Rozbudowa terminalu kontenerowego w Porcie Gdańsk z dofinansowaniem POIiŚ

mar 12, 2014 | Port Gdańsk

1podpisanieportgdansk11 marca 2014 roku w Warszawie została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Dyrektora Pawła Szaciłło, a Spółką Akcyjną Zarząd Morskiego Portu Gdańsk umowa o dofinansowanie Projektu pn: ,i>”Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk”. W imieniu beneficjenta podpisy złożyli: Prezes Zarządu ZMPG SA Dorota Raben oraz Wiceprezes Zarządu Jerzy Melaniuk.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.4. Rozwój transportu intermodalnego.

Zakres projektu, na który przyznane zostało wsparcie, obejmuje modernizację infrastruktury terminalu zlokalizowanego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w zachodniej części Portu Gdańsk, zapewniającą poprawę technologii i jakości obsługi klientów. Efektem przedsięwzięcia będzie także powiększenie powierzchni składowej oraz komunikacyjnej i postojowej terminalu, przy równoczesnym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej i sieci mediów.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyliczony został na ponad 44,6 miliona złotych. Koszty kwalifikowane, na które przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 17,6 mln PLN wynoszą 35,1 mln PLN.

Janusz Kasprowicz