PRS o nowych regulacjach dotyczących złomowania statków

lut 4, 2020 | Polskie nowości

recykling1

PRS przypomina, iż zbliża się termin ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków. Głównym celem wspomnianego porozumienia jest zapobieganie, redukowanie, a miarę możliwości również eliminowanie zdarzeń spowodowanych przez recykling statków, mogących negatywnie wpływać na ludzkie zdrowie i środowisko. 

Na kanwie Konwencji wprowadzono odpowiedni mechanizm egzekwowania prawa w zakresie recyklingu statków. Od 31 grudnia 2020 r. zweryfikowany Wykaz Materiałów Niebezpiecznych (IHM) wraz ze Świadectwem Inwentaryzacji lub Zaświadczenie o zgodności z upoważnienia flagi będą obowiązkowe dla statków w eksploatacji, podnoszących banderę państwa unijnego lub państwa trzeciego, wpływających do portu lub na kotwicowisko państwa członkowskiego UE.

Dotychczas (od 31 grudnia 2018 r.) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1257/2013 statki o pojemności brutto większej lub równej 500 GT, podnoszące banderę państwa członkowskiego UE, mogą być poddane recyklingowi jedynie w zakładach, które będą się znajdować w europejskim wykazie zakładów recyklingu statków.

Konwencja z Hongkongu wejdzie w życie po 24 miesiącach od momentu jej ratyfikacji przez minimum 15 państw reprezentujących nie mniej niż 40% tonażu światowej floty i łączną maksymalną roczną wielkość recyklingu statków nie mniejszą niż 3% ich łącznego tonażu.

Obecnie Konwencję ratyfikowały: Belgia, Republika Kongo, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Ghana, Indie, Japonia, Wyspy Marshalla, Niderlandy, Norwegia, Panama, Serbia, Turcja. Wskazane państwa wspólnie operują 30,21% pojemności brutto światowej floty handlowej.

PRS przypomina o obowiązku opracowania Części I Wykazu Materiałów Niebezpiecznych, ciążącym na stoczniach w przypadku nowych statków, natomiast w przypadku statków w eksploatacji, obowiązek ten spoczywa na armatorach/właścicielach jednostek.

PRS prowadzi weryfikację dostarczonych Wykazów oraz wystawia Świadectwa Inwentaryzacji, Świadectwa gotowości do recyklingu i Zaświadczenia o zgodności. Ze względu na bieżące zgłoszenia, czas opracowania i inspekcji na statku zalecamy zgłaszać IHM do weryfikacji najpóźniej do końca września 2020 r.

 

PRS