Przyjęto nową agendę morską na rzecz wzrostu i zatrudnienia

paź 9, 2012 | Polityka Morska

NFEuropejska agenda na rzecz wzrostu i zatrudnienia w sektorach morskich została przyjęta wczoraj przez europejskich ministrów ds. polityki morskiej i Komisję Europejską, reprezentowaną przez przewodniczącego José Manuel Barroso oraz komisarz Marię Damanaki, na konferencji w Limassol zorganizowanej przez prezydencję cypryjską. Pięć lat po zainicjowaniu zintegrowanej polityki morskiej UE państwa członkowskie i Komisja potwierdziły, że dynamiczne i skoordynowane podejście do gospodarki morskiej wspiera rozwój niebieskiej gospodarki UE, zapewniając jednocześnie dobrą kondycję mórz i oceanów.
W deklaracji zaproponowano agendę morską służącą wsparciu strategii „Europa 2020”. Zgodnie z tym, co podkreślono w niedawno podjętej przez Komisję inicjatywie zatytułowanej „Niebieski wzrost: perspektywy w zakresie zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich” (IP/12/955), agenda koncentruje się na wschodzących sektorach morskich, w których istnieje ogromny potencjał wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. Należą do nich: energia odnawialna mórz i oceanów, akwakultura, niebieska biotechnologia, turystyka przybrzeżna i wydobywanie minerałów z dna morza.
Ministrowie wezwali także państwa członkowskie i instytucje europejskie do stworzenia odpowiednich warunków dla niebieskiej gospodarki w celu: wspierania badań i wiedzy o morzu, szkoleń morskich, racjonalnej pod względem kosztów współpracy w zakresie nadzoru morskiego, doskonalszego planowania przestrzeni morskiej oraz dalszego wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.
José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „morza i oceany mogą odegrać decydującą rolę w ożywieniu gospodarczym w Europie. W dzisiejszej deklaracji zawarto wyraźne przesłanie o konieczności wykorzystania przez nas potencjału niebieskiej gospodarki w Europie”.
Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, podkreśliła, że „aby faktycznie wykorzystać dynamikę wzrostu i szanse istniejące w gospodarce morskiej, potrzebujemy zaangażowania wszystkich – instytucji, państw członkowskich i regionów, przemysłu, MŚP i społeczeństwa obywatelskiego. Zdolność łączenia wysiłków, aby uzyskać jak najlepsze wyniki, jest oznaką dojrzałości; a polityka morska jest idealnym narzędziem do stymulowania niebieskiej gospodarki w Europie.”.
Kontekst
Dlaczego UE potrzebuje morskiej agendy na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia? Dlaczego właśnie teraz?
Niebieska gospodarka ma zasadnicze znaczenie dla Europy. Jej wartość dodaną brutto szacuje się na około 500 mld euro, przy spodziewanym wzroście do ok. 600 mld euro w 2020 r. W tym samym okresie liczba zatrudnionych w niebieskiej gospodarce powinna wzrosnąć z 5,4 mln do 7 mln. Oprócz tego należy uwzględnić fakt, że 75% handlu zagranicznego Europy i 37% handlu wewnątrzeuropejskiego odbywa się drogą morską. Europejskie oceany, morza i wybrzeża są i pozostaną liną ratunkową dla europejskiej gospodarki.
Europa powinna wykorzystać wszystkie dostępne możliwości zapewnienia trwałego wzrostu i zatrudnienia, aby samodzielnie wyjść z obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Morze oferuje wiele takich możliwości. Unia Europejska dysponuje szeregiem środków, które mogą stanowić wartość dodaną w stosunku do tego, czego już obecnie dokonują państwa członkowskie i przemysł.
Jak wybrano pięć docelowych sektorów morskich?
Komisja Europejska stworzyła całościowy obraz roli, jaką sektory morskie w Europie odgrywają w gospodarce i zatrudnieniu; przedstawiła również realistyczne perspektywy dla tych sektorów na nadchodzące lata i wskazała na szczególny potencjał w zakresie innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy.
Przeprowadzone przez nią badania wykazały, że turystyka nadmorska i morska jest największym sektorem gospodarki morskiej pod względem wartości dodanej brutto i zatrudnienia, który zgodnie z oczekiwaniami powinien wzrosnąć o 2 do 3 proc. do 2020 r., natomiast w turystyce rejsowej do roku 2020 ma powstać 100 000 nowych miejsc pracy w porównaniu z rokiem 2010. Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości moc zainstalowana elektrowni wykorzystujących energię mórz i oceanów na poziomie światowym ulegnie podwojeniu, zatem komercjalizacja technologii produkcji energii z fal i pływów rozpowszechni się z uwagi na zmniejszenie kosztów technicznych. Zgodnie z szacunkami światowy roczny obrót morskiego górnictwa surowców mineralnych wzrośnie praktycznie od zera do 5 mld euro w najbliższych 10 latach, a do 2030 r. osiągnie 10 mld euro. Akwakultura w UE mogłaby przyczynić się do zdrowszego sposobu odżywiania się, gdyby można było osiągnąć stopę wzrostu porównywalną do tej spoza UE. W ciągu najbliższej dekady niebieski sektor biotechnologii powinien stać się źródłem produktów masowych, włącznie z kosmetykami, produktami żywnościowymi, farmaceutykami, chemikaliami i biopaliwami.
Na czym polega następny krok?
W ślad za przyjęciem deklaracji z Limassol Komisja uruchomi wkrótce szereg inicjatyw w celu zbadania i rozwinięcia potencjału wzrostu w określonych obszarach, między innymi opublikuje komunikaty dotyczące turystyki nadmorskiej i morskiej, energii mórz i oceanów, niebieskiej biotechnologii i morskiego górnictwa surowców mineralnych, jak również strategiczne wytyczne w dziedzinie akwakultury. Wszystkie inicjatywy będą podejmowane w porozumieniu z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami.

Marta Angrocka – Krawczyk