolicyjnej przysługującej do odliczenia będzie równa kwocie wyliczonego podatku do zapłaty, co doprowadzi do „wyzerowania” zobowiązania podatkowego w Polsce.

2)    Natomiast w sytuacji, w której marynarz oprócz ww. dochodów uzyska dochód z pracy na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Państwie gdzie zastosowanie znajduje metoda wyłączenia z progresją – dochód ten nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, ale będzie miał wpływ na wysokość stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodu z Wielkiej Brytanii, co finalnie, po odliczeniu ulgi abolicyjnej, skutkuje zapłatą różnicy wyliczonego podatku w Polsce.

Powyższe zasady rozliczeń w żadnym zakresie nie ulegają zmianom w związku z Brexit’em.

Brexit, a wymiana informacji podatkowej pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią

Wprowadzona we wrześniu 2017 roku automatyczna wymiana informacji podatkowej m.in. w relacji z Wielką Brytanią będzie w dalszym ciągu działała równie skutecznie jak w latach poprzedzających. Brexit w tym zakresie również nie powinien wprowadzić żadnych poważniejszych modyfikacji, tak więc jak dotychczas Wielka Brytania będzie regularnie wysyłała informacje do Polski o polskich marynarzach uzyskujących dochody z Wielkiej Brytanii.

Dotychczas wielu marynarzy na terenie całej Polski zostało wezwanych przez Urzędy Skarbowe do złożenia wyjaśnień w związku z uzyskaniem dochodów z Wielkiej Brytanii. Niestety działania organów podatkowych w tym zakresie eskalują.

Podsumowanie

Marynarze wykonujący pracę najemną na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwa z faktycznymi zarządami w Wielkiej Brytanii będą rozliczać swoje dochody w roku 2020 w oparciu proporcjonalnego zaliczenie, które z kolej daje marynarzom prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej w Polsce.

Z uwagi na powyższe, marynarze zatrudnieni u brytyjskich armatorów w 2020 roku powinni zgodnie z przepisami albo wpłacać comiesięczne zaliczki na poczet PIT albo w terminie ustawowym złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek. Brexit nie zmienia obowiązków w tym zakresie, a informacje na ten temat uzyskiwane przez podatników z różnych Urzędów Skarbowych są po prostu błędne i wprowadzające podatnika w błąd.

Oczywiście Brexit może mieć wpływ na sytuację podatkową polskich marynarzy, ale tylko pośrednio. Otóż, w związku z kosztami Brexit’u Wielka Brytania może zaostrzyć przepisy brytyjskie w odniesieniu do marynarzy nierezydentów, co z kolei może skutkować zwiększeniem obciążeń publicznych w Wielkiej Brytanii po stronie polskich marynarzy zatrudnionych w ww. modelu.

Zespół Kancelarii obsługuje marynarzy na terenie całej Polski w zakresie reprezentacji marynarzy przed organami podatkowymi, w zakresie rozliczeń podatkowych oraz w wielu innych sprawach. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

Radca prawny – Mateusz Romowicz

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting – Mateusz Romowicz.