Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie

paź 12, 2014 | Port Gdynia

1aprzebudowapodp10 października 2014r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przedstawiciele Zarządu Portu oraz firmy Strabag Sp. z o.o. podpisali umowę na realizację robót budowlanych w ramach projektu „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie, faza I”. Oferta firmy Strabag Sp. z o.o. została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym i opiewa na łączną kwotę netto blisko 45 mln zł. Termin ukończenia przebudowy określony został w umowie na 13 miesięcy od dnia jej  podpisania.

„Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie, faza I” jest kolejnym dużym projektem ZMPG-a S.A., ubiegającym się o współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, który generalnie obejmuje trzy etapy realizacyjne. Przedsięwzięcie umieszczone jest na aktualnej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego stanowi I Etap projektu unijnego.

ZMPG-a S.A. postanowił realizować przedsięwzięcie, zlokalizowane w Basenie V gdyńskiego portu, w dwóch fazach. Całkowity zakres projektu przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego (Faza I i II) obejmuje odcinek 634,13 mb. nabrzeża (od czoła pirsu w głąb Basenu V) oraz tory kolejowe w I strefie nabrzeża na długości 610,53 m, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury podziemnej (sieci elektroenergetyczne i wodno-kanalizacyjne). Faza I inwestycji , której dotyczy podpisana umowa, obejmuje:

· przebudowę konstrukcji hydrotechnicznej nabrzeża na dł. 355,89 m

· roboty czerpalne do głębokości 13,5 m (bez umocnienia dna);

· przebudowę odpowiedniego odcinka istniejącego układu drogowo-kolejowego;

· przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i energetycznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża;

Zakończenie budowy nastąpi w listopadzie 2015 r., a oddanie do użytkowania planowane jest na 1 stycznia 2016 roku.

Przedsięwzięcie to jest elementem większego projektu mającego na celu unowocześnienie i zwiększenie możliwości przeładunkowych wszystkich nabrzeży Portu Gdynia, które jeszcze nie były poddane modernizacjom w ostatnich latach (kolejne etapy II i III). Dostosowywanie parametrów infrastruktury do zmieniających się wymagań technologicznych i rynkowych, w tym szczególnie umożliwienie zawijania i cumowania statków wymagających głębokości 13,5 metrów, z możliwością dalszego pogłębienia do 15,5 metra, jest  jednym z głównych  warunków  utrzymania silnej pozycji Portu Gdynia  w kluczowych segmentach ładunkowych.