Przetarg na Budowę kotłowni gazowej w budynku Administracyjnym na Nabrzeżu Wiślanym

sty 10, 2013 | Przetargi

ANABWISOgłoszenie
o postępowaniu Nr NP/IZS/2012/85
„Budowa kotłowni gazowej w budynku Administracyjnym na Nabrzeżu Wiślanym.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony – Nr NP/IZS/2012/85
„Budowa kotłowni gazowej w budynku Administracyjnym na Nabrzeżu Wiślanym.”

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz realizacja robót budowlanych związanych z dostosowaniem systemu ciepłowniczego niezbędnego z powodu likwidacji kładki przy ul. Śnieżnej tj.: budowa kotłowni gazowej w istniejącym pomieszczeniu węzła cieplnego, przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w niezbędnym zakresie, która zasila Elewator Zbożowy na Nabrzeżu Wiślanym.
Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w 2 etapach:
Etap I. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem procedur formalno- prawnych (w tym między innymi uzyskanie pozwoleń, uzgodnień lub opinii oraz innych wymaganych dokumentów) umożliwiających realizację robót objętych przedmiotem zamówienia.
Etap II. Realizacja robót na podstawie wykonanej w Etapie I dokumentacji.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa OPZ – załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający oczekuje realizacji zakresu przedmiotu zamówienia w terminie:
Etap I – w terminie miesiąca od dnia podpisania umowy.
Etap II – realizacja robót na podstawie wykonanej w Etapie I dokumentacji w terminie do 30.09.2013 r.,
– rozruch kotłowni w terminie do dnia 31.10.2013 r. – termin ten jest uzależniony od terminu wykonania przez PDG Sp. z o.o. sieci i przyłącza dla przedmiotowej kotłowni.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w branży sanitarnej;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).
1) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 (trzy) dokumentacje projektowe o podobnym charakterze wymagane dla niniejszego przedmiotu zamówienia o wartości równej lub większej od 10.000,00 PLN netto – każda.
2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wybudował 3 (trzy) kotłownie o mocy pow. 200 KW.
Należy dołączyć dokumenty (referencje) wystawione przez Inwestora lub Zamawiającego potwierdzające wykonanie wyżej wymienionych robót z należytą starannością.
3) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczone usługi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w paragrafie 5 ust.2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.
7.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).

8. Informację na temat wadium.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 6.000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy złotych).

9. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 25.01.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 25.01.2013 r. o godzinie 10:15.
Zamawiający zorganizuje wizję lokalną, w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z miejscem wykonywania robót budowlanych przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy winni zgłosić Zamawiającemu, w sposób określony w punkcie 7.1 SIWZ, w ter-minie do dnia 15.01.2013 r. – godz. 13:00 osoby, którzy wezmą udział w wizji lokalnej.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 16.01.2013 r.- godz. 9:00.
Miejsce spotkania uczestników – przy strażnicy SOP – Straży Ochrony Portu przed wjazdem na Nabrzeże Wiślane – dojazd od promu „Wisłoujście” – ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie w Gdańsku.

11. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Więcej informacji na:
http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/przetarg-npizs201285